[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20046
ชื่อ: มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
ฉายา: แอ๊ว
อายุงาน: 16 ปี 10 เดือน 13 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2550    
2    โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ 2543    
3    โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 2541    
4    โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 2539    
5    โรงเรียนวังน้ำเขียว 2537    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2561 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2561 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2561 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2561 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2561 กรรมการ งานศิลป์
2561 กรรมการ งานหอพัก
2561 กรรมการ งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
2561 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2560 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2560 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2560 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2560 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2560 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2560 กรรมการ งานศิลป์
2560 กรรมการ งานหอพัก
2560 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2559 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2559 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2559 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2559 กรรมการ งานหอพัก
2559 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2558 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2558 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2558 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2558 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2558 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2558 กรรมการ งานหอพัก
2558 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2557 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2557 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2557 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2557 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2557 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2557 กรรมการ งานหอพัก
2557 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2556 กรรมการและเลขานุการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2556 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2556 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2556 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2556 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2556 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2556 กรรมการ งานหอพัก
2556 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2555 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2555 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2555 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2555 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2555 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2555 กรรมการ งานศิลป์
2555 กรรมการ งานหอพัก
2555 กรรมการและเลขานุการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2555 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2555 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2554 เจ้าหน้าที่ งานบริหารสถานที่
2554 เจ้าหน้าที่ งานซ่อมบำรุง
2554 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ งานเทคนิค
2554 เจ้าหน้าที่ งานรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร
2554 กรรมการ งานศิลป์
2554 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 เจ้าหน้าที่งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2559 เจ้าหน้าที่งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2558 เจ้าหน้าที่งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2557 เจ้าหน้าที่งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การใช้งานเครื่องมือผลิต เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 6.00
2560 เข้าร่วมอบรมสัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน 16 มี.ค. 2560 - 16 มี.ค. 2560 3.00
2560 อบรมสัมมนาโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว จัดโดยสำนักสิ่งแวดล้อม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร ห้อง 1 30 พ.ค. 2560 - 30 พ.ค. 2560 3.50
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560 หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร ห้อง 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การใช้ 0.00
2559 การเป็นวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน 17 มี.ค. 2559 - 17 มี.ค. 2559 3.00
2559 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 ต.ค. 2559 - 22 ต.ค. 2559 6.00
2559 โครงการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารควบคุม โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 3.00
2559 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร ห้อง 1 24 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559 6.00
2558 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม บริษัทศิลาสากลพัฒนาจำกัด 27 ก.ย. 2558 - 27 ธ.ค. 2558 6.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร ACT 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5ส. ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร ACT 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร ACT 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิค ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร ACT 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการทำงาน อาคารรัตนบรรณาคาร,อาคารอิลเดอฟองโซ 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร ACT 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2556 คุณธรรมของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 6.00
2556 การดูแลรักษาพืชพันธุ์ไม้ในสวนและพืชผักสวนครัว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 ต.ค. 2556 - 22 ต.ค. 2556 6.00
2556 การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ โดย ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ของฝ่ายบริหารทั่วไป จังหวัดสมุทรสาคร 14 มี.ค. 2556 - 15 มี.ค. 2556 6.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม อสธ. 07 ต.ค. 2554 - 07 ต.ค. 2554 0.00
- อบรมการจับจีบผ้าตามรูปแบบต่างๆ โดยคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา อสธ. 15 ต.ค. 2554 - 15 ต.ค. 2554 6.00
- อบรมวิธีการ Dowload VDO ใน Web Youtube อสธ. 21 ส.ค. 2554 - 21 ก.ค. 2555 0.00
- การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , การศึกษาคาทอลิกและทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียนฉาย , การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม , กลยุทธิ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษาเพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัขร์ ไชยตระกูล , แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ , มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ อสธ. 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- อบรมพัฒนาฝีมือการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ , การผลิตและการใช้สมุนไพรเพื่อป้องกันศัตรูพืช , การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตย์ โดย ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน จ.นครปฐม อสธ. 10 พ.ย. 2555 - 10 พ.ย. 2555 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 แผงโซล่าเซล ณ อุทยานนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 08 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 3.00
2560 อุทยานนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี อุทยานนานาชาติสิรินธร 16 มี.ค. 2560 - 16 มี.ค. 2560 3.00
2559 ระบบบำบัดน้ำเสีย ณ อุทยานนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี อุทยานนานาชาติสิรินธร 17 มี.ค. 2559 - 17 มี.ค. 2559 3.00
2558 การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์และการเลี้ยงดูพันธุ์กล้วยไม้ บริษัทศิลาสากลพัฒนาจำกัด 26 ก.ย. 2558 - 26 ธ.ค. 2558 6.00
2558 อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โรงแรมริชมอนด์ 18 พ.ย. 2558 - 18 พ.ย. 2558 4.00
2558 ด้านการเรียนการสอน Stem ประเทศญี่ปุ่น 09 ก.พ. 2559 - 15 เม.ย. 2559 0.00
2556 โครงการชั่งหัวมัน ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี 23 พ.ย. 2556 - 23 พ.ย. 2556 6.00
2555 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ในการบริหารจัดการและการดูแลความสะอาดพื้นที่อาคาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 29 ส.ค. 2555 - 29 ก.ย. 2554 0.00
2555 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบที่ 11 จ.ฉะเชิงเทรา กองพลทหารราบที่ 11 29 ก.ย. 2554 - 29 ก.ย. 2554 0.00
2555 ศึกษาดูงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในการจัดทำบอร์ดนิทรรศการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 29 ก.ย. 2554 - 29 ก.ย. 2554 0.00
2555 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน จ.นครปฐม ด้านการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ การผลิตใช้สมุนไพรเพื่อป้องกันศัตรูพืช การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน จ.นครปฐม 01 พ.ย. 2555 - 01 พ.ย. 2555 0.00
2555 ศึกษาดูงาน โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ณ SUNNY BANGCHAK ศูนย์การเรียนรู้พลังานทดแทน อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา SUNNY BANGCHAK จ.พระนครศรีอยุธยา 15 ธ.ค. 2555 - 15 ธ.ค. 2555 6.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  30 พ.ย. 2558  เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานหอพัก,   งานศิลป์,   งานจราจร และ รปภ.,   งานสาธารณูปโภค,   งานซ่อมบำรุง,   งานสิ่งแวดล้อม,   งานอาคารสถานที่,   งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่,   งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (9)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหอพัก
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศิลป์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจราจร และ รปภ.
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสาธารณูปโภค
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานซ่อมบำรุง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสิ่งแวดล้อม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ   แผนงาน งานบริหารสำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่ ขั้นตอน ขั้นวางแผน
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (1)
   ขั้นวางแผน
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (3)
 งดการใช้พื้นที่ บริเวณหอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต ชั้น 2 เพื่อติดตั้ง Sumsung Video Wall Solution 25 มิ.ย. 2561
 แจ้งงดการใช้พื้นที่จอดรถด้านหน้าอาคารบ้านพักภราดา และสิ้นสุดที่แนวถนนด้านหลังอาคารหอประชุมหลุยส์ฯ 27 ก.ย. 2561
 แจ้งปิดกระแสไฟฟ้าวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00-17.00 น. 5 พ.ย. 2561
• โพสต์ภาพ : (12)
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทอาคารควบคุมขนาดใหญ่ ระดับอาเซียน5 พ.ย. 2561
ฝ่ายอาคารสถานที่ เข้าเยี่ยมชมและอบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรู้สถานีเตาเผาถ่านไร้ควัน31 ต.ค. 2561
ฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประทานรางวัล ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่อง 3 ปี ตามโครงการ Energy Mind Award 201729 ก.ย. 2561
โรงเรียนอัสสัมระยอง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง24 ก.ย. 2561
ฝ่ายอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา 1518 ก.ย. 2561
ฝ่ายอาคารสถานที่ เข้าร่วมงานและรับมอบรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม โครงการ Thailand Energy Awards 2018 30 ส.ค. 2561
ฝ่ายอาคารสถานที่ ร่วมกับ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย อบรมให้ความรู้การทำน้ำยาล้างจานและสารสกัดชีวภาพฮอร์โมนพืช22 ส.ค. 2561
ฝ่ายอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑14 ส.ค. 2561
ฝ่ายอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"14 ส.ค. 2561
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ติดตามประเมินผลโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว3 ส.ค. 2561
ฝ่ายอาคารสถานที่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่างๆ18 ก.ค. 2561
ประมวลภาพงานทัศนศึกษาครู บุคลากร และ เจ้าหน้าที่ภายในประเทศ ปีการศึกษา 256026 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(3)
ฝ่ายอาคารสถานที่ เข้าเยี่ยมชมและอบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรู้สถานีเตาเผาถ่านไร้ควัน31 ต.ค. 2561
โรงเรียนอัสสัมระยอง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง24 ก.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 523 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (1)  
   1. จัดทำแผนงานการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปีและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและปฎิทินงานประจำปี