[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20088
ชื่อ: มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
ฉายา: หนึ่ง
อายุงาน: 10 ปี 2 เดือน 15 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (4)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2558  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
2    พนิชยการภาษานุสรณ์บางแค  ปวช. / เอกการบัญชี  ใบรับรองวุฒิการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2562 กรรมการ งานระดับชั้น
2562 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2562 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2562 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2562 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2562 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ งานระดับชั้น
2561 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2561 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2561 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานระดับชั้น
2560 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2560 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2560 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2560 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2560 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ งานระดับชั้น
2559 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2559 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2559 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2559 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2559 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2559 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานระดับชั้น
2558 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 กรรมการ งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2557 กรรมการ งานลูกเสือและเนตรนารี
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2556 กรรมการ งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2556 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2556 กรรมการ งานลูกเสือและเนตรนารี
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 กรรมการ งานลูกเสือและเนตรนารี
2555 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 เจ้าหน้าที่สำนักผู้อำนวยการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2554 เจ้าหน้าที่งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 0
2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 0
2559 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 0
2558 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 0
2557 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2554 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.00
2562 การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก โดยอาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 โดย ม.วิศิษฐ์ ใจมั่น หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 การดาวน์โหลดวิดีโอจาก Youtube และเว็บไซต์ต่างๆ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 03 ส.ค. 2562 - 03 ส.ค. 2562 1.30
2562 เพศตามแนวพระวรสาร โดย คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ คณะมหาไถ่ จ.เชียงใหม่ ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 17 ก.ย. 2562 - 17 ก.ย. 2562 1.30
2561 การนำแผนสู่การปฏิบัติ โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 - 12 มิ.ย. 2561 1.30 18481.doc
2561 การใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 26 มิ.ย. 2561 1.30
2561 หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 1.30
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู วิทยากรโดย คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 “การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2.30 19208.doc
2561 การหยอกล้อหรือกลั่นแกล้งของนักเรียน โดย อ.วรนันท์ ประเสริฐเมธ ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 11 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 2.00
2561 การสร้างสมาธิให้กับนักเรียน โดย อาจารย์ชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ Relax Hive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 การบริหารความขัดแย้ง โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย Relax Hive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 อนาคตองค์กรกับทักษะการบริหารคน โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ Relax Hive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 2.00
2561 ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 2561 และทิศทางสู่อนาคต โดยผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง Relax Hive Resort จ.เพชรบุรี 14 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 3.30
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 0.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 0.00
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560 หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก โดย คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 กฏหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียน โดยทนายกวี ประพิณวงศ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 1.30
2560 บทบาทผู้นำ โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย หรรษา คาชัวริน่า ชะอำ จ.เพชรบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.00
2560 การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หรรษา คาชัวริน่า ชะอำ จ.เพชรบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 1.00
2560 ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 2560 และทิศทางสู่อนาคต โดยผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครองประถม และมัธยม หรรษา คาชัวริน่า ชะอำ จ.เพชรบุรี 08 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 1.30
2559 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1 27 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559 2.30 13931.doc
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดย คุณโภคัย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์มารี 13 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์มารี 13 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุขที่เลือกได้ โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์มารี 13 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+) โดยมาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ มิสอารญา พุทธสารและคณะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2559 - 17 ส.ค. 2559 1.00
2559 การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร พ.ศ.2560 - 2564 โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 8.30
2559 บทบาทผู้นำและเทคนิตการบริหารคน โดยบาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 2.00
2559 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับชั้น โดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 2.00
2559 การบริหารโครงการ โดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 3.30
2559 การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recuva โดย ม.ธรรมนูญ เป้าทอง และบุคลากรหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 22 ก.พ. 2560 - 22 ก.พ. 2560 1.00
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิค โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 และห้องเรียน EP1 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 การป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์มารี 27 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558 3.30
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 โดยหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียนเรื่อง "เบิกบุญในงาน เบิกบานในโรงเรียน"โดยพระมหา ดร.อ้าย ธีระปัญโญ และพระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม TQM ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ค่ายส่งเสริมความเป็นผู้นำ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 26 มิ.ย. 2557 - 27 มิ.ย. 2557 8.00
2557 การเขียนจดหมายราชการ โดยมิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยพระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก หอประชุมหลุยส์มารี 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 1.30
2557 อบรมฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 25 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557 0.00
2557 ระบบประกันคุณภาพภายในให้กับคณะครู โดยงานประกันคุณภาพภายใน 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรม " คุณธรรมของครู " ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 4.00
2556 การบริหารงานและคน สุนีย์รีสอร์ท จ.เพชรบุรี 06 มี.ค. 2557 - 07 มี.ค. 2557 8.00
- การอบรมการใช้งานระบบ SWIS เรื่องกำหนดข้อมูลหน่วยงาน และการจัดทำปฏิทินตามบทพรรณางาน ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 4 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 01 ต.ค. 2552 - 01 ต.ค. 2552 3.00
- การพัฒนาศักยภาพในงานธุรการ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 08 ต.ค. 2553 - 08 ต.ค. 2553 8.00
- แนวทางการใช้งานระบบswisประจำปีการศึกษา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 12 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 8.00
- การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เบื้องต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 02 ก.พ. 2556 - 02 ก.พ. 2556 4.00
- การจดรายงานการประชุม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 4.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00
- ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การดูแล อบรมนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 29 ก.ย. 2559 - 29 ก.ย. 2559 3
2558 งานปกครอง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 8
2555 การบริหารจัดการด้านกิจการนักเรียน โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี 08 ก.พ. 2556 - 08 ก.พ. 2556 3
2554 การบริหารจัดการ บริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด 16 ม.ค. 2554 - 16 ม.ค. 2554 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่,   งานระดับชั้น,   งานบริหารฝ่ายปกครอง,   งานบริหารฝ่ายปกครอง,   งานระดับชั้น,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายปกครอง
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (14)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (1)
 ตารางทัศนศึกษานักเรียน ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2562 24 ก.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (4)
ประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี21 ก.ย. 2562
งานพัฒนาครูสอนลูกเสือเนตรนารี อบรมผู้นำนันทนาการ6 มิ.ย. 2562
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 2/256215 พ.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 1/256215 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(21)
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 256210 ต.ค. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 256210 ต.ค. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบเงินและสิ่งของบริจาค เครื่องใช้อุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี แก่ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ30 ก.ย. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค30 ก.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี21 ก.ย. 2562
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-613 ก.ย. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา 256212 ก.ย. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนกรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 256215 ส.ค. 2562
งานสภานักเรียน กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ผู้ตาม และการทำงานเป็นทีม18 ก.ค. 2562
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 25626 ก.ค. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : กิจกรรมบริจาคโลหิต3 ก.ค. 2562
งานสวัสดิภาพนักเรียน อบรมการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 25621 ก.ค. 2562
งานสวัสดิภาพนักเรียน กิจกรรมการอบรมฝึกปฏิบัติการหนีไฟจากอาคารสูง ประจำปีการศึกษา 25621 ก.ค. 2562
งานสวัสดิภาพนักเรียน กิจกรรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-61 ก.ค. 2562
งานสวัสดิภาพนักเรียน กิจกรรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 29 มิ.ย. 2562
ภาพบรรยากาศการสแกนนิ้วเข้า-ออกของนักเรียน21 มิ.ย. 2562
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5-619 มิ.ย. 2562
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (World Tobacco Day) ประจำปีการศึกษา 256210 มิ.ย. 2562
งานสภานักเรียน การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256230 พ.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 2/256215 พ.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 1/256215 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (4)  
   1. การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21
   2. นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2562
   3. การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก
   4. โลกเปลี่ยนการศึกษาเปลี่ยน