[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20068
ชื่อ: มิส  นิตยา    โสดา
ฉายา: -
อายุงาน: 11 ปี 5 เดือน 26 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2543  ครุศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2557 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2556 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2555 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2555 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2554 เจ้าหน้าที่งานวัดผล วิจัยและพัฒนา งานวัดผลและวิจัย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 เจ้าหน้าที่งานวัดผล 20068

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมครูคาทอลิก ณ บ้านมารีอา จ.จันทบูรี 16 ต.ค. 2553 - 17 ต.ค. 2553 48.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 สัมมนาและฟื้นฟูใจครูผู้รับผิดชอบพลศีล 2010 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ 05 มิ.ย. 2553 - 05 มิ.ย. 2553 7
2555 วันรวมพลกองหน้าร่าเริงและพิธีรับเข็มฯ วัดนักบุญหลุยส์ฯ 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 4
2555 รวมงานรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิทครั้งแรก และ ศิลสง่า วัดหลุยส์บางแค 13 ก.พ. 2556 - 13 ก.พ. 2556 5
2555 เข้าค่ายผุ้นำพลศึลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2010 "การเป็นแพร่ธรรม ของพลศีล ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน 18 มิ.ย. 2553 - 19 มิ.ย. 2553 48
2555 เข้าร่วมงานชุมนุมยุวธรรมทูต อัครสังฆฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 31 ม.ค. 2553 - 31 ม.ค. 2553 8
2555 การนำข่าวดีสู่วัฒนธรรม ณ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม กรุงเทพฯ 27 มี.ค. 2553 - 27 มี.ค. 2553 7
2555 สัมนาครูคำสอน ณ ศูนย์นักบวช สามพราน นครปฐม 05 มี.ค. 2554 - 05 มี.ค. 2554 8
2555 สัมมนาครูคำสอน และคณะกรรมการงานอภิบาล ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ 06 มี.ค. 2553 - 06 มี.ค. 2553 8
2555 โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวคาทอลิก ปี 2012 วัดนักบุญหลุยส์ฯ 15 ก.ย. 2555 - 15 ก.ย. 2555 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  17 ม.ค. 2554  แต่งตั้งเป็นครูคำสอน  หนังสือสำคัญการแต่งตั้ง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวัดผลและวิจัย,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานวัดผลและวิจัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผลและวิจัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผลและวิจัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 งานอภิบาล : เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 8 มิ.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
งานอภิบาล : การประชุมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 18 มิ.ย. 2562
งานอภิบาล : เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 25628 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)