[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20077
ชื่อ: มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ฉายา: เนตร์
อายุงาน: 10 ปี 10 เดือน 20 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557  นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต  
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2548  รัฐประศาสนศาสตร์  
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 2543  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
4  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 2540  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 งานประชาสัมพันธ์/ธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2561 งานประชาสัมพันธ์/ธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2560 งานประชาสัมพันธ์/ธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2559 งานประชาสัมพันธ์/ธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2558 งานประชาสัมพันธ์/ธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2557 งานประชาสัมพันธ์/ธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2556 งานประชาสัมพันธ์/ธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2555 งานประชาสัมพันธ์/ธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2554 งานประชาสัมพันธ์/ธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2553 งานประชาสัมพันธ์/ธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2552 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2551 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 "การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21" ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” บรรยายโดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ฯ 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” บรรยายโดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ฯ 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 "การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562" โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ "แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562" โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562" โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 3.00
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดยม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์, ม.สันติ ศรีเครือแก้ว, ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย คุณธีร์ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” วิทยากร นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์มารี 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” วิทยากร ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 2.00
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อํานวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “การรีไซต์รูปภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape” โดยมิสอารญา พุทธสาร มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560 1.00
2560 "การประเมินความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559 และ การประเมินและทบทวนแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2559 โดย มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 14.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 “การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย...มิสวิไลพร ศิลางาม ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 3.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข ที่เลือกได้ โดยคุณสมชาย ตรีราดา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 สัมมนาเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน” ฝ่ายธุรการ-การเงิน สมุทรสงคราม 17 ต.ค. 2559 - 18 พ.ย. 2559 3.00
2559 สัมมนาเรื่อง "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ณ อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 พ.ย. 2559 - 08 พ.ย. 2559 3.00
2559 “การสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1/2559 และการเตรียมความพร้อม สำหรับการทำงานภาคเรียนที่ 2/2559 ” ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “กิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย...ผู้ใหญ่บ้านคลองโคน “ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน” จ.สมุทรสงคราม 18 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 5.00
2559 “การสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1/2559 และการเตรียมความพร้อม สำหรับการทำงานภาคเรียนที่ 2/2559 ” โดย...มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 2.00
2559 การประเมินและการทบทวนแผนงานโครงการฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2560 อาคารอัสสัมชัญ 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 7.00
2559 การประเมินความเสี่ยง ปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ อาคารอัสสัมชัญ 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 7.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ" โดย ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คุณศัจธร วัฒนะมงคล อาจารย์อำนาจ สายฉลาด และอาจารย์ยินดี ปั้นแววงาม “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส” โดย อาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร และ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ "แนวทางการพัฒนาโรงเรียน ปี 2558" โดย ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 9.00
2558 อบรมการตัดและปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 ธ.ค. 2558 - 16 ธ.ค. 2558 3.00
2558 อบรมจิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 อบรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2558 “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” โดย ภราดาสุนันท์ โยธารักษ์, MS. TIFFANY SHARAR รร.อัสสัมชัญธนบุรี 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนงาน เครื่องมือประเมินแผนงานและคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 6.30
2558 อบรมหลักสูตร “Creative Vector with Adobe Illustrator (การออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator)” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 25 พ.ย. 2558 - 09 ธ.ค. 2558 7.30
2558 สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "รวมพลังสร้างสรรค์ 4 G (Grow Go Goal together) ณ บ้านชมเดือน จังหวัดสมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 อบรม “การใช้ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช และงานกราฟฟิคพื้นฐาน” ณ ห้องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช รัตนบรรณาคารชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 6.00
2558 อบรมเรื่อง “การประเมินและสรุปแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2558 และแนวทางการสรุปงานตามแผนและประเมินแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 6.00
2557 อบรมแนวทางจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 อบรมนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 อบรมสปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 อบรมการทำงานให้มีความสุข สนุกกับงาน อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 อบรมการเขียนจดหมายราชการ 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 อบรมการใช้งานโปรแกรม Adobe Muse เบื้องต้น 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 อบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 3.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2555 อบรมหลักสูตร “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และ การแปลงไฟล์ด้วย โปรแกรม Format Factory 21 ก.พ. 2556 - 21 ก.พ. 2556 0.00
2555 การจดรายงานการประชุม 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 0.00
2555 อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรการพัฒนาจิตวิญญาณของครู 02 ต.ค. 2554 - 02 ต.ค. 2555 0.00
2555 ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 0.00
2555 การสร้างวิดีโอด้วยโปรแกรม iMovi eเบื้องต้น 02 มิ.ย. 2555 - 02 มิ.ย. 2556 0.00
2555 แนวทางและการใช้งานระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2555 12 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 0.00
2555 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2555 ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ หัวข้อ "การทำงานเป็นทีม" ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย "โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน" ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม หัวข้อ "การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์" อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย หัวข้อ "กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC" ดร.บงกช เศวตามร์ หัวข้อ "แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก" ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ หัวข้อ "มุมมองการศึกษาไทย" 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
2554 สัมนาเปิดปีการศึกษา 2554 09 พ.ค. 2554 - 11 พ.ค. 2554 0.00
2554 อบรมจริยธรรมบุคลากรพุทธศาสนา 07 ต.ค. 2554 - 07 ต.ค. 2554 0.00
2554 การอบรมการใช้งาน Samsung GALAXY Tab10.1 เบื้องต้น 10 มี.ค. 2555 - 10 มี.ค. 2555 0.00
2553 อบรมสัมนาเปิดปีการศึกษา 2553 12 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 0.00
2553 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 การจัดทำ KRA และ KPI ของหน่วยงานและบุคลากร และ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินภายนอกรอบ 3 20 พ.ค. 2553 - 20 พ.ค. 2553 0.00
2553 การอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate รุ่นที่ 2 15 มี.ค. 2553 - 16 มี.ค. 2553 0.00
2553 อบรมเชิงปฏิบัติการฝ่ายธุรการ-การเงิน หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพงานธุรการและงานบริหารสำนักงานแบบมืออาชีพ" (Administrative Professional Development) 08 ต.ค. 2553 - 08 ต.ค. 2553 0.00
2552 การอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ 25 ก.ค. 2552 - 25 ก.ค. 2552 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 ศึกษาดูงานสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัท แปลน กราฟฟิค จำกัด ปี 2555 21 พ.ย. 2555 - 21 พ.ย. 2555 0
2555 ศึกษาดูงานบริษัท แปลน พริ้นตั้ง จำกัด และบริษัท แปลน กราฟิค จำกัด (บริษัทด้านการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์) 04 ส.ค. 2554 - 04 ส.ค. 2554 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)