[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20004
ชื่อ: มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี
ฉายา: แป๊กกี้
อายุงาน: 28 ปี 3 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    โรงเรียนวัดรางบัว 2530  มัธยมศึกษาตอนปลาย  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2562 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2562 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2562 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2562 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2562 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2562 กรรมการ งานศิลป์
2562 กรรมการ งานหอพัก
2562 กรรมการ งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
2562 กรรมการ งานอาคารจอดรถ
2562 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2562 กรรมการ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2561 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2561 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2561 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2561 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2561 กรรมการ งานหอพัก
2561 กรรมการ งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
2561 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2560 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2560 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2560 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2560 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2560 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2560 กรรมการ งานหอพัก
2560 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2559 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2559 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2559 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2559 กรรมการ งานหอพัก
2559 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2558 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2558 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2558 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2558 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2558 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2558 กรรมการ งานหอพัก
2558 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2557 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2557 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2557 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2557 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2557 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2557 กรรมการ งานหอพัก
2557 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2556 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2556 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2556 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2556 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2556 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2556 กรรมการ งานหอพัก
2556 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2555 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2555 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2555 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2555 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2555 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2555 กรรมการ งานศิลป์
2555 กรรมการ งานหอพัก
2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายอาคารสถานที่
2554 เจ้าหน้าที่ งานบริหารสถานที่
2554 เจ้าหน้าที่ งานซ่อมบำรุง
2554 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ งานเทคนิค
2554 เจ้าหน้าที่ งานรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร
2554 กรรมการ งานศิลป์
2554 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายอาคารสถานที่ บริหารฝ่ายอาคารสถานที่ 20004
2557 เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายอาคารสถานที่ บริหารฝ่ายอาคารสถานที่ 20004
2556 เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายอาคารสถานที่ บริหารฝ่ายอาคารสถานที่ 20004
2555 เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายอาคารสถานที่ บริหารฝ่ายอาคารสถานที่ 20004
2554 เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายอาคารสถานที่ บริหารฝ่ายอาคารสถานที่ 20004

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 อบรมสัมมนา เรื่องการใช้งานเครื่องมือเพื่อผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 6.00
2561 การอบรมหัวข้อ "หลักธรรมาภิบาลกับการทำงาน" โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 อบรมเรื่อง"สิทธิมนุษยชนพื้นฐานกับจรรยาบรรณของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 อบรมสัมมนาโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯสีเขียว จัดโดยสำนักสิ่งแวดล้อม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร ห้อง1 30 พ.ค. 2560 - 30 พ.ค. 2560 3.50
2560 สัมมนาเรื่องจิตวิทยาการดูแลนักเรียน โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 สัมมนาเรื่องการจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดยผศ.รด.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 สัมมนาเรื่องแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯสู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 สัมมนาเรื่อง นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี2560 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 อบรมเรื่องทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต โดย ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 อบรมเรื่อง นักการศึกษากับสิทธิเด็ก โดยคุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 เข้าร่วมอบรมสัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน 16 มี.ค. 2560 - 16 มี.ค. 2560 3.00
2559 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร ห้อง1 24 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559 6.00
2559 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร ห้อง1 22 ต.ค. 2559 - 22 ต.ค. 2559 6.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน ห้องรัตนฯ1.ห้องเรียนEP1 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 อบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องรัตนฯ1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 เรื่องภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม บริษัทศิลาสากลพัฒนาจำกัด จ.นครราชสีมา 27 ก.ย. 2558 - 27 ก.ย. 2558 6.00
2558 อบรมเรื่องการเป็นวิทยากรจากศูนย์การปฎิบัติการวิศวกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 17 มี.ค. 2559 - 17 มี.ค. 2559 3.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรม"การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2556 3.00
- อบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 18.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม "คุณธรรมครู" ปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2556 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ศึกษาดูงานเรื่องระบบแผงโซลล่าเซลล์ ณ อุทยานนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 08 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 3
2561 เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน 13 ต.ค. 2561 - 13 ต.ค. 2561 6
2561 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ด้านการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า และนำความรู้ที่ได้กลับมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียน จ.เพชรบุรี 16 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562 3
2560 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย ณ จังหวัดเพชรบุรี 25 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560 0
2560 ศึกษาดูงานเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 16 มี.ค. 2560 - 16 มี.ค. 2560 3
2559 เรื่อง การเป็นวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน 17 มี.ค. 2559 - 17 มี.ค. 2559 3
2559 ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน 16 มี.ค. 2559 - 16 มี.ค. 2559 3
2558 เรื่องการปลูกพืชไฮโดโปรนิกส์และการเลี้ยงดูพันธุ์กล้วยไม้ บริษัทศิลาสากลพัฒนาจำกัด จ.นครราชสีมา 26 ก.ย. 2558 - 26 ก.ย. 2558 6
2558 เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย อุทยานนานาชาติศิรินทร 17 มี.ค. 2559 - 17 มี.ค. 2559 3
2557 อบรมพัฒนาฝีมือพนักงาน รัตนบรรณาคาร1 11 ต.ค. 2557 - 11 ต.ค. 2557 8
2556 ศึกษาดูงานเรื่องศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนของบริษัทบางจากโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา 15 ธ.ค. 2556 8
2556 ศึกษาดูงานเรื่องโครงการในพระราชดำริ "ช่างหัวมัน" จ.เพชรบุรี 23 พ.ย. 2556 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  13 พ.ค. 2556  เกียรติบัตรการเข้าร่วมอบรมสัมมนา"เรื่องการบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"  
2  30 ก.ย. 2556  เกียรติบัตรการเข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม"เรื่องคุณธรรมของครู"  
3  21 พ.ย. 2557  เกียรติบัตรการเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบ "เรื่อง บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพภานในสถานศึกษา  
4  27 ก.ย. 2558  เกียริบัตรการเข้าร่วมอบรม"ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม"  
5  24 มิ.ย. 2559  วุฒิบัตร การอบรมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 4 เรื่อง"ความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน"  
6  22 ก.ย. 2559  วุฒิบัตร การอบรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ,   งานหอพัก,   งานศิลป์,   งานจราจร และ รปภ.,   งานสาธารณูปโภค,   งานซ่อมบำรุง,   งานสิ่งแวดล้อม,   งานอาคารสถานที่,   งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่,   งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่,   งานอาคารสถานที่,   งานสิ่งแวดล้อม,   งานซ่อมบำรุง,   งานสาธารณูปโภค,   งานจราจร และ รปภ.,   งานหอพัก,   งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ,   งานอาคารจอดรถ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (18)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหอพัก
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศิลป์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจราจร และ รปภ.
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสาธารณูปโภค
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานซ่อมบำรุง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสิ่งแวดล้อม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสิ่งแวดล้อม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานซ่อมบำรุง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสาธารณูปโภค
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจราจร และ รปภ.
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหอพัก
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอาคารจอดรถ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)