[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20067
ชื่อ: มาสเตอร์  ณิชพงศ์    ปิ่นทอง
ฉายา: เก่ง
อายุงาน: 12 ปี 3 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2552  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ( การจัดการคุณภาพ )  
2    มหาวิทยาลัยราชฎัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2550  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2558 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2557 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2556 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2555 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2554 เจ้าหน้าที่งานนักกีฬาโครงการพิเศษ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 งานดูแลหอพัก และงานเอกสารนักกีฬาโครงการพิเศษ 20067
2554 งานดูแลหอพัก และงานเอกสารนักกีฬาโครงการพิเศษ 20067
2553 เจ้าหน้าที่งานเอกสารและสารสนเทศหอพักนักกีฬาโครงการพิเศษ 20067
2552 เจ้าหน้าที่งานเอกสารและสารสนเทศหอพักนักกีฬาโครงการพิเศษ 20067
2551 เจ้าหน้าที่งานเอกสารและสารสนเทศหอพักนักกีฬาโครงการพิเศษ 20067
2550 เจ้าหน้าที่งานเอกสารและสารสนเทศหอพักนักกีฬาโครงการพิเศษ 20067

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน เรื่อง “โครงสร้างการบริหารและนโยบายการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2553” อัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2553 - 12 พ.ค. 2553 6.00
- สัมมนาเรื่อง “การศึกษาเพื่อการพัฒนา” อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2553 - 13 พ.ค. 2553 4.00
- สัมมนา เรื่อง “นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ” อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 6.00
- อบรมจริยธรรมคุณธรรมบุคลากร “การพัฒนาจิตวิญญาณของครู” อัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 7.00
- การจดรายงานการประชุม อัสสัมชัญธนบุรี 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 4.00
- ครูในยุคปัจจุบัน โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ อัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 3.00
- อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นชีวิต CPR ให้กับบุคลากรของโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อัสสัมชัญธนบุรี 04 ก.ค. 2555 - 04 ก.ค. 2555 7.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  4 ก.ค. 2555  วุฒิบัตรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นชีวิต CPR ให้กับบุคลากรของโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
2  19 ต.ค. 2555  วุฒิบัตรได้เข้ารับการอบรมการจดรายงานการประชุม  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานนักกีฬาโครงการพิเศษ,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)