[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20104
ชื่อ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์
ฉายา: เบ๊นซ์
อายุงาน: 8 ปี 10 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  Decorative Arts / Silpakorn University  ปริญญาตรี  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 Aadobe after effect cc 0
2557 Photographer 2 0 ผลงาน
2556 Designer 7
2556 Photography 5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” หอประชุมหลุยส์ 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 การอบรม เรื่อง ค่าย KWN 2017 โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรซิเดนท์ พระราม 4 20 ส.ค. 2560 - 22 ส.ค. 2560 16.00
2559 การเสริมสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มทักษะการถ่ายภาพของนักเรียน” ร้าน Sit In ชั้น 2 โรงหนังลิโด้ สยามสแควร์ซอย 2 24 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559 2.30
2559 การประเมินและทบทวนแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน อาคารอัสสัมชัญ 14 มี.ค. 2560 7.00
2559 การประเมินความเสี่ยงประจำปีการศึกษา2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน อาคารอัสสัมชัญ 13 มี.ค. 2560 7.00
2559 “กิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย...ผู้ใหญ่บ้านคลองโคน อัมพวา 18 ต.ค. 2559 6.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 2.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 2.00
2559 การอบรมหัวข้อ “การเสริมสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มทักษะการถ่ายภาพของนักเรียน” โดย คุณวิศรุต อังคทะวานิช ร้าน Sit In ชั้น 2 โรงหนังลิโด้ สยามสแควร์ซอย 2 24 มิ.ย. 2559 2.30
2559 กบจูเนียร์สัญจร ปี 8 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 02 ก.ค. 2559 7.00
2559 การอบรม เรื่อง “การอบรมถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการกับ CANON” โดยวิทยากรบริษัทแคนอน มาเก็ตติ้งไทยแลนด์ จำกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี,สนามพีระเซอร์กิต พัทยา 04 ส.ค. 2559 10.00
2559 การอบรมหัวข้อ "การอบรมปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์" โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 05 ก.ค. 2559 7.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 4.00
2558 การสร้างประสิทธิภาพการืำงานด้วย 5 ส โดยอาจารย์ธนาภรณ์ ใจสมานจิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มาร เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) วิทยากร บาทหลวง ดร. ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 เข้าร่วม Workshop ในโครงการ PANASONIC Kid Witness News 2015 ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลป์ฯกรุงเทพมหานคร (BACC) 09 มิ.ย. 2558 4.00
2558 กบจูเนียร์สัญจร ครั้งที่ 7 อาคาร A3(ตึกเพชร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 04 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558 8.00
2558 โรงไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ โซลาร์โก บางเลน นครปฐม 02 ก.ค. 2558 - 02 ก.ค. 2558 8.00
2558 เข้าค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบกบจูเนียร์สัญจร ปี 7 "ก้าวอย่างไทย ไปกับโลก" มหาวิทยาทลัยกรุงเทพ 02 ต.ค. 2558 - 04 พ.ย. 2558 24.00
2558 สัมมนาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "รวมพลังสร้างสรรค์ 4 G (Grow Go Goal together)" ณ บ้านชมเดือน จังหวัดสมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” อาคารรัตนบรรณาคาร 1 6.00
2558 อบรมการออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator ห้องคอม Mac 18 พ.ย. 2558 - 09 ธ.ค. 2558 7.00
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนงาน เครื่องมือประเมินแผนงานและคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2559 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 6.00
2558 "การใช้ระบบปฏิบัติการแมคอินทอชและงานกราฟฟิคพื้นฐาน" ห้องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช รัตนบรรณาคารชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2560 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ศึกษาดูงาน University Of Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา Oregon 01 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 0.00
2559 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (STEM) ประเทศญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว 02 ก.พ. 2559 - 05 ก.พ. 2559 32.00
2558 ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ โซลาร์โก ประเทศไทย บางเลน นครปฐม 02 ก.ค. 2558 - 02 ก.ค. 2558 8.00
2558 ศึกษาดูงาน โครงการ STEM ประเทศญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว 02 ก.พ. 2559 - 06 ก.พ. 2559 32.00
2555 โครงการมอง ASEAN ประเทศเวียดนาม ณ ฮานอย 11 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 48.00
2555 University Of Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา 02 เม.ย. 2555 - 30 เม.ย. 2555 240.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรม เรื่อง “การถ่ายภาพเบื้องต้น” ห้องประชุมอัสสัมชัญ 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 1.30 308.docx
2558 จัดอบรมการใช้โปรแกรมAdobe illustrator และ Adobe photoshop ห้องCOM MAC อาคารเซนต์คาเบรียล 10 เม.ย. 2558 - 16
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 543  โครงการกบนอกกะลา  ใบประกาศนียบัตร
2  10 543  ออกแบบโลโก้กีฬาเครือฯACS  รูปถ่าย
3  6 มิ.ย. 2013  ได้รับเลือกเป็นตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่เข้าฉายพระรูป“สมเด็จพระเทพฯ”  รูปถ่าย
4  11 ก.พ. 2014  ออกแบบโลโก้ ACUTD  ข่าวสารตามหนังสือพิมพ์
5  4 ต.ค. 2545  รางวัลที่ 3 ในหัวข้อโครงการ "PRESENTATION OF DECORATIVE"  ใบเกียรติบัตร
6  25 ธ.ค. 2546  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ออกแบบหน้าร้านจำหน่ายของเล่น  ใบเกียรติบัตร
7  5 ก.ย. 2549  สนับสนุนกิจกรรมในการจัดงาน พัฒนาศักยภาพเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสตามรอยพระยุคลบาท  ใบเกียรติบัตร
8  4 พ.ค. 2554  ออกแบบชุดพละใหม่ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี อ.ส.ธ.  ชุดพละในปัจจุบัน
9  11 พ.ย. 2554  ออกแบบโลโก้ ACT FC.  ภาพถ่ายและ VDO
10  22 ต.ค. 2555  รางวัลออกแบบโลโก้ กรีฑาในเครือฯ  ภาพถ่าย การเข้ารับรางวัล
11  22 ต.ค. 2556  ออกแบบโลโก้กีฬาครู ครั้งที่ 5  รูปถ่าย
12  1 ก.ค. 2558  ออกแบบโลโก้ 300ปี นักบุญหลุยส์  รูปภาพ
13  9 ต.ค. 2558  ออกแบบโลโก้ กีฬาครู มูลนิธิฯ ครั้งที่ 6 และ (ชุดวอร์ม)  รูปผลงาน

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 นักเรียนชมรมACT Media ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัล Best Documentary Award ในประกวดสารคดีโครงการ Panasonic KWN GLOBAL SUMMIT 2018 7 ส.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(60)
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256112 มี.ค. 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 256212 มี.ค. 2562
งานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 25617 มี.ค. 2562
งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนไทย-จีน15 ก.พ. 2562
IEP CLASH of TALENTS 2019 15 ก.พ. 2562
ต้อนรับนักเรียนโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน12 ก.พ. 2562
กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ACT Charity Mini Marathon 2019 ครั้งที่ 211 ก.พ. 2562
แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 26 (ACT Family Rally 2019)29 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.429 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.329 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.628 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.528 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.428 ม.ค. 2562
ธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทออมดี สายสามัญศึกษา 26 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.325 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.224 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.123 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.522 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.221 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.121 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.621 ม.ค. 2562
งานวันครู ปีการศึกษา 256115 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 256111 ม.ค. 2562
สังสรรค์ครอบครัวครู และเจ้าหน้าที่ ACT Party Night 20192 ม.ค. 2562
ACT Christmas Fair 201821 ธ.ค. 2561
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 25616 ธ.ค. 2561
งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2018 3 ธ.ค. 2561
คณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เยี่ยมชมโรงเรียน3 ธ.ค. 2561
วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ 3 ธ.ค. 2561
นักเรียนจากโรงเรียนประถมถางหู สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมโรงเรียน3 ธ.ค. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1626 พ.ย. 2561
พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 256112 พ.ย. 2561
งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 5 ต.ค. 2561
ACT Bowling 2018 รอบระดับชั้นประถมศึกษา2 ต.ค. 2561
ACT Bowling 2018 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษา2 ต.ค. 2561
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ครั้งที่16 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี22 ก.ย. 2561
MOU2561-พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี15 ก.ย. 2561
กรีฑาสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25614 ก.ย. 2561
กรีฑาสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25614 ก.ย. 2561
วจนพิธีกรรม สมโภชน์พระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ฯ15 ส.ค. 2561
กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ปีการศึกษา 2561 รอบบ่าย10 ส.ค. 2561
กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ปีการศึกษา 2561 รอบเช้า10 ส.ค. 2561
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙10 ส.ค. 2561
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษา6 ส.ค. 2561
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560 รอบระดับชั้นประถมศึกษา6 ส.ค. 2561
ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง One belt One road27 ก.ค. 2561
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 ก.ค. 2561
วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 19 ก.ค. 2561
กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา18 ก.ค. 2561
พิธีเปิดสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ปีการศึกษา 25619 ก.ค. 2561
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 4 ก.ค. 2561
งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการได้จัดพิธีมอบรางวัลครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 25602 ก.ค. 2561
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น7 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย7 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 รอบระดับชั้นประถมศึกษา7 มิ.ย. 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6 มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ 5-6 ประจำปีการศึกษา 25614 มิ.ย. 2561
รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 256228 พ.ค. 2561
พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 256121 พ.ค. 2561
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 256118 พ.ค. 2561
งานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 256018 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)