[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20114
ชื่อ: มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
ฉายา: นูญ
อายุงาน: 8 ปี 0 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (99)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2552    
2    โรงเรียนปัญญาวรคุณ 2547    
3    โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2544    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2558 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2557 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2556 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2555 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2554 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ 0
2560 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ 0
2559 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ 0
2558 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ 0
2557 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ 0
2556 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ 0
2555 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ 0
2554 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 เรื่อง “ก้าวทันเทคโนโลยีกับการปฏิบัติงาน” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “การสร้างนิสัยแห่งความสุข” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2561 เรื่อง “การสร้างนิสัยแห่งความสุข/ข้อคิดในการทำงาน” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2561 เรื่อง “การสรุปแผนงาน ปีการศึกษา 2560 และการวางแผนงาน ปีการศึกษา 2561” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่ บุคลากรระดับชั้น ป.4 และ ป.5-ป.6 EP” โดย...วิทยากรจาก บริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd.และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมศึกษาที่ 4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 20 พ.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2560 2.00
2560 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดยงานบุคคล สำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 6.00
2559 การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่ บุคลากรระดับชั้น ป.3 ห้องเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่3/1 ชั้น 4 อาคารราฟาแอล 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 2.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 การอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ห้องเรียน EP 2 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 อบรมการใช้งานโปรแกรม LED Studio ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 20 พ.ค. 2558 - 20 พ.ค. 2558 3.00
2558 อบรมการใช้งานระบบ SWIS และ E-Office สำหรับบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ PC ( EP ) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 0.00
2558 อบรมการใช้ระบบ SmartSchool ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 อบรมการใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์จอ LED Touch Screen ของคณะครูระดับชั้น ป.2 ณ ห้องเรียน ป.2/8 ชั้น 3 อาคารราฟาแอล 22 ก.ย. 2558 - 22 ก.ย. 2558 2.00
2558 การอบรมและฝึกซ้อมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต 27 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558 0.00
2558 อบรมบุคลากรหลักสูตร “Creative Vector with Adobe Illustrator" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 02 ธ.ค. 2558 - 09 ธ.ค. 2558 0.00
2558 อบรมบุคลากรหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมจัดการภาพสำหรับขึ้นระบบ SWIS” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอินเดอฟองโซ 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 อบรมบุคลากรหลักสูตร “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และบันทึกลงแผ่น CD” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอินเดอฟองโซ 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 อบรมบุคลากรหลักสูตร "การตัดและปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 ธ.ค. 2558 - 16 ธ.ค. 2558 2.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน (Smart School) โดย คุณเอกชัย ย้อนใจทัน และคณะ จากบริษัท D Smart Solution ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 การอบรม เรื่อง “การใช้งาน LED TOUCH SCREEN เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน” โดย บริษัท Pentimun Computer And Accessory Co., Ltd. ห้องเรียน ป.2/8 ชั้น 3 อาคารราฟาแอล 22 ก.ย. 2558 - 22 ก.ย. 2558 2.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” โดย ภราดาสุนันท์ โยธารักษ์, MS. TIFFANY SHARAR ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ห้องเรียน EP 2 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดย ทีมของสถานีดับเพลิงบางแค และทีมงานโรงพยาบาลวิชัยเวช ห้องประชุมมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์มารีฯ 27 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558 3.30
2558 การอบรม เรื่อง “การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น” First Aid โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2557 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 0.00
2557 ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้งานระบบ SWIS และ E-office โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 31 พ.ค. 2557 - 31 พ.ค. 2557 4.00
2557 หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมการใช้งาน Software Smart Notebook 11 ร่วมกับจอ Smart Board โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 28 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 1.30
2557 หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Adobe Muse CC เบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 6.00
2557 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 6.00
2557 อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 6.00
2557 อบรมการใช้งานโปรแกรม Quipper School ให้กับครูผู้สอน เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 6.00
2557 อบรมระบบประกันคุณภาพภายในให้กับคณะครู ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 เข้าร่วมการฝึกอบรม หัวข้อ “การฝึกอบรมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 24 พ.ย. 2557 - 24 พ.ย. 2557 6.00
2557 อบรม "การใช้งานโปรแกรม Quipper School" ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 3.00
2556 อบรมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม "SMART with ICT : Google Apps and Google SketchUp" ณ อาคาร ICT มหาวิทยาลัยมหิดล 26 ก.ย. 2556 - 27 ก.ย. 2556 10.00
- การอบรมสัมมนาบริหารงานก้าวไกล ไปกับ ทีโอที โรงแรมโรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน นครปฐม 26 ส.ค. 2554 8.00
- การอบรมจริยธรรม ฝึกสมาธิ ปฎิบัติธรรม และทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สวนมุทิตาธรรมาราม 03 ต.ค. 2554 8.00
- อบรมการใช้ Sumsung Galaxy Tab 10.1 เบื้องต้น ห้องประชุมรัตนฯ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ก.พ. 2555 2.00
- หลักสูตรทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มผลงาน ลงระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 5 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 2.00
- การอบรมการเช็คไวรัสและการกู้ข้อมูล ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารอัสสัมชัญ 24 ส.ค. 2554 - 24 ส.ค. 2554 0.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางและการใช้งานระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 7.00
- จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นชีวิต CPR ให้กับบุคลากรของโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 04 ก.ค. 2555 - 04 ก.ค. 2555 7.00
- ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 7.00
- การอบรมการใช้อุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายเบื้องต้น ห้องประชุมรัตนบรณาคาร 4 อาคารรัตนบรรณาคาร 21 พ.ย. 2555 - 21 พ.ย. 2555 0.00
- อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย iBook Author โดย บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 อาคารรัตนบรรณาคาร 05 ม.ค. 2556 - 05 ม.ค. 2556 3.00
- สัมมนา เรื่อง การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พันโทนายแพทย์ณัฐฎ์พีรยช มรกตพรรณ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- อบรมหลักสูตร “การสร้างวิดีโอด้วยโปรแกรม iMovie เบื้องต้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 มิ.ย. 2555 - 02 มิ.ย. 2555 3.00
- ผู้ช่วยวิทยากรอบรมหลักสูตร “การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น” ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 25 ก.ค. 2555 - 25 ก.ค. 2555 4.00
- อบรมทักษะการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ" โดยบุคลากรจากฝ่าย English Program โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ย. 2555 - 07 ก.พ. 2556 80.00
- อบรม เรื่อง พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย น.พ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- อบรม เรื่อง "เทคโนโลยีการใช้งานอุปกรณ์ Digital Signage เพื่อการประชาสัมพันธ์" โดย วิทยากรจากบริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 18 ก.ย. 2555 - 18 ก.ย. 2555 1.30
- รับฟังการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา สำหรับโรงเรียนเอกชน ภายใต้ MS Enrollment for Education Solution (EES) จากบริษัท Microsoft ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 1.00
- อบรม เรื่อง การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- อบรม เรื่อง "ครูในยุคปัจจุบัน โดย หลวงพ่อยอด เสนารักษ์" ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 3.00
- วิทยากรอบรมโครงการ เสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน เรื่อง "การสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.0" ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 19 ม.ค. 2556 - 19 ม.ค. 2556 6.00
- วิทยากร อบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop CS5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 02 ก.พ. 2556 - 02 ก.พ. 2556 3.00
- อบรมหลักสูตร “การ Download You Tube เพื่อเป็นสื่อ การเรียนการสอน” สำหรับครูหมวดดารงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 24 ส.ค. 2554 - 24 ส.ค. 2554 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ศึกษาดูงาน “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย...ตัวแทนจากโครงการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1
2561 เรื่อง “ก้าวทันเทคโนโลยีกับการปฏิบัติงาน” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1
2558 บุคลากรหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานใน การจัดงาน "Commart Summer Sale 2015" วันที่ 20 มี.ค.58 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 20 มี.ค. 2558 - 20 มี.ค. 2558 6
2557 บุคลากรหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานใน การจัดงาน "Commart Comtech Thailand 2014" ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 08 พ.ย. 2557 - 08 พ.ย. 2557 6
2557 บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ Smart WIFI SOLUTION FOR SMART SCHOOLS ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร 04 ก.พ. 2558 - 04 ก.พ. 2558 3
2556 ศึกษาดูงานของบุคคลากรของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ งาน Commart Comtech Thailand 2013 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 09 พ.ย. 2556 - 09 พ.ย. 2556 6
2555 บุคลากรสำนักผู้อำนวยการศึกษาดูงานที่บริษัท True Corporation วันที่ 5 ตุลาคม 55 บริษัท True Corporation 05 ต.ค. 2555 - 05 ต.ค. 2555 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การอบรม เรื่อง “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่ บุคลากรระดับชั้น ป.4 และ ป.5-ป.6 EP”โดย...วิทยากรจาก บริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd.และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมศึกษาที่ 4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 20 พ.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2560 2
2560 การอบรม เรื่อง “การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recuva” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 18 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560 1 240.docx
2560 “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 20 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561 1
2558 อบรมบุคลากรหลักสูตร “การแก้ไขไวรัส Flash Drive ซ่อน File และวิธีการป้องกัน" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอินเดอฟองโซ 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 1
2557 ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม การดาน์โหลดและแปลงไฟล์จาก YouTube และการตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.พ. 2558 - 06 ก.พ. 2558 4
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)