[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20073
ชื่อ: มิส  นภัสนันท์    ธิติวรนันท์
ฉายา: ตุ๊กตา
อายุงาน: 11 ปี 0 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยสยาม 2544  บธ.บ.  
2    โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้ 2542  ปวส.  
3    โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้ 2540  ปวช.  
4    โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 2536  ม.3  
5    โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร 2532  ป. 6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 กรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2554 งานจ่ายเงิน งานการเงิน (รับและจ่ายเงิน)
2554 งานจ่ายเงิน งานบริหารแผนการเงิน
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 เจ้าหน้าที่งานจ่ายเงิน 0 อัตรากำลังปี 2558
2557 เจ้าหน้าที่งานจ่ายเงิน 0 อัตรากำลังปี 2557
2556 เจ้าหน้าที่งานจ่ายเงิน 0 ิอัตรากำลังปี 2556
2555 เจ้าหน้าที่งานจ่ายเงิน 0 อัตรากำลังปี 2555
2554 เจ้าหน้าที่งานงบประมาณ 0
0 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การบันทึกประวัติการอบรมและชั่วโมงการอบรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การประเมินแผนงานโครงการปีการศึกษา 2561 อ.รัตนบรรณาคาร 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 8.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2559 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.50
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.50
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การประเมินแผนงาน โครงการประจำปี 2559 ของฝ่ายธุรการ -การเงิน โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 6.00
2559 การประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 6.00
2559 การประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารอัสสัมชัญ 13 มี.ค. 2560 - 13 เม.ย. 2560 7.00
2558 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ" โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักก่ารลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนร. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5ส" โดยอ.ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)" โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณานาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 อบรมการยื่นแบบ ภงด.1,ภงด.53,ภงด.3 ผ่าน Internet สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 09 ก.ค. 2558 - 09 ก.ค. 2558 4.00
2558 การเขียนแผนงานและการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อัมพวา สมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนฯ 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” โดย ภราดาสุนันท์ โยธารักษ์, MS. TIFFANY SHARAR ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ห้องเรียน EP 2 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การจัดทำแผนงาน เครื่องมือประเมินแผนงาน และคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 6.30
2558 การอบรม เรื่อง ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช (Learning with Mac) โดย คุณชนาธิป อดุลย์อารี – Education Trainer บริษัท SPVI จำกัด (มหาชน) ห้องคอมพิวเตอร์รัตนฯชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2557 1.สัมนา"แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย"โดย ภ.สุรสิทธิ์ สุขชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 2.สัมนา"นโยบายและจุดเน้นการจ้ดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย ภ.ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 3."ข้อคิดจากอธิการ" โดย ภราดาาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 4.สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 5.การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน"โดย อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 6.สัมนา"ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนการสอน" โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 7.สัมนา"แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ โดยม.จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 "การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน" โดย อาจารย์ นรนุช ไผ่แก้ว อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 6.00
2557 "กฎหมายภาษี และข้อควรระวังเรื่องภาษีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ" โดย อาจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อนุสนธิวงษ์ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 22 พ.ย. 2557 - 22 พ.ย. 2557 2.00
2557 "ข้อควรระวังในการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในเครือฯมูลนิธิฯ" โดย คุณรัชชานนท์ เอี่ยมละออ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 22 พ.ย. 2557 - 22 พ.ย. 2557 2.00
2556 การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในหัวข้อการประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 อบรมเรื่อง ครูในยุคปัจจุบัน โดยสังฆราชยอด เสนรักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสัมชัญธนบุรี 16 ก.พ. 2556 - 16 ม.ค. 2556 3.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 2.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ "คุณธรรมของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 อบรม หัวข้อ "service mind by our team work ฝ่ายธุรการ การเงิน เรือนน้ำเย็นรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 10 มี.ค. 2557 - 11 มี.ค. 2557 16.00
- การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่สถานศึกษา 5ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ห้องมิราเคิลแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 05 ก.พ. 2553 8.00
- อบรมแนวทางและการใช้งานระบบ swis ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2555 8.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2554 - 11 พ.ค. 2554 24.00
- อบรมจริยธรรม ฝึกสมาธิ การปฏิบัติธรรม และทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สวนมุฑิตาธรรมมาราม ณ สวนมุฑิตาธรรมมาราม 03 ต.ค. 2554 8.00
- อบรมการใช้งาน Samsung GALAXY Tab เบื้องต้น ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 10 มี.ค. 2555 - 10 มี.ค. 2555 8.00
- ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 01 ต.ค. 2555 8.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพงานธุรการและงานบริหารสำนักงานแบบมืออาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ต.ค. 2553 7.00
- สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 10 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุดจิต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 8.00
- ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ มิสดรุณี ขันโท เลขานุการฯ ฝ่ายการศึกษา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 ก.ค. 2555 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 ธ.ค. 2554  ประกาศนียบัตรไม่ขาดลาสาย เป็นเวลา 1 ปี  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานรับ-จ่ายเงิน,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานรับ-จ่ายเงิน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานรับ-จ่ายเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานรับ-จ่ายเงิน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)