[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20104
ชื่อ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์
ฉายา: เบ๊นซ์
อายุงาน: 6 ปี 10 เดือน 29 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    Decorative Arts / Silpakorn University 2553  ปริญญาตรี  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 Aadobe after effect cc 0
2557 Photographer 2 0 ผลงาน
2556 Designer 7
2556 Photography 5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การเสริมสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มทักษะการถ่ายภาพของนักเรียน” ร้าน Sit In ชั้น 2 โรงหนังลิโด้ สยามสแควร์ซอย 2 24 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559 2.30
2559 การประเมินและทบทวนแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน อาคารอัสสัมชัญ 14 มี.ค. 2560 7.00
2559 การประเมินความเสี่ยงประจำปีการศึกษา2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน อาคารอัสสัมชัญ 13 มี.ค. 2560 7.00
2559 “กิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย...ผู้ใหญ่บ้านคลองโคน อัมพวา 18 ต.ค. 2559 6.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 2.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 2.00
2559 การอบรมหัวข้อ “การเสริมสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มทักษะการถ่ายภาพของนักเรียน” โดย คุณวิศรุต อังคทะวานิช ร้าน Sit In ชั้น 2 โรงหนังลิโด้ สยามสแควร์ซอย 2 24 มิ.ย. 2559 2.30
2559 กบจูเนียร์สัญจร ปี 8 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 02 ก.ค. 2559 7.00
2559 การอบรม เรื่อง “การอบรมถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการกับ CANON” โดยวิทยากรบริษัทแคนอน มาเก็ตติ้งไทยแลนด์ จำกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี,สนามพีระเซอร์กิต พัทยา 04 ส.ค. 2559 10.00
2559 การอบรมหัวข้อ "การอบรมปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์" โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 05 ก.ค. 2559 7.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 4.00
2558 การสร้างประสิทธิภาพการืำงานด้วย 5 ส โดยอาจารย์ธนาภรณ์ ใจสมานจิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มาร เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) วิทยากร บาทหลวง ดร. ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 เข้าร่วม Workshop ในโครงการ PANASONIC Kid Witness News 2015 ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลป์ฯกรุงเทพมหานคร (BACC) 09 มิ.ย. 2558 4.00
2558 กบจูเนียร์สัญจร ครั้งที่ 7 อาคาร A3(ตึกเพชร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 04 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558 8.00
2558 โรงไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ โซลาร์โก บางเลน นครปฐม 02 ก.ค. 2558 - 02 ก.ค. 2558 8.00
2558 เข้าค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบกบจูเนียร์สัญจร ปี 7 "ก้าวอย่างไทย ไปกับโลก" มหาวิทยาทลัยกรุงเทพ 02 ต.ค. 2558 - 04 พ.ย. 2558 24.00
2558 สัมมนาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "รวมพลังสร้างสรรค์ 4 G (Grow Go Goal together)" ณ บ้านชมเดือน จังหวัดสมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” อาคารรัตนบรรณาคาร 1 6.00
2558 อบรมการออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator ห้องคอม Mac 18 พ.ย. 2558 - 09 ธ.ค. 2558 7.00
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนงาน เครื่องมือประเมินแผนงานและคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2559 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 6.00
2558 "การใช้ระบบปฏิบัติการแมคอินทอชและงานกราฟฟิคพื้นฐาน" ห้องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช รัตนบรรณาคารชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2560 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ โซลาร์โก บางเลน นครปฐม 02 ก.ค. 2558 - 02 ก.ค. 2558 8
2558 ศึกษาดูงาน โครงการ STEM ประเทศญี่ปุ่น 02 ก.พ. 2559 - 06 ก.พ. 2559 32
2555 โครงการมอง ASEAN ฮานอย ประเทศเวียดนาม 11 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 48
2555 University Of Oregon USA 02 เม.ย. 2555 - 30 เม.ย. 2555 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 จัดอบรมการใช้โปรแกรมAdobe illustrator และ Adobe photoshop ห้องCOM MAC อาคารเซนต์คาเบรียล 10 เม.ย. 2558 - 16
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 543  โครงการกบนอกกะลา  ใบประกาศนียบัตร
2  10 543  ออกแบบโลโก้กีฬาเครือฯACS  รูปถ่าย
3  6 มิ.ย. 2013  ได้รับเลือกเป็นตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่เข้าฉายพระรูป“สมเด็จพระเทพฯ”  รูปถ่าย
4  11 ก.พ. 2014  ออกแบบโลโก้ ACUTD  ข่าวสารตามหนังสือพิมพ์
5  4 ต.ค. 2545  รางวัลที่ 3 ในหัวข้อโครงการ "PRESENTATION OF DECORATIVE"  ใบเกียรติบัตร
6  25 ธ.ค. 2546  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ออกแบบหน้าร้านจำหน่ายของเล่น  ใบเกียรติบัตร
7  5 ก.ย. 2549  สนับสนุนกิจกรรมในการจัดงาน พัฒนาศักยภาพเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสตามรอยพระยุคลบาท  ใบเกียรติบัตร
8  4 พ.ค. 2554  ออกแบบชุดพละใหม่ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี อ.ส.ธ.  ชุดพละในปัจจุบัน
9  11 พ.ย. 2554  ออกแบบโลโก้ ACT FC.  ภาพถ่ายและ VDO
10  22 ต.ค. 2555  รางวัลออกแบบโลโก้ กรีฑาในเครือฯ  ภาพถ่าย การเข้ารับรางวัล
11  22 ต.ค. 2556  ออกแบบโลโก้กีฬาครู ครั้งที่ 5  รูปถ่าย
12  1 ก.ค. 2558  ออกแบบโลโก้ 300ปี นักบุญหลุยส์  รูปภาพ
13  9 ต.ค. 2558  ออกแบบโลโก้ กีฬาครู มูลนิธิฯ ครั้งที่ 6 และ (ชุดวอร์ม)  รูปผลงาน

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (4)
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าอบรม Workshop ด้านการถ่ายภาพ กับคุณวิศรุต อังคทะวานิช ช่างภาพที่สร้างชื่อระดับโลกจากการถ่ายภาพปลากัดไทย 27 มิ.ย. 2559
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการกับทีมงาน CANON LIFE ในการถ่ายภาพการเเข่งรถ ณ สนามพีระเซอร์กิต พัทยา 1 ต.ค. 2559
 ขอเชิญชมนิทรรศการภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ใต้อาคารรัตนบรรณาคาร และผลงานการจัดบอร์ดถวายอาลัยของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ ตามห้องเรียน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 4 พ.ย. 2559
 ขอเชิญชมนิทรรศการภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ใต้อาคารรัตนบรรณาคาร และผลงานการจัดบอร์ดถวายอาลัยของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ ตามห้องเรียน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 4 พ.ย. 2559
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(49)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 255927 มี.ค. 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนป.1 ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 256020 มี.ค. 2560
สมาคมผู้ปกครองฯ จัดงาน 30 th PTA.ACT. Gala Dinner การครบรอบ 30 ปีสมาคมฯ 17 มี.ค. 2560
พิธีมิสซาขอบพระคุณพระเจ้าในโอกาสปิดปีการศึกษา 255924 ก.พ. 2560
พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 255920 ก.พ. 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เรื่องการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 256016 ก.พ. 2560
กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 256015 ก.พ. 2560
สมาคมผู้ปกครองฯ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี10 ก.พ. 2560
กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 25608 ก.พ. 2560
กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 25604 ก.พ. 2560
กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 256030 ม.ค. 2560
กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 256030 ม.ค. 2560
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โอกาสครบ 100 วัน การเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช24 ม.ค. 2560
กิจกรรมแปรอักษร และพิธีถวายความอาลัยแด่ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช24 ม.ค. 2560
กิจกรรมวันครู 13 มกราคม 256019 ม.ค. 2560
กิจกรรมแรลลี่การกุศล ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา พัทยาเหนือ18 ม.ค. 2560
Christmas Fair 201623 ธ.ค. 2559
EP : EP Academic Fair 2016 14 ธ.ค. 2559
วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร ในโครงการเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ10 ธ.ค. 2559
งานวันวิชาการ ACT EXTREME EDUCATION 201630 พ.ย. 2559
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว26 พ.ย. 2559
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี23 พ.ย. 2559
คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมกันจัดบอร์ดแสดงพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจ เพื่อถวายความอาลัย18 พ.ย. 2559
การแข่งขัน ACT Bowling 2016 รอบระดับชั้นประถมศึกษา8 พ.ย. 2559
การแข่งขัน ACT Bowling 2016 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษา8 พ.ย. 2559
พิธีถวายความอาลัยเเด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 28 ต.ค. 2559
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1526 ต.ค. 2559
การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming 201617 ต.ค. 2559
พิธีมอบรางวัลครูดีเด่น ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 176 ต.ค. 2559
งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1526 ก.ย. 2559
การแข่งขันปีนหน้าผา ACT Climbing Championship 20168 ก.ย. 2559
กรีฑาสี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 331 ส.ค. 2559
กรีฑาสีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 255930 ส.ค. 2559
วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ15 ส.ค. 2559
วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต15 ก.ค. 2559
พิธีเปิดนิทรรศการเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โอกาส 300 ปี แห่งมรณกรรม13 ก.ค. 2559
ผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่รับมอบน้ำมันพืชเก่าในโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม11 ก.ค. 2559
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 11 ก.ค. 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 7 ก.ค. 2559
กิจกรรมให้ความรู้ต้านสิ่งเสพติด โรคเอดส์ และเพศศึกษา29 มิ.ย. 2559
นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าอบรม Workshop ด้านการถ่ายภาพ กับคุณวิศรุต อังคทะวานิช ช่างภาพที่สร้างชื่อระดับโลกจากการถ่ายภาพปลากัดไทย27 มิ.ย. 2559
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 255913 มิ.ย. 2559
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น11 มิ.ย. 2559
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย11 มิ.ย. 2559
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษา11 มิ.ย. 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25596 มิ.ย. 2559
รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256031 พ.ค. 2559
พิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระเจ้า ในโอกาสเปิดปีการศึกษา 255923 พ.ค. 2559
สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 255916 พ.ค. 2559

• แฟ้มผลงาน (0)