[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20104
ชื่อ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์
ฉายา: เบ๊นซ์
อายุงาน: 7 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    Decorative Arts / Silpakorn University 2553  ปริญญาตรี  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 Aadobe after effect cc 0
2557 Photographer 2 0 ผลงาน
2556 Designer 7
2556 Photography 5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การอบรม เรื่อง ค่าย KWN 2017 โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรซิเดนท์ พระราม 4 20 ส.ค. 2560 - 22 ส.ค. 2560 16.00
2559 การเสริมสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มทักษะการถ่ายภาพของนักเรียน” ร้าน Sit In ชั้น 2 โรงหนังลิโด้ สยามสแควร์ซอย 2 24 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559 2.30
2559 การประเมินและทบทวนแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน อาคารอัสสัมชัญ 14 มี.ค. 2560 7.00
2559 การประเมินความเสี่ยงประจำปีการศึกษา2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน อาคารอัสสัมชัญ 13 มี.ค. 2560 7.00
2559 “กิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย...ผู้ใหญ่บ้านคลองโคน อัมพวา 18 ต.ค. 2559 6.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 2.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 2.00
2559 การอบรมหัวข้อ “การเสริมสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มทักษะการถ่ายภาพของนักเรียน” โดย คุณวิศรุต อังคทะวานิช ร้าน Sit In ชั้น 2 โรงหนังลิโด้ สยามสแควร์ซอย 2 24 มิ.ย. 2559 2.30
2559 กบจูเนียร์สัญจร ปี 8 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 02 ก.ค. 2559 7.00
2559 การอบรม เรื่อง “การอบรมถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการกับ CANON” โดยวิทยากรบริษัทแคนอน มาเก็ตติ้งไทยแลนด์ จำกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี,สนามพีระเซอร์กิต พัทยา 04 ส.ค. 2559 10.00
2559 การอบรมหัวข้อ "การอบรมปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์" โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 05 ก.ค. 2559 7.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 4.00
2558 การสร้างประสิทธิภาพการืำงานด้วย 5 ส โดยอาจารย์ธนาภรณ์ ใจสมานจิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มาร เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) วิทยากร บาทหลวง ดร. ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 เข้าร่วม Workshop ในโครงการ PANASONIC Kid Witness News 2015 ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลป์ฯกรุงเทพมหานคร (BACC) 09 มิ.ย. 2558 4.00
2558 กบจูเนียร์สัญจร ครั้งที่ 7 อาคาร A3(ตึกเพชร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 04 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558 8.00
2558 โรงไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ โซลาร์โก บางเลน นครปฐม 02 ก.ค. 2558 - 02 ก.ค. 2558 8.00
2558 เข้าค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบกบจูเนียร์สัญจร ปี 7 "ก้าวอย่างไทย ไปกับโลก" มหาวิทยาทลัยกรุงเทพ 02 ต.ค. 2558 - 04 พ.ย. 2558 24.00
2558 สัมมนาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "รวมพลังสร้างสรรค์ 4 G (Grow Go Goal together)" ณ บ้านชมเดือน จังหวัดสมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” อาคารรัตนบรรณาคาร 1 6.00
2558 อบรมการออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator ห้องคอม Mac 18 พ.ย. 2558 - 09 ธ.ค. 2558 7.00
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนงาน เครื่องมือประเมินแผนงานและคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2559 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 6.00
2558 "การใช้ระบบปฏิบัติการแมคอินทอชและงานกราฟฟิคพื้นฐาน" ห้องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช รัตนบรรณาคารชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2560 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ โซลาร์โก บางเลน นครปฐม 02 ก.ค. 2558 - 02 ก.ค. 2558 8.00
2558 ศึกษาดูงาน โครงการ STEM ประเทศญี่ปุ่น 02 ก.พ. 2559 - 06 ก.พ. 2559 32.00
2555 โครงการมอง ASEAN ฮานอย ประเทศเวียดนาม 11 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 48.00
2555 University Of Oregon USA 02 เม.ย. 2555 - 30 เม.ย. 2555 0.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 จัดอบรมการใช้โปรแกรมAdobe illustrator และ Adobe photoshop ห้องCOM MAC อาคารเซนต์คาเบรียล 10 เม.ย. 2558 - 16
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 543  โครงการกบนอกกะลา  ใบประกาศนียบัตร
2  10 543  ออกแบบโลโก้กีฬาเครือฯACS  รูปถ่าย
3  6 มิ.ย. 2013  ได้รับเลือกเป็นตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่เข้าฉายพระรูป“สมเด็จพระเทพฯ”  รูปถ่าย
4  11 ก.พ. 2014  ออกแบบโลโก้ ACUTD  ข่าวสารตามหนังสือพิมพ์
5  4 ต.ค. 2545  รางวัลที่ 3 ในหัวข้อโครงการ "PRESENTATION OF DECORATIVE"  ใบเกียรติบัตร
6  25 ธ.ค. 2546  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ออกแบบหน้าร้านจำหน่ายของเล่น  ใบเกียรติบัตร
7  5 ก.ย. 2549  สนับสนุนกิจกรรมในการจัดงาน พัฒนาศักยภาพเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสตามรอยพระยุคลบาท  ใบเกียรติบัตร
8  4 พ.ค. 2554  ออกแบบชุดพละใหม่ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี อ.ส.ธ.  ชุดพละในปัจจุบัน
9  11 พ.ย. 2554  ออกแบบโลโก้ ACT FC.  ภาพถ่ายและ VDO
10  22 ต.ค. 2555  รางวัลออกแบบโลโก้ กรีฑาในเครือฯ  ภาพถ่าย การเข้ารับรางวัล
11  22 ต.ค. 2556  ออกแบบโลโก้กีฬาครู ครั้งที่ 5  รูปถ่าย
12  1 ก.ค. 2558  ออกแบบโลโก้ 300ปี นักบุญหลุยส์  รูปภาพ
13  9 ต.ค. 2558  ออกแบบโลโก้ กีฬาครู มูลนิธิฯ ครั้งที่ 6 และ (ชุดวอร์ม)  รูปผลงาน

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (3)
 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเป็นสมาชิกฟิตเนสฟรีตลอดอายุการทำงานในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 พ.ค. 2560
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 20 พ.ย. 2560
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรม ACT MEDIA ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการ Panasonic Kid Witness News 2017 ระดับมัธยมศึกษา 20 พ.ย. 2560
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ และ อัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ย. 2560
 ทีมนักเรียนชมรม ACT MEDIA ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการ Panasonic Kid Witness News 2017 ระดับมัธยมศึกษา และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดในระดับโลกในรายการ KWN GLOBAL SUMMIT 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น 22 พ.ย. 2560
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(62)
ACT Songkran Festival10 เม.ย. 2561
กิจกรรม Open House ปีการศึกษา 25626 เม.ย. 2561
นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าพระราม 5 เยี่ยมชมโรงเรียน30 มี.ค. 2561
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 256024 มี.ค. 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 256117 มี.ค. 2561
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256016 มี.ค. 2561
คืนสู่เหย้าอัสสัมชัญธนบุรี 56 ปี ที่นี่ยังมีเรา26 ก.พ. 2561
พิธีลงนามสัญญาไทยเบฟไทยทาเลนท์-อัสสัมชัญธนบุรี20 ก.พ. 2561
พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 256017 ก.พ. 2561
งานเทศกาลตรุษจีน 256113 ก.พ. 2561
งานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียนในชื่องาน "วันวานยังหวานอยู่" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น12 ก.พ. 2561
งานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียนในชื่องาน "วันวานยังหวานอยู่" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย5 ก.พ. 2561
งานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียนในชื่องาน "วันวานยังหวานอยู่" ระดับชั้น ป.3 และ ป.45 ก.พ. 2561
Happy Birthday & Feastday Brother Theophane Verayuth Boonpram1 ก.พ. 2561
งานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียนในชื่องาน "วันวานยังหวานอยู่" ระดับชั้น ป.2 และ ป.529 ม.ค. 2561
งานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียนในชื่องาน "วันวานยังหวานอยู่" ระดับชั้น ป.1 และ ป.627 ม.ค. 2561
ACT Charity Mini Marathon 201822 ม.ค. 2561
กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 256017 ม.ค. 2561
รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 256117 ม.ค. 2561
สังสรรค์ครอบครัวครู และเจ้าหน้าที่ ACT Party Night 20183 ม.ค. 2561
Christmas Fair 201722 ธ.ค. 2560
นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศบาสเกตบอลกีฬาธนาคารโรงเรียนเข้าพบผู้อำนวยการ15 ธ.ค. 2560
วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร และพิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ 8 ธ.ค. 2560
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมัธยมชวนซือ ต้าว่านต๋า กับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี7 ธ.ค. 2560
โรงเรียนมัธยมชวนซือ ต้าว่านต๋า เมืองเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย6 ธ.ค. 2560
EP : EP 12th Year Anniversary2 ธ.ค. 2560
งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2017 29 พ.ย. 2560
EP : November 24th, 201724 พ.ย. 2560
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงเรียนคาทอลิกจากประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี22 พ.ย. 2560
ACT NIPPON MATSURI 2017 15 พ.ย. 2560
การแข่งขัน ACT Bowling 2017 รอบระดับชั้นประถมศึกษา2 ต.ค. 2560
การแข่งขัน ACT Bowling 2017 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษา2 ต.ค. 2560
งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 729 ก.ย. 2560
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ และ อัสสัมชัญธนบุรี13 ก.ย. 2560
การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256012 ก.ย. 2560
การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256011 ก.ย. 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลจากผลสอบคุณภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 4 ก.ย. 2560
กิจกรรมสัมพันธ์ รวมพลังสามัคคี ระหว่างสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี16 ส.ค. 2560
วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ15 ส.ค. 2560
ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ปรึกษาหารือกับสโมสรฟุตบอล Shimizu S-pulse ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อวางแผนพัฒนากีฬาฟุตบอลร่วมกันระหว่างสองประเทศ7 ส.ค. 2560
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร27 ก.ค. 2560
ชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล "เพชรน้ำเอก" รับมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯสีเขียว จัดโดยกรุงเทพมหานคร26 ก.ค. 2560
วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต24 ก.ค. 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ได้นำนักกีฬาแบดมินตันที่ได้รับรางวัลรายการกีฬานักเรียน กรมพลศึกษาเข้าพบผู้อำนวยการ19 ก.ค. 2560
EP : Assumption College Thonburi invited several guests from Australia to sign a memorandum of understanding18 ก.ค. 2560
Bangkok Clean and Green15 ก.ค. 2560
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 256014 ก.ค. 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 25594 ก.ค. 2560
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย ระหว่างโรงเรียนประถมซินตูอีจงสือเยี่ยน และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี3 ก.ค. 2560
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ30 มิ.ย. 2560
นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Chang Junior Cup 2017 เข้าพบผู้อำนวยการ21 มิ.ย. 2560
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ17 มิ.ย. 2560
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6 มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2560 12 มิ.ย. 2560
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น9 มิ.ย. 2560
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย9 มิ.ย. 2560
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษา9 มิ.ย. 2560
ทัศนศึกษาต่างประเทศ คณะครูและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี5 มิ.ย. 2560
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256129 พ.ค. 2560
พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 256019 พ.ค. 2560
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน19 พ.ค. 2560
สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 256016 พ.ค. 2560
งานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 255916 พ.ค. 2560

• แฟ้มผลงาน (0)