[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20104
ชื่อ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์
ฉายา: เบ๊นซ์
อายุงาน: 9 ปี 5 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  Decorative Arts / Silpakorn University  ปริญญาตรี  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 Aadobe after effect cc 0
2557 Photographer 2 0 ผลงาน
2556 Designer 7
2556 Photography 5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 0.30
2562 การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 27 ส.ค. 2562 1
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” หอประชุมหลุยส์ 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 การอบรม เรื่อง ค่าย KWN 2017 โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรซิเดนท์ พระราม 4 20 ส.ค. 2560 - 22 ส.ค. 2560 16.00
2559 การเสริมสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มทักษะการถ่ายภาพของนักเรียน” ร้าน Sit In ชั้น 2 โรงหนังลิโด้ สยามสแควร์ซอย 2 24 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559 2.30
2559 การประเมินและทบทวนแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน อาคารอัสสัมชัญ 14 มี.ค. 2560 7.00
2559 การประเมินความเสี่ยงประจำปีการศึกษา2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน อาคารอัสสัมชัญ 13 มี.ค. 2560 7.00
2559 “กิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย...ผู้ใหญ่บ้านคลองโคน อัมพวา 18 ต.ค. 2559 6.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 2.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 2.00
2559 การอบรมหัวข้อ “การเสริมสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มทักษะการถ่ายภาพของนักเรียน” โดย คุณวิศรุต อังคทะวานิช ร้าน Sit In ชั้น 2 โรงหนังลิโด้ สยามสแควร์ซอย 2 24 มิ.ย. 2559 2.30
2559 กบจูเนียร์สัญจร ปี 8 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 02 ก.ค. 2559 7.00
2559 การอบรม เรื่อง “การอบรมถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการกับ CANON” โดยวิทยากรบริษัทแคนอน มาเก็ตติ้งไทยแลนด์ จำกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี,สนามพีระเซอร์กิต พัทยา 04 ส.ค. 2559 10.00
2559 การอบรมหัวข้อ "การอบรมปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์" โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 05 ก.ค. 2559 7.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 4.00
2558 การสร้างประสิทธิภาพการืำงานด้วย 5 ส โดยอาจารย์ธนาภรณ์ ใจสมานจิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มาร เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) วิทยากร บาทหลวง ดร. ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 เข้าร่วม Workshop ในโครงการ PANASONIC Kid Witness News 2015 ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลป์ฯกรุงเทพมหานคร (BACC) 09 มิ.ย. 2558 4.00
2558 กบจูเนียร์สัญจร ครั้งที่ 7 อาคาร A3(ตึกเพชร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 04 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558 8.00
2558 โรงไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ โซลาร์โก บางเลน นครปฐม 02 ก.ค. 2558 - 02 ก.ค. 2558 8.00
2558 เข้าค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบกบจูเนียร์สัญจร ปี 7 "ก้าวอย่างไทย ไปกับโลก" มหาวิทยาทลัยกรุงเทพ 02 ต.ค. 2558 - 04 พ.ย. 2558 24.00
2558 สัมมนาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "รวมพลังสร้างสรรค์ 4 G (Grow Go Goal together)" ณ บ้านชมเดือน จังหวัดสมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” อาคารรัตนบรรณาคาร 1 6.00
2558 อบรมการออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator ห้องคอม Mac 18 พ.ย. 2558 - 09 ธ.ค. 2558 7.00
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนงาน เครื่องมือประเมินแผนงานและคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2559 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 6.00
2558 "การใช้ระบบปฏิบัติการแมคอินทอชและงานกราฟฟิคพื้นฐาน" ห้องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช รัตนบรรณาคารชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2560 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ศึกษาดูงาน University Of Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา Oregon 01 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 0
2559 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (STEM) ประเทศญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว 02 ก.พ. 2559 - 05 ก.พ. 2559 32
2558 ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ โซลาร์โก ประเทศไทย บางเลน นครปฐม 02 ก.ค. 2558 - 02 ก.ค. 2558 8
2558 ศึกษาดูงาน โครงการ STEM ประเทศญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว 02 ก.พ. 2559 - 06 ก.พ. 2559 32
2555 โครงการมอง ASEAN ประเทศเวียดนาม ณ ฮานอย 11 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 48
2555 University Of Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา 02 เม.ย. 2555 - 30 เม.ย. 2555 240
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรม เรื่อง “การถ่ายภาพเบื้องต้น” ห้องประชุมอัสสัมชัญ 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 1 308.docx
2558 จัดอบรมการใช้โปรแกรมAdobe illustrator และ Adobe photoshop ห้องCOM MAC อาคารเซนต์คาเบรียล 10 เม.ย. 2558 - 16
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 543  โครงการกบนอกกะลา  ใบประกาศนียบัตร
2  10 543  ออกแบบโลโก้กีฬาเครือฯACS  รูปถ่าย
3  6 มิ.ย. 2013  ได้รับเลือกเป็นตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่เข้าฉายพระรูป“สมเด็จพระเทพฯ”  รูปถ่าย
4  11 ก.พ. 2014  ออกแบบโลโก้ ACUTD  ข่าวสารตามหนังสือพิมพ์
5  4 ต.ค. 2545  รางวัลที่ 3 ในหัวข้อโครงการ "PRESENTATION OF DECORATIVE"  ใบเกียรติบัตร
6  25 ธ.ค. 2546  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ออกแบบหน้าร้านจำหน่ายของเล่น  ใบเกียรติบัตร
7  5 ก.ย. 2549  สนับสนุนกิจกรรมในการจัดงาน พัฒนาศักยภาพเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสตามรอยพระยุคลบาท  ใบเกียรติบัตร
8  4 พ.ค. 2554  ออกแบบชุดพละใหม่ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี อ.ส.ธ.  ชุดพละในปัจจุบัน
9  11 พ.ย. 2554  ออกแบบโลโก้ ACT FC.  ภาพถ่ายและ VDO
10  22 ต.ค. 2555  รางวัลออกแบบโลโก้ กรีฑาในเครือฯ  ภาพถ่าย การเข้ารับรางวัล
11  22 ต.ค. 2556  ออกแบบโลโก้กีฬาครู ครั้งที่ 5  รูปถ่าย
12  1 ก.ค. 2558  ออกแบบโลโก้ 300ปี นักบุญหลุยส์  รูปภาพ
13  9 ต.ค. 2558  ออกแบบโลโก้ กีฬาครู มูลนิธิฯ ครั้งที่ 6 และ (ชุดวอร์ม)  รูปผลงาน

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(34)
การแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 821 ต.ค. 2562
ACT Swimming Championship 201921 ต.ค. 2562
คณะครูและเจ้าหน้าที่เข้ารับเกียรติบัตรและร่วมรับรางวัลองคก์รต้นแบบ จากโครงการวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่ง (โครงการภายใต้ สสส.)5 ต.ค. 2562
ACT Bowling 2019 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษา16 ก.ย. 2562
นักเรียนชมรม ACT Media รายงานผลรางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Creative & Innovation5 ก.ย. 2562
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.4-ม.531 ส.ค. 2562
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.331 ส.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย23 ส.ค. 2562
พิธีเปิดนิทรรศการเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ15 ส.ค. 2562
พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ15 ส.ค. 2562
กีฬาสัมพันธ์วันแม่9 ส.ค. 2562
กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ปีการศึกษา 25629 ส.ค. 2562
พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 9 ส.ค. 2562
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ครั้งที่ 171 ส.ค. 2562
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1026 ก.ค. 2562
โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง One Belt One Road 19 ก.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2561 รอบบ่าย15 ก.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2561 (รอบเช้า)15 ก.ค. 2562
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ1 ก.ค. 2562
พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 256129 มิ.ย. 2562
อบรมการฝึกซ้อมหนีไฟ27 มิ.ย. 2562
พิธีเปิดสัปดาห์ให้ความรู้ต้านสิ่งเสพติด25 มิ.ย. 2562
การแข่งขันวาดภาพระบายสีวันต่อต้านยาเสพติดโลก 256219 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.1-ม.3 14 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.4-ม.6 14 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.4-ป.66 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.36 มิ.ย. 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6 มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ 5-6 ประจำปีการศึกษา 25621 มิ.ย. 2562
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา31 พ.ค. 2562
ต้อนรับโรงเรียนมัธยมว่านต๋า สาธารณรัฐประชาชนจีน29 พ.ค. 2562
รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 256327 พ.ค. 2562
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 256224 พ.ค. 2562
พิธีบูชามิสซาขอพร เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 256217 พ.ค. 2562
สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 256211 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)