[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20079
ชื่อ: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
ฉายา: จุ๋งจิ๋ง
อายุงาน: 10 ปี 5 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (59)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2545  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
2    โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 2541  คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2554 เจ้าหน้าที่งานธุรการและงานประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2560 งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2559 งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2558 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2557 งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2556 งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2555 งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2554 งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2553 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2552 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2551 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 การอบรม เรื่อง “การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive” โดยวิทยากร ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล มิสอารญา พุทธสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 27 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 1
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดย คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 12.00
2560 การอบรมเรื่อง "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน" โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0" โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน" โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การศึกษาดูงาน "ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย Thai University Central Admission System" (TCAS) โดย ม.พงษ์กิจ เจริญพร และทีมงานแนะแนว ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 มิ.ย. 2560 - 17 มิ.ย. 2560 2.00
2560 การอบรมเรื่อง "การรีไซต์รูปภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape" โดยมิสอารญา พุทธสาร มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560 1.00
2560 การอบรมเรื่อง“สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” โดยคุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้น จูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 การอบรมสัมมนาเรื่อง "งานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย" วิทยากรโดย คณะวิทยากรจากสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ห้องวายุภักษ์แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา 09 ส.ค. 2560 - 09 ส.ค. 2560 6.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 อบรมการประเมินความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2559 ของฝ่ายธุรการ-การเงิน โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์อัสสัมชัญ 3 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 7.00
2559 อบรมการประเมินและทบทวนแผนงาน/โครงการฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์อัสสัมชัญ 3 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 7.00
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข" โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "ความสุข.....ที่เลือกได้" โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมหัวข้อ "การอบรมปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์" โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 05 ก.ค. 2559 - 05 ก.ค. 2559 7.00
2559 อบรมเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย มิสวิไลพร ศิลางาม ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1/2559 และการเตรียมความพร้อม สำหรับการทำงานภาคเรียนที่ 2/2559 ” โดย...มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 2.00
2559 อบรมเรื่อง "กิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย ผู้ใหญ่บ้านคลองโคน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม 18 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 5.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 อบรมเรื่องการสร้างวินัยเชิงบวก โดย ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน ห้องเรียนชั้น ป.6A 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 สัมมนา เรื่อง การเขียนแผนปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 อบรมการออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Mac อาคารรัตนบรรณาคาร 25 พ.ย. 2558 - 09 ธ.ค. 2558 6.90
2558 อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมจัดการภาพสำหรับขึ้นระบบ SWIS ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคารอิลเดอฟองโซ 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนงาน เครื่องมือประเมินแผนงานและคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2559 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 6.30
2558 อบรมหลักสูตรการตัดและปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac อาคารรัตนบรรณาคาร 16 ธ.ค. 2558 - 16 ธ.ค. 2558 2.00
2558 “การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น” First Aid ห้องประชุมมงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช (Learning with Mac) โดยคุณชนาธิป อดุลย์อารี -Education Trainer บริษัท SPVI จำกัด (มหาชน) ห้องคอมพิวเตอร์รัตนบรรณาคาร ชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop โดยมีสอารญา พุทธสาร และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์รัตนบรรณาคาร ชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 การประเมินและสรุปแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2558 (มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์) ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00
2558 แนวทางการสรุปงานตามแผนงาน และการประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จของบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2559 (มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์) ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 0.30
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 2.30
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 2.30
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน ห้องประชุมรันบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 0.30
2557 อบรมมาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ. และBSG ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 อบรมการเขียนจดหมายราชการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 อบรมการใช้งานโปรแกรม Adobe Muse ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ PC EP 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 อบรมการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ PC EP 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียนเรื่อง “เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต” โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2556 อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นชีวิต CPR ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 27 พ.ย. 2556 - 27 พ.ย. 2556 3.00
2556 อมรมคุณธรรมของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 3.00
2556 อบรมศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 3.00
- อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 26 มี.ค. 2552 - 26 มี.ค. 2552 12.00
- การพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพในการเป็นผู้บริการ ห้องมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2554 - 09 พ.ค. 2554 5.00
- อุดมการณ์ครูโรงเรียนคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2554 - 09 พ.ค. 2554 3.00
- การอบรมดูแลนักเรียนตามจิตตารมย์พระวรสาร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2554 - 09 พ.ค. 2554 4.00
- อบรมการใช้งานระบบ SWIS เบื้องต้นแก่บุคลากรใหม่ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 25 ก.ค. 2552 - 25 ก.ค. 2552 3.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ระบบปฏิบัติการแมคอินทอชเบื้องต้น" ห้องคอมพิวเตอร์ 8 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ก.ย. 2552 - 19 ก.ย. 2552 3.00
- Workshop ฝ่ายธุรการ - การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 19 ต.ค. 2552 - 19 ต.ค. 2552 6.00
- สัมมนาการทำงานเป็นทีม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนาการวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 0.30
- สัมมนากลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษาเพื่อรองรับ AEC ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 2.30
- สัมมนาแนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 1.30
- สัมมนาแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 1.15
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 1.30
- อบรมการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Premier Pro และ Final Cut Pro ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Mac อาคารเซนต์คาเบรียล 10 มี.ค. 2555 - 10 มี.ค. 2555 5.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ห้องปะชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
- การจัดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2556 ห้้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 3.00
- อบรมบุคลากร หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Windows 8 ห้องคอมพิิวเตอร์ 5 29 มิ.ย. 2556 - 29 มิ.ย. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 ศึกษาดูงาน ณ บริษัทแปลน พริ้นติ้ง จำกัด บริษัทแปลน พริ้นติ้ง จำกัด 04 ส.ค. 2554 - 04 ส.ค. 2554 5
2552 ศึกษาดูงานที่สวนจิตรลดา สวนจิตรลดา 20 ต.ค. 2552 - 20 ต.ค. 2552 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 พ.ค. 2555  รางวัลผลการสอบ CU-TEP ผ่านเกณฑ์  
2  3 ก.ค. 2555  เกียรติบัตรเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน จนได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดออกแบบหน้าแรกของหนังสือพิมพ์  อัลบั้มภาพ 4329
3  1 ต.ค. 2555  เกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรมศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ  อัลบั้มภาพ 4726
4  19 ต.ค. 2555  วุฒิบัตรได้เข้ารับการอบรมการจดรายงานการประชุม  อัลบั้มภาพ 4778
5  22 ก.พ. 2556  เกียรติบัตรได้ผ่านการพัฒนาการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐาน  อัลบั้มภาพ 5205
6  20 พ.ค. 2556  รางวัลผลการสอบ CU-TEP ผ่านเกณฑ์  
7  26 มิ.ย. 2556  เกียรติบัตรคณะกรรมการจัดงานวันสุนทรภู่  อัลบั้มภาพ 5594
8  30 ก.ย. 2556  เกียรติบัตรการอบรมคุณธรรมของครู  อัลบั้มภาพ 6060
9  27 พ.ย. 2556  ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ  อัลบั้มภาพ 6337
10  19 พ.ค. 2557  รางวัลผลการสอบ CU-TEP ผ่านเกณฑ์  
11  17 ก.ค. 2557  เกียรติบัตรการอบรมการเขียนจดหมายราชการ  
12  20 ก.ย. 2557  เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS 5  
13  21 พ.ย. 2557  เกียรติบัตรเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเรื่องบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
14  18 พ.ค. 2558  รางวัลผลการสอบ CU-TEP ผ่านเกณฑ์  
15  5 ก.ค. 2559  เกียรติบัตรการอบรมปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (26)
 แจ้ง​สถานที่เข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 9 พ.ค. 2562
 ขอเชิญคุณครูและเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. 15 พ.ค. 2562
 แจ้งวันหยุดเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 16 พ.ค. 2562
 แจ้งวันหยุดในโอกาสวันวิสาขบูชา 16 พ.ค. 2562
 ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนพิเศษวันเสาร์ Extreme Sat ภาคเรียนที่ 1/2562 17 พ.ค. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 24 พ.ค. 2562
 ขอเชิญคุณครู และเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.20 น. 27 พ.ค. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 15 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญคุณครู และเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16.20 น. 24 มิ.ย. 2562
 ประชาสัมพันธ์ Application Promptcare จากสำนักงานเขตบางแค 28 มิ.ย. 2562
 แจ้งวันหยุดเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 3 ก.ค. 2562
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 8 ก.ค. 2562
 ขอเชิญคุณครู และเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. 15 ก.ค. 2562
 โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง One Belt One Road (โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย) 15 ก.ค. 2562
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ปีการศึกษา 2562 3 ส.ค. 2562
 ขอเชิญคุณครู และเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 16.20 น. 17 ส.ค. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 24 ส.ค. 2562
 ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ October Course 2019 4 ก.ย. 2562
 VDO ผลงานเรื่อง "ลองตองดูสิเธอ" ของนักเรียนชมรม ACT Media ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Creative & Innovation 4 ก.ย. 2562
 ขอเชิญคุณครูที่เข้าร่วมโครงการสอนเสริม October Course 2019 ประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. 5 ก.ย. 2562
 ขอเชิญคุณครูและเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. 23 ก.ย. 2562
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 5 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 24 ก.ย. 2562
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทบุคคล วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ASMO THAI 2019 25 ก.ย. 2562
 แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 30 ก.ย. 2562
 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้ผ่านเข้ารอบรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 12 ต.ค. 2562
 แจ้งเรื่องการหยุดเรียนกรณีพิเศษ 21 ต.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (40)
การแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 821 ต.ค. 2562
ACT Swimming Championship 201921 ต.ค. 2562
คณะครูและเจ้าหน้าที่เข้ารับเกียรติบัตรและร่วมรับรางวัลองคก์รต้นแบบ จากโครงการวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่ง (โครงการภายใต้ สสส.)5 ต.ค. 2562
ประมวลภาพบรรยากาศ October Course 2019 สัปดาหืที่ 14 ต.ค. 2562
ACT Bowling รอบระดับชั้นประถมศึกษา16 ก.ย. 2562
ACT Bowling 2019 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษา16 ก.ย. 2562
นักเรียนชมรม ACT Media รายงานผลรางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Creative & Innovation5 ก.ย. 2562
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.4-ม.531 ส.ค. 2562
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.331 ส.ค. 2562
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 28 ส.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย23 ส.ค. 2562
กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ20 ส.ค. 2562
พิธีเปิดนิทรรศการเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ15 ส.ค. 2562
พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ15 ส.ค. 2562
กีฬาสัมพันธ์วันแม่9 ส.ค. 2562
กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ปีการศึกษา 25629 ส.ค. 2562
พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 9 ส.ค. 2562
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ครั้งที่ 171 ส.ค. 2562
มหาวิทยาลัยกรุงเทพนำคณะผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียน Sovannaphumi ประเทศกัมพูชาเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน1 ส.ค. 2562
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1026 ก.ค. 2562
โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง One Belt One Road 19 ก.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2561 รอบบ่าย15 ก.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2561 (รอบเช้า)15 ก.ค. 2562
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ1 ก.ค. 2562
พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 256129 มิ.ย. 2562
อบรมการฝึกซ้อมหนีไฟ27 มิ.ย. 2562
พิธีเปิดสัปดาห์ให้ความรู้ต้านสิ่งเสพติด25 มิ.ย. 2562
การแข่งขันวาดภาพระบายสีวันต่อต้านยาเสพติดโลก 256219 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.1-ม.3 14 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.4-ม.6 14 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.4-ป.66 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.36 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะผู้จัดทำหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ACT TIMES Vol.13 No.14 มิ.ย. 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6 มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ 5-6 ประจำปีการศึกษา 25621 มิ.ย. 2562
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา31 พ.ค. 2562
ต้อนรับโรงเรียนมัธยมว่านต๋า สาธารณรัฐประชาชนจีน29 พ.ค. 2562
รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 256327 พ.ค. 2562
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 256224 พ.ค. 2562
พิธีบูชามิสซาขอพร เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 256217 พ.ค. 2562
สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 256211 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพนำคณะผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียน Sovannaphumi ประเทศกัมพูชาเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน1 ส.ค. 2562
ประชุมคณะผู้จัดทำหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ACT TIMES Vol.13 No.14 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (2)  
   1. เข้าร่วมการอบรมสัมมนา
   2. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้ง