[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20121
ชื่อ: มิส  ชมัยภร    สุขสมผล
ฉายา: โบว์
อายุงาน: 7 ปี 4 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)


4 รูป

3 รูป

4 รูป

3 รูป

3 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2554  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2561 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2561 กรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2561 กรรมการ งานศูนย์ฟิตเนส
2561 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2558 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2558 กรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2558 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2557 กรรมการ งานกิจการพิเศษ
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ งานกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 กรรมการ งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2560 การใช้วิทยุสื่อสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและความมั่นใจอย่างสูงสุด ห้องประชุมโกลเด้นจูบิลี่ 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 2.00
2560 การอบรมเรื่อง "สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม" โดยคุณจิรสิน จินดามรกฏ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2559 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยคุณอรวรรณ เจริญผล และคุณนลินรัตน์ สมหวัง ห้องคลาส ศูนย์ฟิตเนส 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (swis+) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2559 - 17 ส.ค. 2559 1.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 เรื่อง "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1/ห้องเรียน EP 1 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 สัมมนาฝ่ายกิจกรรม ปี 2558 เรื่อง การจัดทำสรุปงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงาน บ้านผาน้ำ รีสอร์ท 08 มี.ค. 2559 - 08 มี.ค. 2559 2.30
2558 สัมมนาฝ่ายกิจกรรม ปี 2558 เรื่อง กระบวนการสร้างเป้าหมายการทำงานให้มีประสิทธิภาพ บ้านผาน้ำ รีสอร์ท 09 มี.ค. 2559 - 09 มี.ค. 2559 3.30
2558 ศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม TQM บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ จำกัด 13 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องปะชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องปะชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดยภราดาอรุณ เมฦธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องปะชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดยศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องปะชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู๋กับงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องปะชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 การเขียนจดหมายราชการ โดย มิสวัชรี ศรีวิชัยรัตน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพโดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และมิสนฤมล น้อยอิ่ม 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 การใช้งาน Google Calender และ Google Drive โดยม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และม.กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 6.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 3.00
2556 แถลงนโยบายภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 คุณธรรมของครู โดยพระราชธรรมนิเทศ รัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 เบื้องต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 9.00
- อบรมหลักสูตรทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน ลงระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 5 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 1.30
- อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นชีวิต CPR ให้กับบุคลากรของโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 04 ก.ค. 2555 - 04 ก.ค. 2555 7.00
- อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ 5 02 ก.พ. 2556 - 02 ก.พ. 2556 3.00
- กิจกรรมอบรบการปีนหน้าผาจำลอง มาร์ติน ยิมฯ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ 08 ส.ค. 2555 - 10 ส.ค. 2555 15.00
- ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมการใช้อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย อาคารโกลเด้นจูบิลี่ 30 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555 4.00
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2555 - 26 พ.ค. 2555 0.00
- อบรมครูใหม่ เรื่องการใช้ระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 5 26 พ.ค. 2555 - 26 พ.ค. 2555 3.00
- อบรมการจดรายงานกาประชุม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 TQM คุณภาพการจัดการขององค์กร กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส 13 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 3
2557 ศึกษาดูงานระบบการทำงาน TQM ที่โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 23 ก.ย. 2557 - 23 ก.ย. 2557 0
2556 ศึกษาดูงานที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 ก.ย. 2556 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานกิจกรรมนักเรียน,   งานศูนย์ดนตรี,   งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ,   งานศูนย์ฟิตเนส,   งานสระว่ายน้ำ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (7)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ดนตรี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ฟิตเนส
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสระว่ายน้ำ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)