[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20104
ชื่อ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์
ฉายา: เบ๊นซ์
อายุงาน: 5 ปี 0 เดือน 23 วัน
อีเมล: Lammania019@hotmail
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    Decorative Arts / Silpakorn University 2553  ปริญญาตรี  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 Designer 7
2556 Photography 5 0
2557 Photographer 2 0 ผลงาน

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 543  โครงการกบนอกกะลา  ใบประกาศนียบัตร
2  10 543  ออกแบบโลโก้กีฬาเครือฯACS  รูปถ่าย
3  6 มิ.ย. 2013  ได้รับเลือกเป็นตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่เข้าฉายพระรูป“สมเด็จพระเทพฯ”  รูปถ่าย
4  11 ก.พ. 2014  ออกแบบโลโก้ ACUTD  ข่าวสารตามหนังสือพิมพ์
5  4 ต.ค. 2545  รางวัลที่ 3 ในหัวข้อโครงการ "PRESENTATION OF DECORATIVE"  ใบเกียรติบัตร
6  25 ธ.ค. 2546  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ออกแบบหน้าร้านจำหน่ายของเล่น  ใบเกียรติบัตร
7  5 ก.ย. 2549  สนับสนุนกิจกรรมในการจัดงาน พัฒนาศักยภาพเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสตามรอยพระยุคลบาท  ใบเกียรติบัตร
8  4 พ.ค. 2554  ออกแบบชุดพละใหม่ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี อ.ส.ธ.  ชุดพละในปัจจุบัน
9  11 พ.ย. 2554  ออกแบบโลโก้ ACT FC.  ภาพถ่ายและ VDO
10  22 ต.ค. 2555  รางวัลออกแบบโลโก้ กรีฑาในเครือฯ  ภาพถ่าย การเข้ารับรางวัล
11  22 ต.ค. 2556  ออกแบบโลโก้กีฬาครู ครั้งที่ 5  รูปถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(3)
พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 255822 พ.ค. 2558
สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 255821 พ.ค. 2558
ทัศนศึกษา สวนสนประดิพัทธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์18 พ.ค. 2558

• แฟ้มผลงาน (0)