[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20087
ชื่อ: มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
ฉายา: เดี่ยว
อายุงาน: 9 ปี 8 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (154)


1 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2551  ปริญญาตรี(บธ.)  
2    โรงเรียนปัญญาวรคุณ 2546  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
3    โรงเรียนปัญญาวรคุณ 2543  มัธยมศึกษาตอนต้น  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ งานระดับชั้น
2561 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2561 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานระดับชั้น
2560 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2560 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2560 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ งานระดับชั้น
2559 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2559 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2559 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2559 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานระดับชั้น
2558 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 กรรมการ งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2557 กรรมการ งานลูกเสือและเนตรนารี
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2556 กรรมการ งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2556 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2556 กรรมการ งานลูกเสือและเนตรนารี
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 กรรมการ งานลูกเสือและเนตรนารี
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน งานระดับชั้น
2554 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2554 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 20087 คำสั่งแต่งตั้งที่ 1/2561
2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 20087 คำสั่งแต่งตั้งที่ 1/2560
2559 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 20087 คำสั่งแต่งตั้งที่ 1/2559
2558 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 20087 คำสั่งแต่งตั้งที่ 1/2558
2557 เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน 20087 คำสั่งแต่งตั้ง 1/2557
2556 เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน/ปกครอง 20087 คำสั่งแต่งตั้งที่ 1/2556
2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 20087
2554 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 20087
2553 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 20087
2552 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 20087

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การถ่ายภาพเบื้องต้น ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 1.30
2561 “ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป – ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)” ซึ่งจัดโดยคณะวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ค่ายลูกเสือ-ปฏิบัติธรรมโรงเรียนกุศลศึกษา ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 01 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 32.30
2561 “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 มิ.ย. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทผู้นำและเทคนิคการบริหารคน” โดย...บาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 2.00
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับชั้น” โดยวิทยากร : ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ และมิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 2.00
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารโครงการ” โดยวิทยากร : ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ และมิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 3.30
2558 สัมมนา เรื่อง“จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 สัมนา เรื่อง“การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 สัมนา เรื่อง“องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ห้องประชุมมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์มารีฯ 27 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558 3.30
2558 การอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” โดยภราดาสุนันท์ โยธารักษ์,MS. MARY GRACE ABUEVA ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ห้องเรียน EP1 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้กับบุคลากร ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยอบรมรอบที่ 1 เวลา 09.00 -12.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี อาคารรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ อาคารรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ สปิริตของบุคลากรค้อการพัฒนาองค์กรที่ประสบผลสำเร็จ โดย ดร.ปรางค์ทิพย์ ยุวานนท์ และ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สัมนาบุคลากร ปี 2557 ในหัวข้อ“นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ Work Smart โดย อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 สัมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ“การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน ” โดย อาจารยเสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 2.00
2557 สัมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ“ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน” โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวข้อ“ แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และประชุมสวัสดิการครู โดย มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ประธานสวัสดิการครูฯ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 อบรม“ การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 อบรมระบบประกันคุณภาพภายในให้กับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 3 ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 การอบรมและฝึกซ้อมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(อัคคีภัย) ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร 25 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557 8.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ คุณธรรมของครูโดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 0.00
2556 อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์เพศศึกษา ห้องประชุมมาร์ติน อาคารโกลเด้นจูบิลี่ 22 พ.ย. 2556 - 22 พ.ย. 2556 3.00
2556 อบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมมาร์ติน อาคารโกลเด้นจูบิลี่ 24 มิ.ย. 2556 - 27 มิ.ย. 2556 6.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย ปีการศึกษา2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 ก.ย. 2555 - 12 ก.ย. 2555 4.00
- อบรม "ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ต.ค. 2555 7.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 7.00
- การอบรม "การจดรายงานการประชุม" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ต.ค. 2555 4.00
- สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 6.00
- สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อการศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 3.00
- สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อเเถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ และข้อคิดในการปฎิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 3.00
- อบรมบุคลากร หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Windows 8 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 29 มิ.ย. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ร่วมศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (STEM) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 02 ก.พ. 2559 - 05 ก.พ. 2559 0.00
2559 ฝ่ายปกครองศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนกมัธยม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนกมัธยม 29 ก.ย. 2559 - 29 ก.ย. 2559 7.00
2558 ฝ่ายปกครองศึกษาดูงาน ด้านงานปกครองดูแลนักเรียน ณ โรงเรียนเซนต์โดมินิก โรงเรียนเซนต์โดมินิก 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 6.00
2555 ฝ่ายกิจการนักเรียนศึกษาดูงานโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา 08 ก.พ. 2556 - 08 ก.พ. 2556 4.00
2555 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง วันที่ 21 กันยายน 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 21 ก.ย. 2553 - 21 ก.ย. 2553 4.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น” ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 26 มิ.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561 1.30
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานระดับชั้น,   งานบริหารฝ่ายปกครอง,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายปกครอง
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (6)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (63)
   เสนอพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการ
   ส่งซ่อมเครื่องวิทยุสื่อสารประจำสถานี
   ตรวจสอบเครื่องวิิทยุสื่อสารประจำสถานี
   สรุป และประเมินผล
   เสนอพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการ
   จัดซื้อน้ำยาตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ
   ตรวจสอบจำนวนน้ำยาตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ
   สรุป และประเมินผล
   เสนอพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการ
   จัดทำใบเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาชุมชนดูแลความปลอดภัยนักเรียน
   ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาชุมชนดูแลความปลอดภัยนักเรียน
   สรุปและประเมินผล
   เสนอพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการ
   จัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร และแบตเตอรี่สำรอง
   ตรวจสอบคุณภาพเครื่องวิทยุสื่อสาร และแบตตอรี่สำรอง
   สรุป และประเมินผล
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   สิ้นสุด
   สิ้นสุด
   สิ้นสุด
   สิ้นสุด
   
   
   สิ้นสุด
   สิ้นสุด
   สิ้นสุด
   สิ้นสุด
   
   
   สิ้นสุด
   สิ้นสุด
   
   
   สิ้นสุด
   
   
   
   
   สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการ
   ส่งซ่อมเครื่องวิทยุสื่อสารประจำสถานี
   สิ้นสุด ตรวจสอบเครื่องวิิทยุสื่อสารประจำสถานี
   สิ้นสุด สรุป และประเมินผล
   เสนอพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการ
   สิ้นสุด จัดซื้อน้ำยาตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ
   สิ้นสุด ตรวจสอบจำนวนน้ำยาตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ
   สิ้นสุด สรุป และประเมินผล
   สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการ
   สิ้นสุด จัดทำใบเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาชุมชนดูแลความปลอดภัยนักเรียน
   สิ้นสุด ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาชุมชนดูแลความปลอดภัยนักเรียน
   สิ้นสุด สรุปและประเมินผล
   สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการ
   สิ้นสุด จัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร และแบตเตอรี่สำรอง
   สิ้นสุด ตรวจสอบคุณภาพเครื่องวิทยุสื่อสาร และแบตตอรี่สำรอง
   สิ้นสุด สรุป และประเมินผล
• ได้อยู่ในข่าว : (3)
 กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 30 พ.ค. 2561
 การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 6 มิ.ย. 2561
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 15 มิ.ย. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (4)
 อบรมการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น 30 มิ.ย. 2561
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต 11 ก.ค. 2561
 งานบริหารฝ่ายปกครอง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 5 ต.ค. 2561
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต 11 ก.พ. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (31)
งานบริหารฝ่ายปกครอง สัมมนาบุคลากรฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 256118 มี.ค. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจำปีการศึกษา 256118 มี.ค. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 256118 มี.ค. 2562
กิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.22 ก.พ. 2562
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประชุมเตรียมความพร้อม ชมรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)11 ก.พ. 2562
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันฟุตบอล 8 คน Student Council (SC) Super cup ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะกรรมการสภานักเรียน19 ม.ค. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะภราดา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนวัดกำแพง18 ธ.ค. 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ชมรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)15 ธ.ค. 2561
งานสภานักเรียน โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี19 พ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพนักเรียน กิจกรรมให้ความรู้โรคเอดส์เพศศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 15 พ.ย. 2561
งานบริหารฝ่ายปกครอง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)5 ต.ค. 2561
งานสภานักเรียน ตัวแทนครูและคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนเขตบางแค10 ก.ย. 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโร้ดโชว์ โซเชี่ยล มีดี กับฟู๊ดดี้ดี3 ก.ย. 2561
งานสภานนักเรียน เครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครแลปริมณฑลร่วมกับศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม จัดโครงการ Movie and Discussion3 ก.ย. 2561
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะภราดา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว31 ส.ค. 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้าห้อง/รองหัวหน้าห้อง ระดับชั้น ป.5-ม.6 เข้ารับการอบรมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จากท่านผู้อำนวยการ24 ส.ค. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ของคุณครูและเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยแก่นักเรียน20 ส.ค. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย การปฏิบัติหน้าที่ดูแลเรื่องการจราจรและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประจำเดือน มิ.ย.-ส.ค.2561 20 ส.ค. 2561
งานสภานักเรียน "กิจกรรมทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 5" โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2561 20 ส.ค. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยทีมงานการ์ตูนคลับ9 ส.ค. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจราจร ให้แก่นักเรียนจิตอาสา9 ส.ค. 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มนักเรียนจิตอาสาเข้ารับการอบรมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จากท่านผู้อำนวยการ14 ก.ค. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย "อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ ไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง" 2 ก.ค. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด โรคเอดส์เพศศึกษา ระดับชั้น ม.1-6 ประจำปีการศึกษา 256130 มิ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด โรคเอดส์เพศศึกษา ระดับชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 256130 มิ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย การจัดบอร์ด กิจกรรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด และการรณรงค์ดูฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ ไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง30 มิ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย การประกวดละครสั้น กิจกรรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด30 มิ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมการอบรมฝึกปฏิบัติการการปฐมพยาบาล/อัคคีภัย ฝึกปฏิบัติการหนีไฟจากอาคารสูง ประจำปีการศึกษา 256127 มิ.ย. 2561
งานสภานักเรียน การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 25619 มิ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (World Tobacco Day) ประจำปีการศึกษา 256131 พ.ค. 2561
งานสภานักเรียน การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครประธานสภานักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256131 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(50)
ปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสมัครเรียนวิชารักษาดินแดน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 256221 มี.ค. 2562
งานบริหารฝ่ายปกครอง สัมมนาบุคลากรฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 256118 มี.ค. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจำปีการศึกษา 256118 มี.ค. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 256118 มี.ค. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 256126 ก.พ. 2562
กิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.22 ก.พ. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต11 ก.พ. 2562
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประชุมเตรียมความพร้อม ชมรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)11 ก.พ. 2562
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันฟุตบอล 8 คน Student Council (SC) Super cup ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะกรรมการสภานักเรียน19 ม.ค. 2562
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนธันวาคม 256115 ม.ค. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะภราดา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนวัดกำแพง18 ธ.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภาคเรียนที่ 2/256113 ธ.ค. 2561
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 25617 ธ.ค. 2561
กิจกรรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ จัดอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษในหัวข้อ"ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำด้านระเบียบวินัย"26 พ.ย. 2561
งานสภานักเรียน โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี19 พ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพนักเรียน กิจกรรมให้ความรู้โรคเอดส์เพศศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 15 พ.ย. 2561
ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน14 พ.ย. 2561
การคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่การศึกษาเขต 114 พ.ย. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-62 พ.ย. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-32 พ.ย. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-62 พ.ย. 2561
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนกันยายน 25619 ต.ค. 2561
งานบริหารฝ่ายปกครอง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)5 ต.ค. 2561
กิจกรรมส่งเสริมการไหว้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256119 ก.ย. 2561
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนสิงหาคม 256110 ก.ย. 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโร้ดโชว์ โซเชี่ยล มีดี กับฟู๊ดดี้ดี3 ก.ย. 2561
งานสภานนักเรียน เครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครแลปริมณฑลร่วมกับศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม จัดโครงการ Movie and Discussion3 ก.ย. 2561
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะภราดา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว31 ส.ค. 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้าห้อง/รองหัวหน้าห้อง ระดับชั้น ป.5-ม.6 เข้ารับการอบรมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จากท่านผู้อำนวยการ24 ส.ค. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ของคุณครูและเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยแก่นักเรียน20 ส.ค. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย การปฏิบัติหน้าที่ดูแลเรื่องการจราจรและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประจำเดือน มิ.ย.-ส.ค.2561 20 ส.ค. 2561
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนกรกฎาคม 256110 ส.ค. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยทีมงานการ์ตูนคลับ9 ส.ค. 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มนักเรียนจิตอาสาเข้ารับการอบรมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จากท่านผู้อำนวยการ14 ก.ค. 2561
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต11 ก.ค. 2561
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 25612 ก.ค. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย "อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ ไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง" 2 ก.ค. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด โรคเอดส์เพศศึกษา ระดับชั้น ม.1-6 ประจำปีการศึกษา 256130 มิ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด โรคเอดส์เพศศึกษา ระดับชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 256130 มิ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย การจัดบอร์ด กิจกรรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด และการรณรงค์ดูฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ ไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง30 มิ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย การประกวดละครสั้น กิจกรรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด30 มิ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมการอบรมฝึกปฏิบัติการการปฐมพยาบาล/อัคคีภัย ฝึกปฏิบัติการหนีไฟจากอาคารสูง ประจำปีการศึกษา 256127 มิ.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบริษัททัศนศึกษานักเรียน ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 256122 มิ.ย. 2561
นักเรียนจิตอาสา (ลูกเสือกองร้อยพิเศษ) บำเพ็ญประโยชน์22 มิ.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่1/256115 มิ.ย. 2561
งานสภานักเรียน การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 25619 มิ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (World Tobacco Day) ประจำปีการศึกษา 256131 พ.ค. 2561
งานสภานักเรียน การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครประธานสภานักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256131 พ.ค. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5-624 พ.ค. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-624 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (5)  
   1. อบรม/สัมมนา
   2. ร่วมงานต่างๆ
   3. ปฎิบัติงานต่างๆ
   4. ทัศนศึกษา60
   5. การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์