[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20099
ชื่อ: มิส  ณัฏฐกันย์    เกษมทรัพย์
ฉายา: -
อายุงาน: 9 ปี 6 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


2 รูป

1 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 2551  บธ.บ  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 กรรมการ งานร้านค้า
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งานร้านค้า
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานร้านค้า
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานร้านค้า
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานร้านค้า
2558 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานร้านค้า
2557 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานร้านค้า
2556 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 ประธานกรรมการ งานโภชนาการ
2555 กรรมการ งานร้านค้า
2555 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 เจ้าหน้าที่งานร้านค้า ฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2554 เจ้าหน้าที่งานโภชนาการ ครัวลีลาวดี ฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2553 เจ้าหน้าที่งานเลี้ยงรับรอง ครัวลีลาวดี ฝ่ายบริการ 0
2552 เจ้าหน้าที่งานเลี้ยงรับรอง ครัวลีลาวดี ฝ่ายบริการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การนำแผนสู่การปฏิบัติ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 อบรมเรื่อง สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับ จรรยาบรรณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การปฐมพยาบาลคนจมน้ำ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ ห้องประชุมมงฟอร์ต ชั้น1 อาคารหลุยส์มารีฯ 16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561 3.30
2561 การดูแลสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง ด้วยโภชนาการ ณัฐพล รีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 07 มี.ค. 2562 - 08 มี.ค. 2562 8.00
2560 ทำอย่างไรเมื่อคอมฯช้า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น 2 อาคารราฟาแอล 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 เรื่อง "ออฟฟิศซินโดรม ภัยใกล้ตัว" ณ ภาลัย รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 8.30
2559 การอบรมเรื่อง"การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน"โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 อบรมเรื่อง" สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข" โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 อบรมเรื่อง"ความสุข ที่เลือกได้" โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 อบรมเรื่อง "นโยการพัฒนาโรงเรียนปี2559 "โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 อบรมเรื่อง"จิตเมตตาในการทำงาน โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.30
2559 อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม PDF Shaper ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 16 พ.ย. 2559 - 16 พ.ย. 2559 1.00
2559 อบรมเรื่อง " วิธีการทำซอส 5 แม่ซอส ตามหลักสูตรโภชนาการ ห้องอาหาร VIP LOUNGE อาคารGOLDEN JUBILEE 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 6.00
2559 อบรมเรื่อง "การวางแผนและการจัดการที่ดีในการทำงาน" โดยคุณภัสวัลย์ ภู่ตระกูลและคุณสิทธิวัชร์ บุตรดี ณ ภาลัยรีสอร์ท แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม 16 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560 12.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5ส ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 20 พ.ย. 2556 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1,ห้องเรียน EP1 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การแก้ไขไวรัสFlash Drive ซ่อนFile และวิธีการป้องกัน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์EP ชั้น2อาคารอินเดอฟองโซ 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 1.00
2558 การตัดและปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 ธ.ค. 2558 - 16 ธ.ค. 2558 2.00
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 การออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Abobe Illustrator ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น2 อาคารรัตนบรรณาคาร 25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 2.30
2558 การออกแบบภาพลายเส้นด้วย โปรแกรม Adobe Illustrator ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 02 ธ.ค. 2558 - 02 ธ.ค. 2558 2.30
2558 การออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 09 ธ.ค. 2558 - 09 ธ.ค. 2558 2.30
2558 อบรมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 2 สำนักงานเขตบางแค 28 ม.ค. 2559 - 28 ม.ค. 2559 3.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ศ.ดร.พฤทธิ์ (ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การพัฒนาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 3.30
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 6.00
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 ข้อคิดในการปฎิบัติงานในโรงเรียน ภราดา อรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 สัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนอย่างยั่งยืน โรงแรมเอเซีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 08 ก.ค. 2556 8.00
2556 อบรมระบบคุณภาพกับธุรกิจบริการอาหารและแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ GMP in Mass Catering ห้องอโนมาบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 18 ก.ย. 2556 8.00
- อบรมสัมมนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2555 อาคารรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 24.00
- งานโภชนาการ และงานร้านค้า จัดอบรมพนักงานโภชนาการและร้านค้าผู้ประกอบการภายนอก ห้องประชุมมงฟอร์ต 10 พ.ย. 2555 8.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร การพัฒนาจิตวิญญาณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 7.00
- อบรม ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 01 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมหลักสูตร การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 7.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางและการใช้งานระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 12 พ.ค. 2555 6.00
- อบรมการใช้งาน Samsung Galaxy Tab 10.1 เบื้องต้น ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 20 ก.พ. 2555 4.00
- อบรมข้อมูลการจัดทำบัตร Smart Student Card และประโยชน์ที่ได้รับ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 22 พ.ค. 2555 3.00
- อบรมการถ่ายภาพจากนายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพฯ ห้องประชุมมงฟอร์ต 13 ต.ค. 2555 4.00
- สัมนาสาธิตการทำอาหาร 5 อย่าง สู่ประชาคมอาเซียน อาคาร GOLDEN JUBILEE 16 มิ.ย. 2555 7.00
- อบรมคุณธรรมบุคลากรและการพัฒนาจิตวิญญาณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับมืออาชีพ ห้องประชุมมงฟอร์ต 10 พ.ย. 2555 8.00
- อบรมหลักสูตรทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน ห้องคอมพิวเตอร์ 5 27 ก.พ. 2556 2.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 ศึกษาดูงานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ 2013 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี 02 พ.ย. 2556 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  6 ธ.ค. 2556  มาตราฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานร้านค้า,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานร้านค้า
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานร้านค้า
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานร้านค้า

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 ประชาสัมพันธ์ร้านค้าผู้ประกอบการใหม่ ณ ลานจอดรถ 8 มิ.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (1)
ประชาสัมพันธ์ร้านค้าผู้ประกอบการใหม่ ณ ลานจอดรถ8 มิ.ย. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
ประชาสัมพันธ์ร้านค้าผู้ประกอบการใหม่ ณ ลานจอดรถ8 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)