[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10645
ชื่อ: มิส  วรรณา    จิรพลานุรักษ์
ฉายา: เจินเจิน
อายุงาน: 1 ปี 1 เดือน 26 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (7)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 2559  ศึกษาศาสตร์  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 2554  มัธยมปลาย  
3  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 2551  มัธยมต้น  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2562 กรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2561 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้า่ายปกครอง ,มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้า่ายกิจกรรม , มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอรต์ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00 17990.docx
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุมธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอรต์ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00 17991.docx
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอรต์ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00 17995.docx
2561 การอบรมเรื่อง“การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561” ซึ่งจัดโดยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 (EPประถม) ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 19 พ.ค. 2561 - 19 พ.ค. 2561 3.30
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ชัยยุทธ เหมริดและ อาจารย์ปรางนรินทร์ เหมริด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00 18944.docx
2561 “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00 19151.docx
2561 การอบรม ทบทวนการใช้งาน และการใช้ Touch Viewer & Pen Software สำหรับจอ LED Touch Screen Sharp โดยวิทยากรโดยวิทยากรจาก Pentinum Computer And Accessory Co.,Ltd และ บุคลากรงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 2.00 19159.docx
2561 การศึกษาดูงาน หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” โดยวิทยากรจาก ทีมฝ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2.30 19211.docx
2561 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์สIntensive English”ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell งานศูนย์เบลล์ 01 ต.ค. 2561 - 05 ต.ค. 2561 6.00 19296.docx
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดย คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 5.00 19517.docx

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การศึกษาดูงาน หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” โดยวิทยากรจาก ทีมฝ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561” โดยมาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ และมิสอารญา พุทธสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 (EPประถม) ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 19 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ประวัติคณะเซนต์คาเบรียลและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯ” วิทยากรโดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 0 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ความคามหวังของสังคมกับบทบาทครูในยุคปัจจุบัน” วิทยากรโดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หน.ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “คนคุณภาพ สร้างองค์กรคุณภาพ” วิทยากรโดย ม.สันติ ศรีเครือแก้ว หน.ฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การดูแลช่วยนักเรียน” วิทยากรโดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หน.ฝ่ายปกครอง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การจัดทำเอกสารงานวัดผล” วิทยากรโดย มิสศมานันท์ รัฐธนะรัชต์ หน.วัดผลและวิจัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (1)  
   1. ผลงานรายปี2562