[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10651
ชื่อ: มิส  เกตน์นิภา    สุขพรมา
ฉายา: ก้อย
อายุงาน: 1 ปี 1 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2558  ปริญญาตรี  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนท่าชนะ 2554  ม.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ งานแนะแนว
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ งานแนะแนว
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูคู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่5/4 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 "หลักธรรมาภิบาลกับการทำงาน" โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 "แนวการทำงานเชิงคุณภาพ" โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธิพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2561" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 (EPประถม) ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 19 พ.ค. 2561 - 19 พ.ค. 2561 3.30
2561 "ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน" โดยอาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาโรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 - 12 มิ.ย. 2561 1.30
2561 "ประวัติคณะเซนต์คาเบรียลและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์" โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 - 26 พ.ค. 2561 0.30
2561 "คนคุณภาพสร้างองค์กรคุณภาพ" โดย ม.สันติ ศรีเครือแก้ว หน.ฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 - 26 พ.ค. 2561 1.00
2561 "ความคาดหวังของสังคมกับบทบาทครูในยุคปัจจุบัน" โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หน.ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 - 26 พ.ค. 2561 1.00
2561 "การดูแลช่วยเหลือนักเรียน" โดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 - 26 พ.ค. 2561 1.00
2561 "การจัดทำเอกสารงานวัดผล" โดย มิสศมานันท์ รัฐธนะรัชต์ หน.วัดผลและวิจัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 - 26 พ.ค. 2561 1.00
2561 "วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 "การถ่ายภาพเบื้องต้น" โดยมาสเตอร์รณชัย เมฆบริสุทธิ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 1.30
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง "การประชาพิจารณ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS62" โดยรศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิมสกุล ห้องประชุม 202 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561 3.00
2561 "ครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่4 ณ จังหวัดกำแพงเพชร" โดยวิทยากรจาก ทีมส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ จังหวัดกำแพงเพชร 12 พ.ย. 2561 - 12 พ.ย. 2561 4.30
2561 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 20 สวนอัสสัมชัญ จ.จันทบุรี 04 ธ.ค. 2561 - 07 ธ.ค. 2561 32.00
2561 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 20 สวนอัสสัมชัญ จ.จันทบุรี 04 ธ.ค. 2561 - 07 ธ.ค. 2561 32.00
2561 สัมมนาครูแนะแนว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 31 ส.ค. 2560 - 01 ก.ย. 2561 16.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การศึกษาดูงาน"เยี่ยมชมศึกษาดูงานส่วนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา ปีการศึกษา 2561" โดยวิทยากรจากโรงเรียนเพลินพัฒนา ห้องประชุมเพลินพัฒนา อาคารมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา 05 พ.ย. 2561 - 05 พ.ย. 2561 3
2561 Open House มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 29 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561 8
2561 Open House มหาวิทกรุงเทพยาลัย มหาวิทกรุงเทพยาลัย เขตรังสิต 30 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561 8
2561 Open House มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด 07 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อบำบัด เยียวยากลุ่มเป้าหมาย สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ.ระนอง 13 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561 16
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561” โดยมาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ และมิสอารญา พุทธสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 (EPประถม) ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 19 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ประวัติคณะเซนต์คาเบรียลและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯ” วิทยากรโดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 0 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ความคามหวังของสังคมกับบทบาทครูในยุคปัจจุบัน” วิทยากรโดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หน.ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “คนคุณภาพ สร้างองค์กรคุณภาพ” วิทยากรโดย ม.สันติ ศรีเครือแก้ว หน.ฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การดูแลช่วยนักเรียน” วิทยากรโดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หน.ฝ่ายปกครอง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การจัดทำเอกสารงานวัดผล” วิทยากรโดย มิสศมานันท์ รัฐธนะรัชต์ หน.วัดผลและวิจัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4,   งานแนะแนว,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานแนะแนว,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)