[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10643
ชื่อ: มิส  สิวาลัย    ศิลลา
ฉายา: -
อายุงาน: 1 ปี 2 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 /2

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  เกษตรศาสตร์ 2556  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสวันเพ็ญ หอมจะบก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 14 พ.ค. 2561
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 14 พ.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (17)
 กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 26 พ.ค. 2561
 ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1 26 พ.ค. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 26 พ.ค. 2561
 กิจกรรมแนะนำการแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 26 พ.ค. 2561
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 2 มิ.ย. 2561
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ : กิจกรรม The Friday Morning Showcase. 11 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมสายสัมพันธ์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 13 ก.ค. 2561
 อธิการพบนักเรียน ป.3 20 ก.ค. 2561
 ทัศนศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ป.3 14 ส.ค. 2561
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 10 ก.ย. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 21 ก.ย. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 21 ก.ย. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 21 ก.ย. 2561
 กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียน (เด็กดีมีวินัย, เด็กดีมีน้ำใจ) ของระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 21 ก.ย. 2561
 ตัวแทนคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้เข้าอบรมในหัวข้อ English Teaching Method ณ โรงแรมพาลาซโซ รัชดา ( 10 พฤศจิกายน 2561 ) 13 พ.ย. 2561
 กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 25 ม.ค. 2562
 กิจกรรมวันเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 25 ม.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (15)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ:มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 4 มี.ค. 2562
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ:โครงการThe Friday Morning Showcase ได้จัดการแสดงของนักเรียนชั้นป.6 28 ก.พ. 2562
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ:โครงการThe Friday Morning Showcase ได้จัดการแสดงของนักเรียนชั้นป.2 - ป.3 ในวันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 6223 ก.พ. 2562
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ : รายงานผลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ซูโดกุ ไอคิว เวิร์คอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 4 ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค20 ก.พ. 2562
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ: แจ้งผลการแข่งขันรายการ SGLC English Competition ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล8 ก.พ. 2562
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ: สรุปผลการแข่งขันในรายการ RSU English Language Contest 2018 ที่มหาวิทยาลัยรังสิต8 ก.พ. 2562
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม The Friday Morning Showcase ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใต้ตึกเซนต์ปีเตอร์25 ม.ค. 2562
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม The Friday Morning Showcase ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บริเวรลานหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร25 ม.ค. 2562
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ: แจ้งผลการแข่งขันรายการเปิดบ้านนวมินทร์ 61 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา วันที่ 18 ม.ค. 6222 ม.ค. 2562
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ: แจ้งผลการแข่งขัน story telling งานวิชาการศึกษานารีนิทรรศ ณโรงเรียนศึกษานารี22 ม.ค. 2562
กิจกรรม Friday Morning Showcase ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ในหัวข้อ Understanding in Difference ในวันศุกร์ที่ 11 ม.ค. 6214 ม.ค. 2562
ผลการแข่งขันในรายการ สตรีวิทยาวิชาการ 61:120 สตรีวิทยา 4.0 นวัตกรรมก้าวทันโลก ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 256214 ม.ค. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดการทดสอบวัดความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในโครงการ World-Class Standard School เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทักษะทางด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล CEFR ในระหว่างวันที่ 19 - 23 พ.ย. 61 13 ธ.ค. 2561
โครงการ The Friday Morning Showcase ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การแสดงในหัวข้อเรื่อง Amazing Kids ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และการแสดงในหัวข้อเรื่อง The Show ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 A-B เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 611 ธ.ค. 2561
ตัวแทนคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้เข้าอบรมในหัวข้อ English Teaching Method ณ โรงแรมพาลาซโซ รัชดา ( 10 พฤศจิกายน 2561 )13 พ.ย. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(7)
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256125 ม.ค. 2562
โครงการ The Friday Morning Showcase ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การแสดงในหัวข้อเรื่อง Amazing Kids ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และการแสดงในหัวข้อเรื่อง The Show ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 A-B เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 611 ธ.ค. 2561
ทัศนศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ป.314 ส.ค. 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : Spelling Bee competition 20186 ส.ค. 2561
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ : กิจกรรม The Friday Morning Showcase.11 มิ.ย. 2561
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 32 มิ.ย. 2561
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256126 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)