[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20088
ชื่อ: มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
ฉายา: หนึ่ง
อายุงาน: 9 ปี 7 เดือน 21 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2558  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
2    พนิชยการภาษานุสรณ์บางแค  ปวช. / เอกการบัญชี  ใบรับรองวุฒิการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ งานระดับชั้น
2561 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2561 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2561 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานระดับชั้น
2560 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2560 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2560 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2560 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2560 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ งานระดับชั้น
2559 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2559 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2559 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2559 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2559 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2559 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานระดับชั้น
2558 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 กรรมการ งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2557 กรรมการ งานลูกเสือและเนตรนารี
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2556 กรรมการ งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2556 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2556 กรรมการ งานลูกเสือและเนตรนารี
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 กรรมการ งานลูกเสือและเนตรนารี
2555 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 เจ้าหน้าที่สำนักผู้อำนวยการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2554 เจ้าหน้าที่งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 0
2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 0
2559 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 0
2558 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 0
2557 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2554 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การนำแผนสู่การปฏิบัติ โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 - 12 มิ.ย. 2561 1.30 18481.doc
2561 การใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 26 มิ.ย. 2561 1.30
2561 หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 1.30
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู วิทยากรโดย คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 “การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2.30 19208.doc
2561 การหยอกล้อหรือกลั่นแกล้งของนักเรียน โดย อ.วรนันท์ ประเสริฐเมธ ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 11 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 2.00
2561 การสร้างสมาธิให้กับนักเรียน โดย อาจารย์ชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ Relax Hive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 การบริหารความขัดแย้ง โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย Relax Hive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 อนาคตองค์กรกับทักษะการบริหารคน โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ Relax Hive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 2.00
2561 ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 2561 และทิศทางสู่อนาคต โดยผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง Relax Hive Resort จ.เพชรบุรี 14 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 3.30
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 0.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 0.00
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560 หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก โดย คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 กฏหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียน โดยทนายกวี ประพิณวงศ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 1.30
2560 บทบาทผู้นำ โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย หรรษา คาชัวริน่า ชะอำ จ.เพชรบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.00
2560 การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หรรษา คาชัวริน่า ชะอำ จ.เพชรบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 1.00
2560 ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 2560 และทิศทางสู่อนาคต โดยผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครองประถม และมัธยม หรรษา คาชัวริน่า ชะอำ จ.เพชรบุรี 08 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 1.30
2559 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1 27 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559 2.30 13931.doc
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดย คุณโภคัย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์มารี 13 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์มารี 13 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุขที่เลือกได้ โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์มารี 13 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+) โดยมาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ มิสอารญา พุทธสารและคณะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2559 - 17 ส.ค. 2559 1.00
2559 การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร พ.ศ.2560 - 2564 โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 8.30
2559 บทบาทผู้นำและเทคนิตการบริหารคน โดยบาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 2.00
2559 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับชั้น โดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 2.00
2559 การบริหารโครงการ โดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 3.30
2559 การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recuva โดย ม.ธรรมนูญ เป้าทอง และบุคลากรหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 22 ก.พ. 2560 - 22 ก.พ. 2560 1.00
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิค โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 และห้องเรียน EP1 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 การป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์มารี 27 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558 3.30
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 โดยหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียนเรื่อง "เบิกบุญในงาน เบิกบานในโรงเรียน"โดยพระมหา ดร.อ้าย ธีระปัญโญ และพระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม TQM ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ค่ายส่งเสริมความเป็นผู้นำ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 26 มิ.ย. 2557 - 27 มิ.ย. 2557 8.00
2557 การเขียนจดหมายราชการ โดยมิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยพระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก หอประชุมหลุยส์มารี 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 1.30
2557 อบรมฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 25 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557 0.00
2557 ระบบประกันคุณภาพภายในให้กับคณะครู โดยงานประกันคุณภาพภายใน 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรม " คุณธรรมของครู " ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 4.00
2556 การบริหารงานและคน สุนีย์รีสอร์ท จ.เพชรบุรี 06 มี.ค. 2557 - 07 มี.ค. 2557 8.00
- การอบรมการใช้งานระบบ SWIS เรื่องกำหนดข้อมูลหน่วยงาน และการจัดทำปฏิทินตามบทพรรณางาน ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 4 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 01 ต.ค. 2552 - 01 ต.ค. 2552 3.00
- การพัฒนาศักยภาพในงานธุรการ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 08 ต.ค. 2553 - 08 ต.ค. 2553 8.00
- แนวทางการใช้งานระบบswisประจำปีการศึกษา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 12 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 8.00
- การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เบื้องต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 02 ก.พ. 2556 - 02 ก.พ. 2556 4.00
- การจดรายงานการประชุม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 4.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00
- ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การดูแล อบรมนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 29 ก.ย. 2559 - 29 ก.ย. 2559 3.00
2558 งานปกครอง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 8.00
2555 การบริหารจัดการด้านกิจการนักเรียน โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี 08 ก.พ. 2556 - 08 ก.พ. 2556 3.00
2554 การบริหารจัดการ บริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด 16 ม.ค. 2554 - 16 ม.ค. 2554 0.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานระดับชั้น,   งานบริหารฝ่ายปกครอง,   กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายปกครอง
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (7)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (84)
   เสนอพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการ
   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ และใช้ในสำนักงาน
   ตรวจสอบจำนวนวัสดุอุปกรณ์ และประชุมคณะกรรมการ
   สรุป และประเมินผล
   เสนอพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการ
   ดำเนินการติดต่อ สำรวจ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   กำกับ ติดตาม การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
   สรุปและประเมินผล
   เสนอพิจารณาขออนุมัติกิจกรรม
   แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการประชุม
   ตรวจสอบจำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุม
   สรุป และประเมินผล
   เสนอพิจารณาขออนุมัติกิจกรรม
   แต่งตั้งคณะกรรมการ และจัดการประชุม
   ตรวจสอบใบลงชื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ปกครองนักเรียน
   สรุป และประเมินผล
   เสนอพิจารณาขออนุมัติกิจกรรม
   ดำเนินการตามแผนงาน
   กำกับ ติดตาม และประเมินผลงาน
   สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
   เสนอพิจารณาขออนุมัติตามแผนงาน
   ดำเนินการตามแผนงาน
   กำกับ ติดตาม และประเมินผลงาน
   สรุป และประเมินผล
   เสนอพิจารณาขออนุมัติตามแผนงาน
   ดำเนินการตามแผนงาน
   กำกับ ติดตาม และประเมินผลงาน
   สรุป และประเมินผล
   เสนอพิจารณาขออนุมัติกิจกรรม
   แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม และดำเนินการ
   ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม
   สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
   ประชุมสอบถามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง และตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
   ออกแบบและสำรวจเสนอราคาจากผู้ผลิต
   สรุปจัดแฟ้มผลงาน
   ดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงาน
   สรุป และประเมินผล
   เสนอขออนุมัตกิจกรรม
   ดำเนินการคัดเลือกสถานที่ และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมตามช่วงอายุ
   ประชุมสรุปติดตามผลการดำเนินงาน
   ประชุมสรุปติดตามผล
   จัดทำสรุปผล
   เสนอพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการ
   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ และใช้ในสำนักงาน
   ตรวจสอบจำนวนวัสดุอุปกรณ์ และประชุมคณะกรรมการ
   สรุป และประเมินผล
   สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการ
   สิ้นสุด ดำเนินการติดต่อ สำรวจ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   สิ้นสุด กำกับ ติดตาม การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
   สิ้นสุด สรุปและประเมินผล
   สิ้นสุด เสนอพิจารณาขออนุมัติกิจกรรม
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการประชุม
   สิ้นสุด ตรวจสอบจำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุม
   สิ้นสุด สรุป และประเมินผล
   สิ้นสุด เสนอพิจารณาขออนุมัติกิจกรรม
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ และจัดการประชุม
   สิ้นสุด ตรวจสอบใบลงชื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ปกครองนักเรียน
   สิ้นสุด สรุป และประเมินผล
   สิ้นสุด เสนอพิจารณาขออนุมัติกิจกรรม
   สิ้นสุด ดำเนินการตามแผนงาน
   สิ้นสุด กำกับ ติดตาม และประเมินผลงาน
   สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
   สิ้นสุด เสนอพิจารณาขออนุมัติตามแผนงาน
   สิ้นสุด ดำเนินการตามแผนงาน
   สิ้นสุด กำกับ ติดตาม และประเมินผลงาน
   สิ้นสุด สรุป และประเมินผล
   สิ้นสุด เสนอพิจารณาขออนุมัติตามแผนงาน
   สิ้นสุด ดำเนินการตามแผนงาน
   สิ้นสุด กำกับ ติดตาม และประเมินผลงาน
   สิ้นสุด สรุป และประเมินผล
   สิ้นสุด เสนอพิจารณาขออนุมัติกิจกรรม
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม และดำเนินการ
   สิ้นสุด ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม
   สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
   สิ้นสุด ประชุมสอบถามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง และตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
   สิ้นสุด ออกแบบและสำรวจเสนอราคาจากผู้ผลิต
   สรุปจัดแฟ้มผลงาน
   สิ้นสุด ดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงาน
   สิ้นสุด สรุป และประเมินผล
   สิ้นสุด เสนอขออนุมัตกิจกรรม
   สิ้นสุด ดำเนินการคัดเลือกสถานที่ และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมตามช่วงอายุ
   สิ้นสุด ประชุมสรุปติดตามผลการดำเนินงาน
   สิ้นสุด ประชุมสรุปติดตามผล
   สิ้นสุด จัดทำสรุปผล
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 6 มิ.ย. 2561
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 9 ส.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (4)
 อบรมการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น 30 มิ.ย. 2561
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต 11 ก.ค. 2561
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อพิเศษวันแม่แห่งชาติ "แด่เธอ...ผู้หญิงที่ดีที่สุด" 15 ส.ค. 2561
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต 11 ก.พ. 2562
• โพสต์ข่าว : (9)
 กิจกรรมปฐมนิเทศ และประดับเข็มวิทยฐานะ ม.4 16 พ.ค. 2561
 กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 21 พ.ค. 2561
 แนวปฏิบัติในการประชุมและพบผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 30 พ.ค. 2561
 กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 30 พ.ค. 2561
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 มัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 และ 5 - 6 ประจำปีการศึกษา 2561 1 มิ.ย. 2561
 การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 6 มิ.ย. 2561
 กำหนดการกิจกรรมให้ความรู้ต้านสิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา 26 มิ.ย. 2561
 ตารางกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2561 11 ก.ค. 2561
 กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ป.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2561 5 ม.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (12)
การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร7 ก.พ. 2562
การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภาคเรียนที่ 2/256113 ธ.ค. 2561
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 51 ธ.ค. 2561
งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง9 พ.ย. 2561
การปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนจิตอาสา24 ส.ค. 2561
หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น24 ก.ค. 2561
อบรมการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น30 มิ.ย. 2561
ประชุมชมรมนักเรียนจิตอาสา 22 มิ.ย. 2561
นักเรียนจิตอาสา (สารวัตรนักเรียน) บำเพ็ญประโยชน์22 มิ.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบริษัททัศนศึกษานักเรียน ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 256122 มิ.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่1/256115 มิ.ย. 2561
การประชุมคัดเลือกรถบัสรับส่ง และบริษัทตัดชุดนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 256121 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(46)
ปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสมัครเรียนวิชารักษาดินแดน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 256221 มี.ค. 2562
งานบริหารฝ่ายปกครอง สัมมนาบุคลากรฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 256118 มี.ค. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจำปีการศึกษา 256118 มี.ค. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 256118 มี.ค. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 256126 ก.พ. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต11 ก.พ. 2562
การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร7 ก.พ. 2562
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันฟุตบอล 8 คน Student Council (SC) Super cup ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะกรรมการสภานักเรียน19 ม.ค. 2562
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนธันวาคม 256115 ม.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภาคเรียนที่ 2/256113 ธ.ค. 2561
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 25617 ธ.ค. 2561
กิจกรรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ จัดอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษในหัวข้อ"ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำด้านระเบียบวินัย"26 พ.ย. 2561
งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง9 พ.ย. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-62 พ.ย. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-32 พ.ย. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-62 พ.ย. 2561
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนกันยายน 25619 ต.ค. 2561
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนสิงหาคม 256110 ก.ย. 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโร้ดโชว์ โซเชี่ยล มีดี กับฟู๊ดดี้ดี3 ก.ย. 2561
งานสภานนักเรียน เครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครแลปริมณฑลร่วมกับศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม จัดโครงการ Movie and Discussion3 ก.ย. 2561
การปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนจิตอาสา24 ส.ค. 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้าห้อง/รองหัวหน้าห้อง ระดับชั้น ป.5-ม.6 เข้ารับการอบรมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จากท่านผู้อำนวยการ24 ส.ค. 2561
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนกรกฎาคม 256110 ส.ค. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยทีมงานการ์ตูนคลับ9 ส.ค. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจราจร ให้แก่นักเรียนจิตอาสา9 ส.ค. 2561
หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น24 ก.ค. 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มนักเรียนจิตอาสาเข้ารับการอบรมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จากท่านผู้อำนวยการ14 ก.ค. 2561
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต11 ก.ค. 2561
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 25612 ก.ค. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย "อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ ไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง" 2 ก.ค. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด โรคเอดส์เพศศึกษา ระดับชั้น ม.1-6 ประจำปีการศึกษา 256130 มิ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด โรคเอดส์เพศศึกษา ระดับชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 256130 มิ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย การจัดบอร์ด กิจกรรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด และการรณรงค์ดูฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ ไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง30 มิ.ย. 2561
อบรมการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น30 มิ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมการอบรมฝึกปฏิบัติการการปฐมพยาบาล/อัคคีภัย ฝึกปฏิบัติการหนีไฟจากอาคารสูง ประจำปีการศึกษา 256127 มิ.ย. 2561
ประชุมชมรมนักเรียนจิตอาสา 22 มิ.ย. 2561
นักเรียนจิตอาสา (สารวัตรนักเรียน) บำเพ็ญประโยชน์22 มิ.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบริษัททัศนศึกษานักเรียน ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 256122 มิ.ย. 2561
นักเรียนจิตอาสา (ลูกเสือกองร้อยพิเศษ) บำเพ็ญประโยชน์22 มิ.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่1/256115 มิ.ย. 2561
งานสภานักเรียน การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 25619 มิ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (World Tobacco Day) ประจำปีการศึกษา 256131 พ.ค. 2561
งานสภานักเรียน การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครประธานสภานักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256131 พ.ค. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5-624 พ.ค. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-624 พ.ค. 2561
การประชุมคัดเลือกรถบัสรับส่ง และบริษัทตัดชุดนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 256121 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)