[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20063
ชื่อ: มาสเตอร์  ฐิติวัชร์    เชื้อสาย
ฉายา: นุ
อายุงาน: 13 ปี 5 เดือน 16 วัน
Social Network: https://www.facebook.com/teachers.nu
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (96)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2554  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู เลขที่ 54109000492082
2    มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2550  ปริญญาตรี  
3     โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) 2538  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
4    โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) 2536  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
5    โรงเรียนพูลสวัสดิ์ราฎร์นุกูล 2533  ม.3  
6    โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 2530  ป.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2562 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2558 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2557 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2556 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2555 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2554 กรรมการและเลขานุการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2546 เจ้าหน้าที่งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ปฎิบัติการ 0
2545 Technician ปฎิบัติการ 0
2543 ช่างเทคนิค ปฎิบัติการ 0
2538 พนักงานควบคุมการผลิต ปฎิบัติการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดยวิทยากรจาก Ms. Elri Kriel อาคารเซนต์ยอแซฟ 01 ต.ค. 2561 - 05 ต.ค. 2561 10.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 Sharp Touch Viewer และ Sharp Pen Software” โดยวิทยากรจาก Pentinum Computer And Accessory Co.,Ltd ห้องประชุมผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 01 ส.ค. 2561 - 01 ส.ค. 2561 3.00
2561 HP Reimvent Learning 2018 ห้องบอลรูม ชั้น L โรงแรมเซ็นทาราแกรนด็ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 04 ก.ค. 2561 - 04 ก.ค. 2561 4.30
2561 การอบรมสัมมนา เรื่อง “ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ” วิทยากรโดย อาจารย์ชาญ ตระการศิลป์ สถาบัน Wintory Training Center 12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561 7.30
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” โดย…คุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter) โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การสร้างนิสัยแห่งความสุข ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 การสร้างนิสัยแห่งความสุข/ข้อคิดในการทำงาน ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 ก้าวทันเทคโนโลยีกับการปฏิบัติงาน ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.00
2560 การสรุปแผนงาน ปีการศึกษา 2560 และการวางแผนงาน ปีการศึกษา 2561 ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.30
2559 การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่บุคลากรระดับชั้น ป.3 ห้องเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่3/1 ชั้น 4 อาคารราฟาแอล 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 2.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข อาคารหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน อาคารหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 อาคารหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้ อาคารหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “การบริหารงานเชิงกลยุทธ์” โดย.....มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ โบ๊ทเฮ้าส์ พาราไดซ์ รีสอร์ท 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 8.30
2559 "สัมมนาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในระบบ iOS (iOS Development)" ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๔๔ บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์เอเชียฯ 15 มี.ค. 2560 - 15 มี.ค. 2560 3.00
2558 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธิการทางลูกเสือ" โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส" โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)" โดยบาทหลวงดร. ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง “การใช้งาน LED TOUCH SCREEN เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน” โดย บริษัท Pentimun Computer And Accessory Co., Ltd. ณ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 ชั้น 3 อาคารราฟาแอล 22 ก.ย. 2558 - 22 ก.ย. 2558 2.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การสรุปแผนงาน/โครงการ และการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2564 เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา 09 มี.ค. 2559 - 10 มี.ค. 2559 9.00
2558 การป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์มารีฯ 27 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558 3.30
2557 Course : Intensive English Bell Cambridge (United Kingdom) 28 เม.ย. 2557 - 16 พ.ค. 2557 58.50
2557 การเขียนจดหมายราชการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 อบรม "Smart With ICT Great Web Apps To Boost Your Productivity" คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 24 ก.ค. 2557 - 25 ก.ค. 2557 12.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 Intensive English by ACT – Bell Semester 2 โดย Mr. Paul Coffey ห้องเรียน BELL อาคารเซนต์โยเซฟ 28 ต.ค. 2557 - 17 ก.พ. 2558 14.00
2557 อบรม “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และ BSG” โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 2 อาคารยอห์น แมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
- Securing Your Web With Cisco IronPort S-Series Cisco Office Central World 29 ม.ค. 2553 - 30 ม.ค. 2553 14.00
- BAS Electronic โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ 06 ม.ค. 2556 - 28 เม.ย. 2556 112.00
- สัมมนา เรื่อง HP Thin & Zero Smart Client : The Magic Carpet Ride To The “Cloud” โดย บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด Sofitel Bangkok Sukhumvit 26 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 4.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างวิดีโอด้วยโปรแกรม iMovie เบื้องต้น โดยมาสเตอร์วันชัย จิรคุปการและทีมงาน ACT Media ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Mac โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 มิ.ย. 2555 - 02 มิ.ย. 2555 6.00
- อบรมทักษะการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ" โดยบุคลากรจากฝ่าย English Program 06 ก.ย. 2555 - 07 ก.พ. 2556 80.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน Samsung GALAXY Tab 10.1 โดย วิทยากร จากบริษัท Samsung Thailand ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ก.พ. 2555 - 10 ก.พ. 2555 2.00
- สัมมนา เรื่อง การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 0.00
- สัมมนา เรื่อง การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
- CU-TEP Room 7A, Assumption College Thonburi 12 ต.ค. 2554 - 24 ก.พ. 2555 54.00
- สัมมนา เรื่อง มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พันโทนายแพทย์ณัฐฎ์พีรยช มรกตพรรณ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- การใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8 และไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 2013 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 27 เม.ย. 2556 - 27 เม.ย. 2556 6.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดยศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (จิตตารมณ์และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก) โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- นโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ (ผู้อำนวยการ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
- โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม "SMART with ICT : Google Apps and iPad Apps รุ่นที่ 2 ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล 13 มิ.ย. 2556 - 14 มิ.ย. 2556 12.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ศึกษาดูงาน “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย...ตัวแทนจากโครงการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 (EPประถม) ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 12 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561 1
2560 การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่ บุคลากรระดับชั้น ป.4 และ ป.5-ป.6 EP ห้องเรียนประถมศึกษาที่ 4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 20 พ.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2560 2
2560 การรีไซต์รูปภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560 1
2560 ทำอย่างไร เมื่อคอมฯช้า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 3
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานศูนย์คอมพิวเตอร์,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์คอมพิวเตอร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 CC62-เดินระบบเครือข่ายห้องสำนักงานอาคารจอดรถ 10 มิ.ย. 2562
 CC62-อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน SWIS สำหรับบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
CC62-เดินระบบเครือข่ายห้องสำนักงานอาคารจอดรถ10 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)