[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20079
ชื่อ: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
ฉายา: จุ๋งจิ๋ง
อายุงาน: 9 ปี 10 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (56)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2545  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
2    โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 2541  คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2554 เจ้าหน้าที่งานธุรการและงานประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2560 งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2559 งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2558 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2557 งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2556 งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2555 งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2554 งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2553 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2552 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2551 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดย คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 12.00
2560 การอบรมเรื่อง "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน" โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0" โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน" โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การศึกษาดูงาน "ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย Thai University Central Admission System" (TCAS) โดย ม.พงษ์กิจ เจริญพร และทีมงานแนะแนว ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 มิ.ย. 2560 - 17 มิ.ย. 2560 2.00
2560 การอบรมเรื่อง "การรีไซต์รูปภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape" โดยมิสอารญา พุทธสาร มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560 1.00
2560 การอบรมเรื่อง“สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” โดยคุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้น จูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 การอบรมสัมมนาเรื่อง "งานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย" วิทยากรโดย คณะวิทยากรจากสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ห้องวายุภักษ์แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา 09 ส.ค. 2560 - 09 ส.ค. 2560 6.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 อบรมการประเมินความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2559 ของฝ่ายธุรการ-การเงิน โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์อัสสัมชัญ 3 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 7.00
2559 อบรมการประเมินและทบทวนแผนงาน/โครงการฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์อัสสัมชัญ 3 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 7.00
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข" โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "ความสุข.....ที่เลือกได้" โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมหัวข้อ "การอบรมปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์" โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 05 ก.ค. 2559 - 05 ก.ค. 2559 7.00
2559 อบรมเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย มิสวิไลพร ศิลางาม ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1/2559 และการเตรียมความพร้อม สำหรับการทำงานภาคเรียนที่ 2/2559 ” โดย...มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 2.00
2559 อบรมเรื่อง "กิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย ผู้ใหญ่บ้านคลองโคน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม 18 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 5.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 อบรมเรื่องการสร้างวินัยเชิงบวก โดย ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน ห้องเรียนชั้น ป.6A 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 สัมมนา เรื่อง การเขียนแผนปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 อบรมการออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Mac อาคารรัตนบรรณาคาร 25 พ.ย. 2558 - 09 ธ.ค. 2558 6.90
2558 อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมจัดการภาพสำหรับขึ้นระบบ SWIS ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคารอิลเดอฟองโซ 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนงาน เครื่องมือประเมินแผนงานและคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2559 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 6.30
2558 อบรมหลักสูตรการตัดและปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac อาคารรัตนบรรณาคาร 16 ธ.ค. 2558 - 16 ธ.ค. 2558 2.00
2558 “การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น” First Aid ห้องประชุมมงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช (Learning with Mac) โดยคุณชนาธิป อดุลย์อารี -Education Trainer บริษัท SPVI จำกัด (มหาชน) ห้องคอมพิวเตอร์รัตนบรรณาคาร ชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop โดยมีสอารญา พุทธสาร และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์รัตนบรรณาคาร ชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 การประเมินและสรุปแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2558 (มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์) ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00
2558 แนวทางการสรุปงานตามแผนงาน และการประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จของบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2559 (มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์) ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 0.30
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 2.30
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 2.30
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน ห้องประชุมรันบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 0.30
2557 อบรมมาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ. และBSG ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 อบรมการเขียนจดหมายราชการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 อบรมการใช้งานโปรแกรม Adobe Muse ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ PC EP 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 อบรมการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ PC EP 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียนเรื่อง “เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต” โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2556 อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นชีวิต CPR ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 27 พ.ย. 2556 - 27 พ.ย. 2556 3.00
2556 อมรมคุณธรรมของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 3.00
2556 อบรมศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 3.00
- อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 26 มี.ค. 2552 - 26 มี.ค. 2552 12.00
- การพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพในการเป็นผู้บริการ ห้องมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2554 - 09 พ.ค. 2554 5.00
- อุดมการณ์ครูโรงเรียนคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2554 - 09 พ.ค. 2554 3.00
- การอบรมดูแลนักเรียนตามจิตตารมย์พระวรสาร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2554 - 09 พ.ค. 2554 4.00
- อบรมการใช้งานระบบ SWIS เบื้องต้นแก่บุคลากรใหม่ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 25 ก.ค. 2552 - 25 ก.ค. 2552 3.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ระบบปฏิบัติการแมคอินทอชเบื้องต้น" ห้องคอมพิวเตอร์ 8 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ก.ย. 2552 - 19 ก.ย. 2552 3.00
- Workshop ฝ่ายธุรการ - การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 19 ต.ค. 2552 - 19 ต.ค. 2552 6.00
- สัมมนาการทำงานเป็นทีม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนาการวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 0.30
- สัมมนากลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษาเพื่อรองรับ AEC ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 2.30
- สัมมนาแนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 1.30
- สัมมนาแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 1.15
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 1.30
- อบรมการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Premier Pro และ Final Cut Pro ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Mac อาคารเซนต์คาเบรียล 10 มี.ค. 2555 - 10 มี.ค. 2555 5.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ห้องปะชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
- การจัดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2556 ห้้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 3.00
- อบรมบุคลากร หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Windows 8 ห้องคอมพิิวเตอร์ 5 29 มิ.ย. 2556 - 29 มิ.ย. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 ศึกษาดูงาน ณ บริษัทแปลน พริ้นติ้ง จำกัด บริษัทแปลน พริ้นติ้ง จำกัด 04 ส.ค. 2554 - 04 ส.ค. 2554 5.00
2552 ศึกษาดูงานที่สวนจิตรลดา สวนจิตรลดา 20 ต.ค. 2552 - 20 ต.ค. 2552 0.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 พ.ค. 2555  รางวัลผลการสอบ CU-TEP ผ่านเกณฑ์  
2  3 ก.ค. 2555  เกียรติบัตรเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน จนได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดออกแบบหน้าแรกของหนังสือพิมพ์  อัลบั้มภาพ 4329
3  1 ต.ค. 2555  เกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรมศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ  อัลบั้มภาพ 4726
4  19 ต.ค. 2555  วุฒิบัตรได้เข้ารับการอบรมการจดรายงานการประชุม  อัลบั้มภาพ 4778
5  22 ก.พ. 2556  เกียรติบัตรได้ผ่านการพัฒนาการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐาน  อัลบั้มภาพ 5205
6  20 พ.ค. 2556  รางวัลผลการสอบ CU-TEP ผ่านเกณฑ์  
7  26 มิ.ย. 2556  เกียรติบัตรคณะกรรมการจัดงานวันสุนทรภู่  อัลบั้มภาพ 5594
8  30 ก.ย. 2556  เกียรติบัตรการอบรมคุณธรรมของครู  อัลบั้มภาพ 6060
9  27 พ.ย. 2556  ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ  อัลบั้มภาพ 6337
10  19 พ.ค. 2557  รางวัลผลการสอบ CU-TEP ผ่านเกณฑ์  
11  17 ก.ค. 2557  เกียรติบัตรการอบรมการเขียนจดหมายราชการ  
12  20 ก.ย. 2557  เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS 5  
13  21 พ.ย. 2557  เกียรติบัตรเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเรื่องบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
14  18 พ.ค. 2558  รางวัลผลการสอบ CU-TEP ผ่านเกณฑ์  
15  5 ก.ค. 2559  เกียรติบัตรการอบรมปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 13 ก.ย. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (61)
 VDO พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 25 พ.ค. 2561
 VDO Present ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2560 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ 25 พ.ค. 2561
 VDO Present ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2560 พลตำรวจโท ชาญเทพ เสสะเวช 25 พ.ค. 2561
 VDO Present ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2560 ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล 25 พ.ค. 2561
 VDO Present ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2560 พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ 25 พ.ค. 2561
 VDO Present ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2560 ดร.อนุชา ทีรคานนท์ 25 พ.ค. 2561
 VDO งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 25 พ.ค. 2561
 VDO พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 25 พ.ค. 2561
 VDO Presentation ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2560 25 พ.ค. 2561
 VDO Presentation งานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2560 25 พ.ค. 2561
 VDO เส้นทางสู่แชมป์ ช้างจูเนียร์คัพ 2018 12 มิ.ย. 2561
 VDO เส้นทางสู่แชมป์ ช้างจูเนียร์คัพ 2018 12 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคุณครู และเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 16.20 น. 25 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 9 ก.ค. 2561
 VDO การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (Version ภาษาไทย) 19 ก.ค. 2561
 VDO ACT Energy and Environmental Management 19 ก.ค. 2561
 VDO ACT โรงเรียนต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 19 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคุณครูและเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. 23 ก.ค. 2561
 VDO Presentation งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 31 ก.ค. 2561
 VDO พิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2561 31 ก.ค. 2561
 VDO พิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 31 ก.ค. 2561
 ขอเชิญชม VDO พิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 31 ก.ค. 2561
 VDO Presentation สรุปผลสัมฤทธิ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2560 31 ก.ค. 2561
 VDO วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 31 ก.ค. 2561
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมACT Media ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยได้รับรางวัล Best Documentary Award ณ ประเทศญี่ปุ่น 31 ก.ค. 2561
 กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ปีการศึกษา 2561 4 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคุณครู และเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 16.20 น. 25 ส.ค. 2561
 ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ October Course 2018 30 ส.ค. 2561
 รางวัล Best of Clip ผลงานคลิปสั้นโดยชมรม ACT Media 14 ก.ย. 2561
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 20 ก.ย. 2561
 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 24 ก.ย. 2561
 แจ้งงดการประชุมครูและเจ้าหน้าที่ ในวันศุกร์ที่28 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. 27 ก.ย. 2561
 แจ้งกำหนดการประชุมครูที่เข้าร่วมโครงการ October Course 2018 2 ต.ค. 2561
 ขอแจ้งเลื่อนการประชุมครูที่เข้าร่วมโครงการ October Course 2018 11 ต.ค. 2561
 แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 16 ต.ค. 2561
 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 ท่าน 22 ต.ค. 2561
 ขอเชิญคุณครูและเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.20 น. 25 ต.ค. 2561
 VDO เส้นทางสู่แชมป์ฟุตบอล Chang Junior Cup 2018 1 พ.ย. 2561
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทสถานศึกษาดีเด่น และนักเรียนดีเด่นที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 12 พ.ย. 2561
 ขอเชิญคุณครู และเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.20 น. 26 พ.ย. 2561
 แจ้งงดประชุมครูและเจ้าหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 27 พ.ย. 2561
 ขอเชิญคุณครูและเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 16.20 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 4 ธ.ค. 2561
 VDO รางวัล Best Documentary Award 18 ธ.ค. 2561
 VDO KWN Global Summit 2018 Opening Movie 18 ธ.ค. 2561
 VDO งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 18 ธ.ค. 2561
 VDO กรีฑาสีระดับชั้น ป.4-ม.6 ปีการศึกษา 2561 18 ธ.ค. 2561
 VDO ACT Bowling 2018 18 ธ.ค. 2561
 VDO พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 18 ธ.ค. 2561
 VDO พิธีมอบรางวัล Teacher Awards 2018 18 ธ.ค. 2561
 VDO สัมภาษณ์น้องถังถังในรายการล่าท้าเด็ก ช่อง 3 FAMILY 2 ม.ค. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 15 ม.ค. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 17 ม.ค. 2562
 ผู้อำนวยการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน 24 ม.ค. 2562
 ขอเชิญคุณครูและเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.20 น. 26 ม.ค. 2562
 แจ้งวันหยุดเทศกาลตรุษจีน 4 ก.พ. 2562
 แจ้งวันหยุดเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา 16 ก.พ. 2562
 ขอเชิญคุณครู และเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 16.20 น. 25 ก.พ. 2562
 VDO เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ACT Charity Mini Marathon 2019 26 ก.พ. 2562
 VDO งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเยาวชนไทย-จีน 26 ก.พ. 2562
 VDO การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ACT Charity Mini Marathon 2019 26 ก.พ. 2562
 VDO ACT Family Rally 2019 26 ก.พ. 2562
• โพสต์ภาพ : (64)
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256112 มี.ค. 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 256212 มี.ค. 2562
งานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 25617 มี.ค. 2562
งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนไทย-จีน15 ก.พ. 2562
IEP CLASH of TALENTS 2019 15 ก.พ. 2562
ต้อนรับนักเรียนโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน12 ก.พ. 2562
กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ACT Charity Mini Marathon 2019 ครั้งที่ 211 ก.พ. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.429 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.329 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.628 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.528 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.428 ม.ค. 2562
ธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทออมดี สายสามัญศึกษา 26 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.325 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.224 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.123 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.522 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.221 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.121 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.621 ม.ค. 2562
งานวันครู ปีการศึกษา 256115 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 256111 ม.ค. 2562
สังสรรค์ครอบครัวครู และเจ้าหน้าที่ ACT Party Night 20192 ม.ค. 2562
ACT Christmas Fair 201821 ธ.ค. 2561
งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2018 3 ธ.ค. 2561
คณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เยี่ยมชมโรงเรียน3 ธ.ค. 2561
วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ 3 ธ.ค. 2561
นักเรียนจากโรงเรียนประถมถางหู สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมโรงเรียน3 ธ.ค. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1626 พ.ย. 2561
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว23 พ.ย. 2561
ต้อนรับภราดาโยเซฟ ยอห์น และภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย เยี่ยมชมโรงเรียน19 พ.ย. 2561
พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 256112 พ.ย. 2561
สัมมนาคณะภราดา และครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ ประจำปีการศึกษา 25615 ต.ค. 2561
งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 5 ต.ค. 2561
October Course 20183 ต.ค. 2561
ACT Bowling 2018 รอบระดับชั้นประถมศึกษา2 ต.ค. 2561
ACT Bowling 2018 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษา2 ต.ค. 2561
ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนในเมือง Palawan ประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน20 ก.ย. 2561
MOU2561-พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี15 ก.ย. 2561
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี13 ก.ย. 2561
กรีฑาสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25614 ก.ย. 2561
กรีฑาสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25614 ก.ย. 2561
วจนพิธีกรรม สมโภชน์พระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ฯ15 ส.ค. 2561
กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ปีการศึกษา 2561 รอบบ่าย10 ส.ค. 2561
กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ปีการศึกษา 2561 รอบเช้า10 ส.ค. 2561
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙10 ส.ค. 2561
คณะครูจากจังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี8 ส.ค. 2561
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษา6 ส.ค. 2561
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560 รอบระดับชั้นประถมศึกษา6 ส.ค. 2561
ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง One belt One road27 ก.ค. 2561
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 ก.ค. 2561
วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 19 ก.ค. 2561
กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา18 ก.ค. 2561
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานการนิเทศการสอนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี13 ก.ค. 2561
พิธีเปิดสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ปีการศึกษา 25619 ก.ค. 2561
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 4 ก.ค. 2561
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น7 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย7 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 รอบระดับชั้นประถมศึกษา7 มิ.ย. 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6 มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ 5-6 ประจำปีการศึกษา 25614 มิ.ย. 2561
รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 256228 พ.ค. 2561
พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 256121 พ.ค. 2561
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 256118 พ.ค. 2561
งานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 256018 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(6)
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว23 พ.ย. 2561
October Course 20183 ต.ค. 2561
ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนในเมือง Palawan ประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน20 ก.ย. 2561
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี13 ก.ย. 2561
ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง One belt One road27 ก.ค. 2561
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานการนิเทศการสอนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี13 ก.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (4)  
   1. เข้าร่วมการอบรมสัมมนา
   2. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
   3. ทำหน้าที่พิธีกร
   4. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมาย