[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20104
ชื่อ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์
ฉายา: เบ๊นซ์
อายุงาน: 6 ปี 0 เดือน 0 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    Decorative Arts / Silpakorn University 2553  ปริญญาตรี  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 Aadobe after effect cc 0
2557 Photographer 2 0 ผลงาน
2556 Designer 7
2556 Photography 5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 4.00
2558 การสร้างประสิทธิภาพการืำงานด้วย 5 ส โดยอาจารย์ธนาภรณ์ ใจสมานจิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มาร เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) วิทยากร บาทหลวง ดร. ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 เข้าร่วม Workshop ในโครงการ PANASONIC Kid Witness News 2015 ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลป์ฯกรุงเทพมหานคร (BACC) 09 มิ.ย. 2558 4.00
2558 กบจูเนียร์สัญจร ครั้งที่ 7 อาคาร A3(ตึกเพชร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 04 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558 8.00
2558 โรงไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ โซลาร์โก บางเลน นครปฐม 02 ก.ค. 2558 - 02 ก.ค. 2558 8.00
2558 เข้าค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบกบจูเนียร์สัญจร ปี 7 "ก้าวอย่างไทย ไปกับโลก" มหาวิทยาทลัยกรุงเทพ 02 ต.ค. 2558 - 04 พ.ย. 2558 24.00
2558 สัมมนาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "รวมพลังสร้างสรรค์ 4 G (Grow Go Goal together)" ณ บ้านชมเดือน จังหวัดสมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” อาคารรัตนบรรณาคาร 1 6.00
2558 อบรมการออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator ห้องคอม Mac 18 พ.ย. 2558 - 09 ธ.ค. 2558 7.00
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนงาน เครื่องมือประเมินแผนงานและคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2559 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 6.00
2558 "การใช้ระบบปฏิบัติการแมคอินทอชและงานกราฟฟิคพื้นฐาน" ห้องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช รัตนบรรณาคารชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2560 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ โซลาร์โก บางเลน นครปฐม 02 ก.ค. 2558 - 02 ก.ค. 2558 8
2558 ศึกษาดูงาน โครงการ STEM ประเทศญี่ปุ่น 02 ก.พ. 2559 - 06 ก.พ. 2559 32
2555 โครงการมอง ASEAN ฮานอย ประเทศเวียดนาม 11 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 48
2555 University Of Oregon USA 02 เม.ย. 2555 - 30 เม.ย. 2555 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 จัดอบรมการใช้โปรแกรมAdobe illustrator และ Adobe photoshop ห้องCOM MAC อาคารเซนต์คาเบรียล 10 เม.ย. 2558 - 16
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 544  โครงการกบนอกกะลา  ใบประกาศนียบัตร
2  0 553  ออกแบบโลโก้กีฬาเครือฯACS  รูปถ่าย
3  1470 มิ.ย. 549  ได้รับเลือกเป็นตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่เข้าฉายพระรูป“สมเด็จพระเทพฯ”  รูปถ่าย
4  1471 ก.พ. 554  ออกแบบโลโก้ ACUTD  ข่าวสารตามหนังสือพิมพ์
5  2002 ต.ค. 547  รางวัลที่ 3 ในหัวข้อโครงการ "PRESENTATION OF DECORATIVE"  ใบเกียรติบัตร
6  2003 ธ.ค. 568  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ออกแบบหน้าร้านจำหน่ายของเล่น  ใบเกียรติบัตร
7  2006 ก.ย. 548  สนับสนุนกิจกรรมในการจัดงาน พัฒนาศักยภาพเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสตามรอยพระยุคลบาท  ใบเกียรติบัตร
8  2011 พ.ค. 547  ออกแบบชุดพละใหม่ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี อ.ส.ธ.  ชุดพละในปัจจุบัน
9  2011 พ.ย. 554  ออกแบบโลโก้ ACT FC.  ภาพถ่ายและ VDO
10  2012 ต.ค. 565  รางวัลออกแบบโลโก้ กรีฑาในเครือฯ  ภาพถ่าย การเข้ารับรางวัล
11  2013 ต.ค. 565  ออกแบบโลโก้กีฬาครู ครั้งที่ 5  รูปถ่าย
12  2015 ก.ค. 544  ออกแบบโลโก้ 300ปี นักบุญหลุยส์  รูปภาพ
13  2015 ต.ค. 552  ออกแบบโลโก้ กีฬาครู มูลนิธิฯ ครั้งที่ 6 และ (ชุดวอร์ม)  รูปผลงาน

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (2)
     หน้าที่ บันทึกภาพ    แผนงาน กิจกรรมพิธีไหว้ครู ขั้นตอน ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
     หน้าที่ บักทึกภาพ/วีดีทัศน์    แผนงาน กิจกรรมถวายพระพรวันแม่ ขั้นตอน ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าร่วม Workshop ในโครงการ สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค KWN KID WITNESS NEWS 2015 10 มิ.ย. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “พิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ” ครั้งที่ 1/2558 13 พ.ย. 2558
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (7)
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าร่วม Workshop ในโครงการ สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค KWN KID WITNESS NEWS 2015 10 มิ.ย. 2558
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA และทีมงานประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า โซลาร์โก จังหวัดนครปฐม 6 ก.ค. 2558
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าร่วม workshop งานกบจูเนียร์สัญจร ปี 7 "ก้าวอย่างไทย ไปกับโลก" 9 ก.ค. 2558
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบกบจูเนียร์สัญจร ปี 7 "ก้าวอย่างไทย ไปกับโลก" 8 ต.ค. 2558
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA ได้รับทุน BU Talent มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และอีก 3 รางวัลชมเชย จากการประกวดสารคดีโครงการกบจูเนียร์ปี 7 รายการกบนอกกะลา 25 พ.ย. 2558
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม จากผลงานภาพยนตร์สั้น โครงการประกวด Panasonic Kid Witness News (KWN) 2015 25 ม.ค. 2559
 การอบรมประจำปีของนักเรียนชมรม ACT MEDIA 12 มี.ค. 2559
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(64)
งานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 255825 เม.ย. 2559
กิจกรรม Open House เมื่อวันพุธที่ 6 เมษายน 255919 เม.ย. 2559
อัสสัมชัญธนบุรี มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย19 เม.ย. 2559
นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าพระราม 5 เยี่ยมชมโรงเรียน 1 เม.ย. 2559
Summer Course 2016 (สัปดาห์ที่ 1)23 มี.ค. 2559
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 255823 มี.ค. 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 255914 มี.ค. 2559
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ร่วมศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM EDUCATION ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น3 มี.ค. 2559
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ และไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น 201629 ก.พ. 2559
ACT Strong Together 201624 ก.พ. 2559
พิธีมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 255823 ก.พ. 2559
พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณฯ ปิดปีการศึกษา 255823 ก.พ. 2559
งานเลี้ยงปีใหม่ครอบครัวสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 255915 ก.พ. 2559
งานราตรีสัมพันธ์ ACT Fantasy Night 2016 การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-61 ก.พ. 2559
งานราตรีสัมพันธ์ ACT Fantasy Night 2016 การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 630 ม.ค. 2559
งานราตรีสัมพันธ์ ACT Fantasy Night 2016 การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 426 ม.ค. 2559
งานราตรีสัมพันธ์ ACT Fantasy Night 2016 การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 226 ม.ค. 2559
งานเลี้ยงสังสรรค์วันครอบครัวครู ACT Party Night 201622 ม.ค. 2559
งานวันครู เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 19 ม.ค. 2559
Christmas Fair 20154 ม.ค. 2559
กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา 11 ธ.ค. 2558
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 25584 ธ.ค. 2558
พิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 25581 ธ.ค. 2558
รางวัลดีเด่นด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน26 พ.ย. 2558
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 624 พ.ย. 2558
งานวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ACT Extreme Education 201524 พ.ย. 2558
กรีฑาสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 17 พ.ย. 2558
กรีฑาสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 255817 พ.ย. 2558
การแข่งขันว่ายน้ำ ACT SWIMMING 201527 ต.ค. 2558
การแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 617 ต.ค. 2558
มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(เอเอฟเอส ประเทศไทย)ได้เข้าพบปรึกษาหารือเกี่ยวกับการรับอุปถัมภ์นักศึกษาแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ โดยมี ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นที่ปรึกษา17 ต.ค. 2558
งานแถลงข่าวกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 616 ต.ค. 2558
ขอแสดงความยินดีกับ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย14 ต.ค. 2558
สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255812 ต.ค. 2558
นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบกบจูเนียร์สัญจร ปี 7 "ก้าวอย่างไทย ไปกับโลก"8 ต.ค. 2558
งานเลี้ยงแสดงความยินดีโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการถวายตัว อธิการ ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ28 ก.ย. 2558
การแข่งขัน ACT Bowling การกุศล รอบระดับชั้นมัธยมศึกษา 17 ก.ย. 2558
การแข่งขัน ACT Bowling การกุศล รอบระดับชั้นประถมศึกษา 17 ก.ย. 2558
ต้อนรับBro.Gasper อดีตอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียล ประจำประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และคณะ16 ก.ย. 2558
รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย16 ก.ย. 2558
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 255816 ก.ย. 2558
แจ้งผลการขอรับรางวัลผลงานวิจัยจากคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย31 ส.ค. 2558
บรรยายกาศงาน "งานแนะแนว (แนะ) เด็กแนว 2015" วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 27 ส.ค. 2558
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 525 ส.ค. 2558
พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ18 ส.ค. 2558
กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่11 ส.ค. 2558
พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ11 ส.ค. 2558
พิธีมอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันฟุตบอลรายการ ไชน่า-เซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชันเเนล ยูธ สกูล ฟุตบอล ทัวนาเมนต์ 2015 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน22 ก.ค. 2558
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานนักเรียนเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต18 ก.ค. 2558
พิธีมิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ 18 ก.ค. 2558
พิธีหล่อเทียนพรรษา 15 ก.ค. 2558
ผู้อำนวยการ ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาโครงการพิเศษที่จะเดินทางไปแข่งขันฟุตบอล ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน10 ก.ค. 2558
พิธีถวายราชสดุดี และปฏิญาณตนลูกเสือ เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 25582 ก.ค. 2558
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 255729 มิ.ย. 2558
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-619 มิ.ย. 2558
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-มัธยมศึกษาปีที่ 219 มิ.ย. 2558
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 419 มิ.ย. 2558
การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมคณะภราดา พบกับ ทีมครูอาวุโส15 มิ.ย. 2558
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 255813 มิ.ย. 2558
นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าร่วม Workshop ในโครงการ สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค KWN KID WITNESS NEWS 2015 10 มิ.ย. 2558
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25588 มิ.ย. 2558
พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 255822 พ.ค. 2558
สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 255821 พ.ค. 2558
ทัศนศึกษา สวนสนประดิพัทธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์18 พ.ค. 2558

• แฟ้มผลงาน (0)