[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20082
ชื่อ:      
ฉายา:
อายุงาน: 2019 ปี 9 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2554  ศศ.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  
2    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2554  ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.)  ใบรับรองคุณวุฒิ บส.๑๕๐๓๘๐/๒๕๕๔
3    วิทยาลัยแสงธรรม 2547  คบ.ศิลปศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2557 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2556 กรรมการ งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2556 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 เจ้าหน้าที่งานอภิบาลโรงเรียน งานอภิบาลโรงเรียน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 เจ้าหน้างานอภิบาล งานอภิบาล 20082
2553 เจ้าหน้าที่ งานอภิบาล 20082
2552 เจ้าหน้างานอภิบาล ปริญญาตรี 20082
2550 ครู สอนวิชาคริสต์ศาสนา/แนะแนว หัวหน้าฝ่ายงานอภิบาล 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 อบรมผู้นำกองหน้าและพลศีล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 11 ก.ค. 2557 - 12 ก.ค. 2557 12.00
2557 อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก สักการสถาน บุญราศีนิิโคลาส บุญเกิด 01 มี.ค. 2557 - 01 มี.ค. 2557 6.00
2557 สัมมนาครูกองหน้าและพลศีล แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บ้านคลองโคน จ.สมุทรสงคราม 13 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 6.00
2557 อบรมคุณธรรมจริยธรรมของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 6.00
2557 อบรมผู้นำ วาย ซี เอส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บ้านซาวีโอ อ.สามพราน จ.นครปฐม 06 ก.ย. 2557 - 08 ก.ย. 2557 12.00
2557 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 18.00
- การสัมมนาเชิงปฎิบัติการครูงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 12 ม.ค. 2555 - 13 ม.ค. 2555 10.00
- ยุวธรรมฑูตกับงานศาสนสัมพันธ์ บ้านสวนยอแซฟ 06 ก.ค. 2555 - 08 ก.ค. 2555 18.00
- สร้างทีมวิทยากรครูคาทอลิกในโรงเรียนเป็น"ผู้นำยุวธรรมฑูต" บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม 07 มิ.ย. 2555 - 09 มิ.ย. 2555 18.00
- งานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 4 "ปีแห่งความเชื่อในชีวิตครูคำสอนไทย" วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน 17 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 15.00
- ศิษย์แท้พระเยซู และยุวธรรมฑูต ครั้งที่ 4 (Year of Faith) โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน 26 ม.ค. 2556 - 26 ม.ค. 2556 5.00
- จัดกิจกรรมวันรวมพลกองหน้าหรรษา "กองหน้าฯ...ร่วมประกาศปีแห่งความเชื่อ" หอประชุมหลุยส์ มารีฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ก.ย. 2555 - 01 ก.ย. 2555 5.00
- โครงการยุวธรรมฑูต "อย่ากลัวที่จะเป็นนักบุญ" อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม กรุงเทพฯ 07 ม.ค. 2555 - 07 ม.ค. 2555 5.00
- สัมมนาครูพลศีลแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ สมุทรปราการ 16 มิ.ย. 2555 - 16 มิ.ย. 2555 5.00
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 28 ก.ย. 2555 - 28 ก.ย. 2555 5.00
- อบรมการใช้ SWIS เบื้องต้นสำหรับบุคลากรใหม่ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 25 ก.ค. 2552 - 25 ก.ค. 2552 4.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 Year of Faith พลศีลเชื่อในพระองค์ ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 19 มี.ค. 2556 - 21 มี.ค. 2556 18
2557 เดินตามรอยเท้าพ่อหลุยส์ มารีฯ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 05 ธ.ค. 2556 - 09 ธ.ค. 2556 30
2557 The Joy of Discovery in the Bible Study (JOD) ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านปู้หว่าน" อ.สามพราน จ.นครปฐม 20 ต.ค. 2557 - 24 ต.ค. 2557 30
2557 เดินตามรอยเท้าพ่อหลุยส์ มารีฯ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ธ.ค. 2557 - 09 ธ.ค. 2557 30
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)