[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20071
ชื่อ: มิส  ปิยธิดา    ชีรานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มกราคม 2562)
ฉายา: กอล์ฟ
อายุงาน: 11 ปี 3 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2556  ปริญญาตรี  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานบุคคล
2561 กรรมการ งานวิเทศสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานบุคคล
2560 กรรมการ งานวิเทศสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานบุคคล
2559 กรรมการ งานวิเทศสัมพันธ์
2558 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2558 กรรมการ งานบุคคล
2558 กรรมการ งานวิเทศสัมพันธ์
2557 กรรมการและเลขานุการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2557 กรรมการ งานบุคคล
2557 กรรมการ งานวิเทศสัมพันธ์
2556 กรรมการ งานบุคคล
2555 กรรมการและเลขานุการ งานอภิบาลโรงเรียน
2555 กรรมการ งานบุคคล
2555 กรรมการ งานวิเทศสัมพันธ์
2554 กรรมการ งานบุคคล
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 เจ้าหน้าที่งานบุคคลต่างประเทศ 0
2560 เจ้าหน้าที่งานบุคคลต่างประเทศ 0
2559 เจ้าหน้าที่งานบุคคลต่างประเทศ 0
2558 เจ้าหน้าที่งานบุคคล 0
2557 เจ้าหน้าที่งานบุคคล / สอนคำสอน ระดับชั้น ป. 4-6 0
2556 เจ้าหน้าที่งานบุคคล / สอนคำสอน ระดับชั้น ป.1-3 0
2555 เจ้าหน้าที่งานบุคคล / สอนคำสอน ระดับชั้น ป.1-3 0
2554 เจ้าหน้าที่งานบุคคล 0
2553 เจ้าหน้าที่งานบุคคล 0
2552 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2551 เจ้าหน้าที่งานต่างประเทศ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การนำแผนสู่การปฏิบัติ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 อบรม เรื่อง “การเป็นประจักษ์พยานในฐานะ คริสตชนในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมมงฟอร์ต 06 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 7.00
2560 จิตเมตตาในการทำงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 2.00
2560 องค์การแห่งการเรียนรู้ Learning Organization ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2558 ชีวิตคริสตชนที่ตื่นตัวเติบโตอย่างต่อเนื่องในพระคริสต์ สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด 01 มี.ค. 2557 - 01 มี.ค. 2557 6.00
2558 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 4.00
2558 การให้ที่พักอาศัยของต่างด้าว สโมสรตำรวจ 25 มี.ค. 2558 - 25 มี.ค. 2558 3.00
2558 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ต.ค. 2558 - 20 ต.ค. 2558 12.00
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง “Creative Vector with Adobe Illustrator (การออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator)” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 25 พ.ย. 2558 - 09 ธ.ค. 2558 7.30
2558 “การสรุปแผนงาน/โครงการ และการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2564” เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา 09 มี.ค. 2559 - 10 มี.ค. 2559 9.00
2557 อบรมนักเรียนผู้นำกองหน้าฯและพลศีลแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2557 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 11 ก.ค. 2557 - 12 ก.ค. 2557 12.00
2557 การเขียนจดหมายราชการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2556 หลักความเชื่อคาทอลิก แผนกคริสตศาสนาธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 26 ม.ค. 2556 8.00
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 0.00
2556 คุณธรรมของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 0.00
2556 เทคนิคการบริหารคน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ส.ค. 2556 0.00
- โครงการยุวธรรมทูต ในหัวข้อ อย่ากลัวที่จะเป็นนักบุญ โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง 07 ม.ค. 2555 - 07 ม.ค. 2555 0.00
- อบรมผู้นำกองหน้าร่าเริง "คริสตชนผู้มีหัวใจและวิญญาณเยี่ยงนักรบ" โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 29 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555 0.00
- กิจกรรมกองหน้าร่าเริง "กองหน้าฯร่วมประกาศปีแห่งความเชื่อ" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ก.ย. 2555 0.00
- ชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 4 วิทยาลัยแสงธรรม 17 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 0.00
- การจดรายงานการประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ต.ค. 2555 3.00
- โครงการ สร้างทีมวิทยากรครูคาทอลิกในโรงเรียนเป็น "ผู้นำยุวธรรมทูต" บ้านผู้หว่าน อ. สามพราน จ. นครปฐม 07 มิ.ย. 2555 - 09 มิ.ย. 2555 0.00
- ศิลปะการวางตนของคนทำงาน อ.ทองสุข มันตาทร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ต.ค. 2555 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 แนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะใน HR ปตท. 03 มี.ค. 2558 - 03 มี.ค. 2558 3
2558 Obeservation of STEM related activities in Japanese Elementary School Sakasai Elementary School, Iriarai Daigo Elementary School 02 มี.ค. 2559 - 05 ก.พ. 2559 12
2555 ด้านการบริหารบุคลากรและการบริหารระบบสารสนเทศ บริษัท ทรู คอร์เปเรชั่น 05 ต.ค. 2555 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 HR Profesional มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 20 ส.ค. 2557 - 20 ส.ค. 2557 3 66.pdf
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2 ก.ย. 2554  ตั้งชื่ออาคารยิมเนเซี่ยม "Golden Jubilee"  รางวัลเป็นเงินสด
2  12 ธ.ค. 2554  แต่งตั้งเป็นครูคำสอน ของ อัครสังคมณฑลฯ  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานบุคคล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบุคคล

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)