[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20115
ชื่อ: มิส  ปุณยนุช    ใจมั่น
ฉายา: อัน
อายุงาน: 7 ปี 9 เดือน 18 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (104)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 2557  ปริญญาตรี  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 เจ้าหน้าที่งานธุรการ/ประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ 20115 คำสั่งแต่งตั้งที่ 1/2561
2560 เจ้าหน้าที่งานธุรการ/ประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ 20115 คำสั่งแต่งตั้งที่ 1/2560
2559 เจ้าหน้าที่งานธุรการ/ประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ 20115 คำสั่งแต่งตั้งที่ 1/2559
2558 เจ้าหน้าที่งานธุรการ/ประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ 20115 คำสั่งแต่งตั้งที่ 1/2558
2557 เจ้าหน้าที่งานธุรการ/ประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ 20115 คำสั่งแต่งตั้งที่ 1/2557
2556 เจ้าหน้าที่งานธุรการ/ประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ 20115 คำสั่งแต่งตั้งที่ 1/2556
2555 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 20115 คำสั่งแต่งตั้งที่ 1/2555

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน อาคารรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดย คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 4.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “การรีไซต์รูปภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape”โดย มิสอารญา พุทธสาร มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560 1.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทำอย่างไร เมื่อคอมฯช้า” โดย...วิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ รายชื่อวิทยากร 1. ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย 2. ม.ธรรมนูญ เป้าทอง 3. ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล 4. มิสอารญา พุทธสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง“สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” โดยคุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้น จูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก อาคารรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในหัวข้อ "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 อบรมเรื่อง “การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ” โดย คุณอรวรรณ เจริญผล และคุณนลินรัตน์ สมหวัง ศูนย์ฟิตเนส อาคาร Golden Jubilee 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.50
2559 อบรมเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน”โดยมิสวิไลพร ศิลางาม ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 3.00
2559 อบรมเรื่อง “การสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1/2559 และการเตรียมความพร้อม สำหรับการทำงานภาคเรียนที่ 2/2559 ”โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 2.00
2559 อบรมเรื่อง “กิจกรรมปลูกป่าชายเลน”โดยผู้ใหญ่บ้านคลองโคน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 18 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 5.00
2559 อบรมการประเมินความเสี่ยงประจำปี 2559 ของฝ่ายธุรการ-การเงิน โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์อัสสัมชัญ 3 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 7.00
2559 การประเมินและทบทวนแผนงาน/โครงการฝ่ายธุรการ-การเงิน ปี 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์อัสสัมชัญ 3 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 7.00
2558 สัมมนา เรื่อง“จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 สัมนา เรื่อง“การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 สัมนา เรื่อง"“องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 อบรม เรื่องการสร้างวินัยเชิงบวก อาคารรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.00
2558 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก" โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การสัมมนา เรื่อง “การเขียนแผนปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ผช.ผอ. ฝ่ายธุรการ-การเงินและมิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” อาคารรัตนบรรณาคาร 1 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 อบรมและฝึกซ้อมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมมงฟอร์ต 27 พ.ย. 2558 - 27 ธ.ค. 2558 3.00
2558 อบรมบุคลากรหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมจัดการภาพสำหรับขึ้นระบบ SWIS” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอินเดอฟองโซ 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 อบรมบุคลากรหลักสูตร “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และบันทึกลงแผ่น CD” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอินเดอฟองโซ 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 อบรมเรื่อง“การจัดทำแผนงานเครื่องมือประเมินแผนงาน และคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558” ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 6.30
2558 การอบรม เรื่อง “การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น” First Aid โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ห้องประชุมมงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2557 สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ สปิริตของบุคลากรค้อการพัฒนาองค์กรที่ประสบผลสำเร็จ โดย ดร.ปรางค์ทิพย์ ยุวานนท์ และ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ Work Smart โดย อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 17 พ.ค. 2557 - 17 พ.ค. 2557 0.00
2557 บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สัมนาบุคลากร ปี 2557 ในหัวข้อ“นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สัมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ“การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน ” โดย อาจารยเสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 2.00
2557 สัมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ“ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน” โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวข้อ“ แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และประชุมสวัสดิการครู โดย มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ประธานสวัสดิการครูฯ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 อบรมหัวข้อ "การเขียนจดหมายราชการ" โดยมิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 อบรม"การใช้ Adobe muse" โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ PC (EP) 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 อบรม“ การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ คุณธรรมของครูโดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 0.00
- สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 หัวข้อการทำงานเป็นทีม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 12.00
- สัมมนาบุคลากร ปี 2555 บรรยายเรื่อง การทำงานเป็นทีม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 3.00
- อมรมเชิงปฎิบัติการแนวทางการใช้งานระบบ SWIS ปี 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 12 พ.ค. 2555 3.00
- อบรมศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ 21 ก.ค. 2555 0.00
- อมรมศิลปะวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 01 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร การพัฒนาจิตวิญญาณครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมการเขียนรายงานการประชุม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 19 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมครูใหม่เรื่องการใช้งานระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 26 พ.ค. 2555 0.00
- อบรมหลักสูตรการตรวจเช๊คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 25 ก.ค. 2555 0.00
- บรรยาย"ครูในยุคปัจจุบัน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2556 0.00
- สัมมนาบุคลากร ปี 2555 บรรยายเรื่อง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนาบุคลากร ปี 2555 บรรยายเรื่อง การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 10 พ.ค. 2555 0.50
- สัมมนาบุคลากร ปี 2555 บรรยายเรื่อง กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 10 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนาบุคลากร ปี 2555 บรรยายเรื่อง เเนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 10 พ.ค. 2555 1.50
- สัมมนาบุคลากร ปี 2555 บรรยายเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 10 พ.ค. 2555 1.00
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 11 พ.ค. 2555 1.50
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2555 0.00
- สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 6.00
- สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อการศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 3.00
- สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อเเถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ และข้อคิดในการปฎิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 3.00
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  21 ก.ค. 2555  วุฒิบัตร การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการ  อัลบัมภาพ 4431
2  1 ต.ค. 2555  เกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรมศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ  อัลบัมภาพ 4726
3  19 ต.ค. 2555  วุฒิบัตร การเข้ารับการอบรม "การจดรายงานการประชุม "  อัลบัมภาพ 4778

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (19)
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 13 พ.ค. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 14 พ.ค. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 15 พ.ค. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 16 พ.ค. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 17 พ.ค. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 21 พ.ค. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธ 22 พฤษภาคม 2562 23 พ.ค. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 23 พ.ค. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 28 พ.ค. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 29 พ.ค. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 30 พ.ค. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 31 พ.ค. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 4 มิ.ย. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 5 มิ.ย. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 6 มิ.ย. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 10 มิ.ย. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 12 มิ.ย. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 13 มิ.ย. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 17 มิ.ย. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (2)  
   1. รับสมัครและสอบประเมินความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
   2. ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา มาสเตอร์ธร สอระภูมิ