[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20108
ชื่อ: มาสเตอร์  กรกช    โชติสงฆ์
ฉายา: korakod
อายุงาน: 8 ปี 5 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (158)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  Thonburi University 2560  คณะบริหารธุรกิจ  ใบรับรองวุฒิการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2558 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 กรรมการ งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2557 กรรมการ งานลูกเสือและเนตรนารี
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 กรรมการฝ่ายกิจกรรม 0
2559 เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน 0
2559 เจ้าหน้าที่ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม 0
2558 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม 0
2558 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม 0
2558 เจ้าหน้าที่งานบริหารฝ่ายกิจกรรม 0
2557 คณะกรรมการงานลูกเสือและเนตรนารี 0
2557 คณะกรรมการสัมพันธ์ชุมชน 0
2557 คณะกรรมการงานสวัสดิภาพและความปลอดภัย 0
2557 คณะกรรมการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 0
2557 คณะกรรมการงานกิจกรรมภายนอก-ภายใน 0
2557 คณะกรรมการงานระเบียบวินัยนักเรียน 0
2557 คณะกรรมการงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2557 เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน 0
2557 เจ้าหน้าที่งานบริหารฝ่ายกิจกรรม 0
2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 0
2556 เจ้าหน้าที่งานศูนย์ดนตรี 0
2556 เจ้าหน้าที่งานบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 0
2555 เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ดนตรี 0
2554 เจ้าหน้าที่งานศูนย์ดนตรี 0
2553 เจ้าหน้าที่งานศูนย์ดนตรี 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การศึกษาดูงาน หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” โดยวิทยากรจาก ทีมฝ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2.30
2559 การอบรมเรื่อง“การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+)” โดย...มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงศ์ ,มิสอารญา พุทธสารและคณะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2559 - 17 ส.ค. 2559 1.00
2559 การสร้างวินัยเชิงบวก โดย อ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2559 "การแก้ไขไวรัสFlash Drive ซ่อน File และวิธีการป้องกัน” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 29 ก.ค. 2561 1.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น” First Aid ห้องประชุมมงฟรอต์ 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 สัมมนาฝ่ายกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 บ้านผาน้ำ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 08 มี.ค. 2559 - 10 มี.ค. 2559 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 “การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม” บริษัท Taipei Smart City PMO และ บริษัท Keelung Harbor ประเทศไต้หวัน 23 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560 17.00 1295.docx
2558 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม TQM” บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ จำกัด 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การอบรม เรื่อง “การใช้วิทยุสื่อสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและความมั่นใจอย่างสูงสุด” ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจกรรม อาคาร Golden Jubilee 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 2 230.pdf
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานกิจกรรมนักเรียน,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)