[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20054
ชื่อ: มิส  กุนทินี    อยู่เพ็ชร
ฉายา: ติ๋ว
อายุงาน: 15 ปี 5 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (3)


1 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 2558  ปริญญาตรี  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู บริหารธุรกิจ 2551  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  
3    โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ 2532  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  
4    โรงเรียนปัญญาวรคุณ 2529  มัธยมศึกษาตอนต้น  
5    โรงเรียนวัดม่วง 2526  ประถมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2562 กรรมการ งานระดับชั้น
2562 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2562 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2562 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2562 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ งานระดับชั้น
2561 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2561 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานระดับชั้น
2560 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2560 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2560 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ งานระดับชั้น
2559 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2559 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2559 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2559 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานระดับชั้น
2558 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 กรรมการ งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2557 กรรมการ งานลูกเสือและเนตรนารี
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2556 กรรมการ งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2556 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2556 กรรมการ งานลูกเสือและเนตรนารี
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 กรรมการ งานลูกเสือและเนตรนารี
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน งานระดับชั้น
2554 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 งานระเบียบวินัย ฝ่ายปกครอง 0
2560 งานระเบียบวินัย ฝ่ายปกครอง 0
2559 งานระเบียบวินัย ฝ่ายปกครอง 0
2558 งานธุรการฝ่ายปกครอง 0
2557 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2556 เจ้าหน้าที่ /ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2555 เจ้าหน้าที่ /ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2554 เจ้าหน้าที่ /ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2553 เจ้าหน้าที่ /ฝ่ายปกครอง 0
2552 เจ้าหน้าที่ /ฝ่ายปกครอง 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ฯ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หน.ฝ่ายปกครอง มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หน.ฝ่ายกิจกรรม มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงษ์เมืองสรรค์ หน.ฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐานกับจรรยาบรรณของครู โดยคุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจกคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การสร้างสมาธิให้กับนักเรียน โดยอาจารย์ชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ. ห้องประชุมอัสสัมชัญ 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 การบริหารความขัดแย้ง โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง RelaxHive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 อนาคตองค์กรกับทักษะการบริหารคน โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง RelaxHive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 2.00
2561 ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา 2561และทิศทางสู่อนาคต โดย ม.ประณีต วงษ์เกษกรณ์ , ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ แผนกปกครอง RelaxHive Resort จ.เพชรบุรี 14 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 3.30
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ุ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯสู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดย ดร.อาทิตย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต(Montfortian Education Charter)โดย ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก โดยคุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หน.งานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 กฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียน โดยทนายกวี ประพิณวงศ์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.00
2560 การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง Hansar Casuarina อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.00
2560 ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา 2560 และทิศทางสู่อนาคต โดย ม.ประณีต วงษ์เกษกรณ์ , ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ แผนกปกครอง Hansar Casuarina อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 08 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 1.30
2560 บทบาทผู้นำ โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง ็Hansar Casuarina อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 1.30
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชนโดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข...ที่เลือกได้ โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 บทบาทผู้นำและเทคนิคการบริหารคน โดยบาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร โรงแรมยูเรเซียชะอำ ลากูน จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 2.00
2559 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับชั้น โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ มาสเตอร์ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์และมิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ โรงแรมยูเรเซียชะอำ ลากูน จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 2.00
2559 การบริหารโครงการ โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ มาสเตอร์ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์และมิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ โรงแรมยูเรเซียชะอำ ลากูน จ.เพชรบุรี 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 3.30
2559 จิตเมตตาในการทำงาน โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 English for admin Course โดย Mr. James Sowerby, Mr. James Close ห้องเรียน Bell 06 ม.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560 8.00
2558 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ"โดยอาจารย์ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์อำนาจ สายฉลาดและอาจารย์ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนฯ 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส.โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ฯ 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization" โดยบาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนฯ 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน(Smart School)โดยคุณเอกชัย ย้อนใจทันและคณะ จากบริษัท D-SmartSolution ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม "จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก"โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน โดยภราดาสุนันท์ โยธารักษ์และMs.Mary Grace Abueva ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1,ห้องเรียน EP1 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษา ตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ห้องประชุมรัตนฯ 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ห้องประชุมรัตนฯ 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การเขียนจดหมายราชการ โดยมิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ ห้องประชุมรัตนฯ 1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 ค่ายส่งเสริมความเป็นผู้นำ โดยวิทยากรฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 26 มิ.ย. 2557 - 26 มิ.ย. 2557 6.00
2557 อบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด โดย ผอ.สิทธิศักดิ์ ดำรงค์สกุลและนายภาวิน พจนอารี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 25 มิ.ย. 2557 - 25 มิ.ย. 2557 6.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดย ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนฯ 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต โดยพระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และพระพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนฯ 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM)โดยอาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนฯ 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2557 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนฯ 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนฯ 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2556 การจัดการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดยศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 จิตตารมณ์และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.30
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.30
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยภราดา อรุณ เมธเศรษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม "คุณธรรมของครู" โดยพระพยอม กัลยาโณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 ประชุมสัญจร "การบริหารงานและคน" สุนีรีสอร์ท เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 06 มี.ค. 2557 - 07 มี.ค. 2557 3.30
- อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพในการเป็นผู้บริการ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ฯ 13 พ.ค. 2552 - 13 พ.ค. 2552 4.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมหัวข้อ "ความสวัสดีของชีวิต" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 03 ก.ค. 2552 - 03 ก.ค. 2552 1.00
- ผู้กำกับลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่(B.T.C) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(มัธยม) 26 มี.ค. 2553 - 28 มี.ค. 2553 52.00
- การจัดกิจกรรมและนันทนาการ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ฯ 07 ต.ค. 2553 - 08 ต.ค. 2553 4.00
- จัดทำระเบียบวินัยนักเรียน(คู่มือ) ปีการศึกษา 2555 ระเบียงไพรแวลลีย์ จังหวัดนครนายก 24 ก.ย. 2554 - 25 ก.ย. 2554 8.00
- อบรมปฏิบัติธรรม สมาธิและทำความดีถวายพระบาทสมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัว สวนมุทิตาธรรมาราม จังหวัดนครปฐม 07 ต.ค. 2554 - 07 ต.ค. 2554 7.00
- การจดรายงานการประชุม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2554 3.00
- การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 02 ก.พ. 2556 - 02 ก.พ. 2556 3.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางและการใช้งานระบบ swis" ประจำปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การปกครอง ด้านกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 10 พ.ย. 2559 - 10 พ.ย. 2559 3
2558 งานปกครองด้านการดูแลนักเรียน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 6
2555 ฝ่ายกิจการนักเรียนศึกษาดูงานโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 08 ก.พ. 2556 - 08 ก.พ. 2556 4
2555 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 21 ก.ย. 2553 - 21 ก.ย. 2553 4
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2010  รางวัลเกียรติบัตรไม่ขาด ลา มาสาย ตลอดปี 2553  อัลบั้มที่ 1787
2  15 ม.ค. 2011  รางวัลเกียรติบัตรไม่ขาด ลา มาสาย ติดต่อกัน 2 ปี (2553-2554)  อัลบั้มที่ 2982

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานระดับชั้น,   งานบริหารฝ่ายปกครอง,   งานบริหารฝ่ายปกครอง,   งานระดับชั้น,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายปกครอง
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (11)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)