[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20104
ชื่อ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์
ฉายา: เบ๊นซ์
อายุงาน: 5 ปี 3 เดือน 1 วัน
อีเมล: Lammania019@hotmail
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    Decorative Arts / Silpakorn University 2553  ปริญญาตรี  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 Designer 7
2556 Photography 5 0
2557 Photographer 2 0 ผลงาน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 4
2558 การสร้างประสิทธิภาพการืำงานด้วย 5 ส โดยอาจารย์ธนาภรณ์ ใจสมานจิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มาร เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 3
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) วิทยากร บาทหลวง ดร. ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 3
2558 เข้าร่วม Workshop ในโครงการ PANASONIC Kid Witness News 2015 ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลป์ฯกรุงเทพมหานคร (BACC) 09 มิ.ย. 2558 - 4
2558 โรงไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ โซลาร์โก บางเลน นครปฐม 02 ก.ค. 2558 - 02 ก.ค. 2558 8
2558 กบจูเนียร์สัญจร ครั้งที่ 7 อาคาร A3(ตึกเพชร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 04 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ โซลาร์โก บางเลน นครปฐม 02 ก.ค. 2558 - 02 ก.ค. 2558 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 จัดอบรมการใช้โปรแกรมAdobe illustrator และ Adobe photoshop ห้องCOM MAC อาคารเซนต์คาเบรียล 10 เม.ย. 2558 - 16
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 543  โครงการกบนอกกะลา  ใบประกาศนียบัตร
2  10 543  ออกแบบโลโก้กีฬาเครือฯACS  รูปถ่าย
3  6 มิ.ย. 2013  ได้รับเลือกเป็นตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่เข้าฉายพระรูป“สมเด็จพระเทพฯ”  รูปถ่าย
4  11 ก.พ. 2014  ออกแบบโลโก้ ACUTD  ข่าวสารตามหนังสือพิมพ์
5  4 ต.ค. 2545  รางวัลที่ 3 ในหัวข้อโครงการ "PRESENTATION OF DECORATIVE"  ใบเกียรติบัตร
6  25 ธ.ค. 2546  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ออกแบบหน้าร้านจำหน่ายของเล่น  ใบเกียรติบัตร
7  5 ก.ย. 2549  สนับสนุนกิจกรรมในการจัดงาน พัฒนาศักยภาพเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสตามรอยพระยุคลบาท  ใบเกียรติบัตร
8  4 พ.ค. 2554  ออกแบบชุดพละใหม่ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี อ.ส.ธ.  ชุดพละในปัจจุบัน
9  11 พ.ย. 2554  ออกแบบโลโก้ ACT FC.  ภาพถ่ายและ VDO
10  22 ต.ค. 2555  รางวัลออกแบบโลโก้ กรีฑาในเครือฯ  ภาพถ่าย การเข้ารับรางวัล
11  22 ต.ค. 2556  ออกแบบโลโก้กีฬาครู ครั้งที่ 5  รูปถ่าย
12  1 ก.ค. 2558  ออกแบบโลโก้ 300ปี นักบุญหลุยส์  รูปภาพ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (2)
     หน้าที่ บักทึกภาพ/วีดีทัศน์    แผนงาน กิจกรรมถวายพระพรวันแม่ ขั้นตอน ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
     หน้าที่ บันทึกภาพ    แผนงาน กิจกรรมพิธีไหว้ครู ขั้นตอน ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าร่วม Workshop ในโครงการ สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค KWN KID WITNESS NEWS 2015 10 มิ.ย. 2558
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (3)
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าร่วม Workshop ในโครงการ สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค KWN KID WITNESS NEWS 2015 10 มิ.ย. 2558
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA และทีมงานประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า โซลาร์โก จังหวัดนครปฐม 6 ก.ค. 2558
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าร่วม workshop งานกบจูเนียร์สัญจร ปี 7 "ก้าวอย่างไทย ไปกับโลก" 9 ก.ค. 2558
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(17)
พิธีมอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันฟุตบอลรายการ ไชน่า-เซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชันเเนล ยูธ สกูล ฟุตบอล ทัวนาเมนต์ 2015 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน22 ก.ค. 2558
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานนักเรียนเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต18 ก.ค. 2558
พิธีมิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ 18 ก.ค. 2558
พิธีหล่อเทียนพรรษา 15 ก.ค. 2558
ผู้อำนวยการ ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาโครงการพิเศษที่จะเดินทางไปแข่งขันฟุตบอล ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน10 ก.ค. 2558
พิธีถวายราชสดุดี และปฏิญาณตนลูกเสือ เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 25582 ก.ค. 2558
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 255729 มิ.ย. 2558
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-619 มิ.ย. 2558
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-มัธยมศึกษาปีที่ 219 มิ.ย. 2558
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 419 มิ.ย. 2558
การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมคณะภราดา พบกับ ทีมครูอาวุโส15 มิ.ย. 2558
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 255813 มิ.ย. 2558
นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าร่วม Workshop ในโครงการ สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค KWN KID WITNESS NEWS 2015 10 มิ.ย. 2558
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25588 มิ.ย. 2558
พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 255822 พ.ค. 2558
สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 255821 พ.ค. 2558
ทัศนศึกษา สวนสนประดิพัทธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์18 พ.ค. 2558

• แฟ้มผลงาน (0)