[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20092
ชื่อ: มิส  อาทิตยา    วรชัย
ฉายา: นุ้ย
อายุงาน: 9 ปี 9 เดือน 26 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (30)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2544  ปริญญาตรี  ใบรับรองคุณวุฒิ
2    โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ 2540  ปวส.  วุฒิบัตร
3    โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ 2537  ใบประกาศวิชาช่างวิทยุอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศนียบัตร
4    โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) 2525  ประถมศึกษาปีที่ 6  วุฒิการศึกษา
5    โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  ม. 3  วุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ งานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์
2554 เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ งานบริหารแผนการเงิน
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ 0
2559 เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ 20092
2558 เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ 20092
2557 เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ 20092
2556 เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ 20092
2555 เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ 20092
2554 เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ 20092
2553 เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ 20092

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 09 พ.ค. 2562 - 09 พ.ค. 2562 2
2562 สัมนาก่อนเปิดปีการศึกษา 2562 หอประชุมหลุยส์ 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 6
2562 สัมนาก่อนเปิดปีการศึกษา 2562 หอประชุมหลุยส์ 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 6
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ด 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ โดยม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ม.สันติ ศรีเครือแก้ว ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ด 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 โดยภราดา วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ด 15 พ.ค. 2561 - 15 มิ.ย. 2561 1.00
2561 การนำแผนสู่การปฏิบัติ โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ด 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาตร์มูลนิธิฯสู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ด 12 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ด 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 เรื่องทำอย่างไรเมือคอมพิวเตอร์ทำงานช้า โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ด(Montfortian Education Charter)โดยภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 "นักการศึกษากับสิทธิเด็ก" โดยคุณณัฐวุฒิ บัวประทุมห้วหน้างานกฏหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 พ.ย. 2560 3.00
2560 สรุปแผนงานและโครงการปีการศึกษา 2560 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 06 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 24.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข....ที่เลือกได้ โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 หอประชุมหลุยส์ เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+) ห้องปฏิบัติการอ.รัตนบรรณาคารชั้น 2 17 ส.ค. 2559 - 17 ส.ค. 2559 1.00
2559 คุณธรรมจริยธรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 จิตเมตตาในการทำงาน โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.50
2559 การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน”ห้องประชุมยอห์นแมรี ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 3.00
2559 การสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1/2559 และการเตรียมความพร้อม สำหรับการทำงานภาคเรียนที่ 2/2559 ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 2.00
2559 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย...ผู้ใหญ่บ้านคลองโคน “ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน” จ.สมุทรสงคราม 18 ต.ค. 2559 - 18 พ.ย. 2559 5.00
2559 การประเมินและการทบทวนแผนงานโครงการฝายธุรการ-การเงินปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 7.00
2559 ประเมินความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 7.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” ห้องประชุมมองฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 อบรมเรื่องสร้างสรรพัฒนา 4G บ้านชมเดือน จ.สมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 16.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ย้่งยืน โดยอาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนงานเครื่องมือประเมินและแผนงานและคู่มือบริหารความเสี่ยงปี2558 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 6.30
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมหลุยส์ 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมหลุยส์ 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 การประเมินและสรุปแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงินปีการศึกษา2558 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00
2558 การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม PHOTOSHOP โดยมิสอารญา พุทธสาร และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์รัตนบรรณาคาร ชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช(Learning with Mac)โดยคุณชนธิป ดอุลย์์อารีี บมจ.SPVI ห้องคอมพิวเตอร์รัตนบรรณาคาร ชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 แนวทางการสรุปงานตามแผนงาน และการประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จของบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงินโดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00
2557 การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive โดย ... มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งงประเทศไทย โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดยภราดาดรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดยศาสตรา ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกกับงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตาร์การเรียนการสอน โดยมาสเตอร์ยุทธพงศ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรมระบบประกันคุณภาพภายในให้กับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 3 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 0.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง "เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย พระมหาดร.อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหาพุธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการโดยรวม ; Total Quality Management โดยอาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2556 การดาวโหลดยูทูป ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อ.อัสสัมชัญ 23 ก.พ. 2556 - 23 ก.พ. 2556 2.00
2556 อบรมโปรแกรม Power Point 2007 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อ.อัสสัมชัญ 17 ก.ค. 2556 - 17 มี.ค. 2556 0.00
2556 อบรมการจัดการการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน.. ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 7.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน รัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "คุณธรรมของครู" โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2555 อบรมเรื่องการถ่ายภาพ หอประชุมหลุยส์ฯ 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 8.00
2555 เรื่องการจดรายงานการประชุม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ต.ค. 2555 - 29 ต.ค. 2555 8.00
2555 การพัฒนาจิตวิญญาณครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00
2555 ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 8.00
2554 อบรมสัมมนาเปิดปีการศึกษา 2554 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2554 - 11 พ.ค. 2554 6.00
2554 อบรมการเช็คไวรัสและการกู้ข้อมูลและยูทูป ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อ.อัสสัมชัญ 24 ส.ค. 2554 - 24 ส.ค. 2554 2.00
2554 อบรมการใช้ Tablet ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อ.อัสสัมชัญ 10 มี.ค. 2554 - 10 มี.ค. 2554 2.00
2553 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพงานธุรการและงานบริหารสำนักงานแบบมืออาชีพ ห้องประชุมยอนแมรี 08 ต.ค. 2553 4.00
2553 อบรมฟังการอบรม Big Cleaning Day 12 มี.ค. 2553 4.00
2553 อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ภาคเรียน2-2552 12 มี.ค. 2552 8.00
2553 อบรม Adobe captivate 4.0 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อ.อัสสัมชัญ 14 มี.ค. 2553 - 14 มี.ค. 2553 4.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การจัดการการสอนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น 02 ก.พ. 2559 - 05 ก.พ. 2559 0
2556 ฝ่ายการเงินโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มาศึกษาดูงานการเงินและจัดซื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 25 พ.ค. 2556 - 25 พ.ค. 2556 4
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 2556  ลดน้ำหนักได้ตามเป้าหมาย  ได้รับบัตรออกกำลังกายฟรี 1 ปี

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)