[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20101
ชื่อ: มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์
ฉายา: gofkoeji
อายุงาน: 9 ปี 4 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2550  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์  
2    บดินทรเดชา 2 2546  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
3    โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 2540  ประถมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2554 งานฝ่ายบริหารทั่วไป งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 งานบริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2558 งานบริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2557 งานบริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2556 งานบริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2555 งานบริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2554 งานบริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2553 ประสานงานฝ่ายบริการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การนำแผนสู่การปฏิบัติ โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตน 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ฯ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ฯ 16 พ.ค. 2561 - 16 พ.ค. 2561 1.00
2560 การวางแผนและการจัดการทีดีในการทํางาน โดย คุณภัสวัลย์ ภู่ตระกูล ณ ถาลัยรีสอร์ท แม่กลอง 16 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560 11.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์ฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์ฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ออฟฟิศซินโดรม ภัยใกล้ตัว ณ.ภาลัย รีสอร์ท แม่กลอง 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 8.30
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ฯ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ฯ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ฯ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ฯ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ยอห์นแมรี่ 27 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559 2.30
2559 การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน swis ห้องคอมพิวเตอร์ MAC 17 ส.ค. 2559 - 17 ส.ค. 2559 1.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ห้องประชุมรัตน 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ห้องประชุมรัตน 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย บาทหลวง ดร.ลิอชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตน 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ฯ 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ห้องเรียน EP1 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน" โดย คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า เดอะ เลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 03 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 9.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 “แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบาย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 “นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557” โดย ... ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 “ข้อคิดการทำงานจากอธิการ” โดย ... ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 “สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ” โดย ... ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 “การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 “ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน” โดย.. มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “ แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย.. มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรมคุณธรรมจริยธรรม "ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และ พระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2556 ครูในยุคปัจจุบัน โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ อัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 3.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คุณพ่อยอด เสนารักษ์ อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ภราดา อรุณ เมธเศรษฐ อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 การอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง คุณธรรมของครู โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) อัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2555 การจดรายงานการประชุม อัสสัมชัญธนบุรี 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 4.00
2555 อบรมจริยธรรมคุณธรรมบุคลากร “การพัฒนาจิตวิญญาณของครู” อัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 7.00
2555 เข้าอบรมโครงการโภชนาการเต็มร้อย เรื่อง สุขาภิบาลอาหาร ห้องประชุมมงฟอร์ต 10 พ.ย. 2555 - 10 พ.ย. 2555 6.00
2555 พลังแห่งจิตและความคิด โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร จากโรงพยาบาลนครธน อัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
2555 การล้างสารพิษในร่างกาย โดยซิสเตอร์สุจิตรา คงอยู่ อัสสัมชัญธนบุรี 23 พ.ย. 2555 - 23 พ.ย. 2555 1.00
2553 อบรมการใช้งานระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ 29 พ.ค. 2553 3.00
2553 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน เรื่อง “โครงสร้างการบริหารและนโยบายการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2553” อัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2553 - 12 พ.ค. 2553 6.00
2553 สัมมนาเรื่อง “การศึกษาเพื่อการพัฒนา” อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2553 - 13 พ.ค. 2553 4.00
2553 สัมมนา เรื่อง “นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ” อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543   วุฒิบัตรได้เข้ารับการอบรมการจดรายงานการประชุม  วุฒิบัตร
2  0 543   วุฒิบัตรได้เข้ารับการอบรมสุขาภิบาลอาหาร จากยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์  วุฒิบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)