[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20122
ชื่อ: มิส  ทิพวรรณ    วงศ์เวียน (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558)
ฉายา: อ้อม
อายุงาน: 7 ปี 5 เดือน 15 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (15)


0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2553  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  Transcript
2    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 2551  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  Transcript
3    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 2549  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  Transcript

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2557 กรรมการและเลขานุการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2556 กรรมการและเลขานุการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2555 กรรมการและเลขานุการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2557 เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 0
2556 เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 0
2555 เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 0
2553 อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ครูผู้สอน 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “การเขียนจดหมายราชการ” โดย...มิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 “การใช้งานโปรแกรม Quipper School” โดย...วิทยากร จากบริษัท ควิปเปอร์ จำกัด ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 เข้าร่วมการฝึกอบรม หัวข้อ “การฝึกอบรมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เขตบางเขน กรุงเทพฯ 24 พ.ย. 2557 - 24 พ.ย. 2557 6.00
2557 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับใช้ระบบ SWIS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 12.00
2557 อบรมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม "Smart With ICT : Great Web Apps To Boost Your Productivity" มหาวิทยาลัยมหิดล "Mahidol University" 24 ก.ค. 2557 - 25 ก.ค. 2557 12.00
2557 “Intensive English by ACT – Bell Semester1” โดย... Mr. James Close ห้องเรียน BELL อาคารเซนต์โยเซฟ 01 มิ.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 13.00
2557 “การสอนผ่านวิดีโอออนไลน์ ด้วย ระบบ Quipper School ” โดย...คุณวรางคณา ลิ่มสกุล ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ควิปเปอร์ และคณะ ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 13 ธ.ค. 2557 - 13 ธ.ค. 2557 2.00
2557 “Intensive English by ACT – Bell Semester 2 ” โดย... Mr. Paul Coffey ห้องเรียน BELL อาคารเซนต์โยเซฟ 28 ต.ค. 2557 - 17 ก.พ. 2558 14.00
2556 อบรมการออกแบบงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม 26 ส.ค. 2556 - 28 ส.ค. 2556 21.00
2556 เขียน Application บน iPhone NetDesign 09 พ.ย. 2556 - 24 พ.ย. 2556 18.00
2556 การใช้งาน Google Apps และ Google SketchUp คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 26 ก.ย. 2556 - 27 ก.ย. 2556 12.00
- อบรมหลักสูตร “การสร้างวิดีโอด้วยโปรแกรม iMovie เบื้องต้น” ห้องคอมพิวเตอร์ Macintosh ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 มิ.ย. 2555 - 02 มิ.ย. 2555 3.00
- เทคนิคการทำหนังสั้น ในงาน PHOTO & SHOT FILM X-GEN !! 2012 ชั้น 4 พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ 29 ก.ย. 2555 - 29 ก.ย. 2555 6.00
- วิทยากรอบรมโครงการ เสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน เรื่อง "การสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.0" ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 19 ม.ค. 2556 - 19 ม.ค. 2556 6.00
- อบรมหลักสูตร “อบรมการใช้งานระบบ SWIS เบื้องต้นสำหรับบุคลากรใหม่” ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 26 พ.ค. 2555 - 26 พ.ค. 2555 2.00
- วิทยากร "อบรมการใช้แท็บเล็ตสำหรับครูระดับชั้น ป.1 " ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 พ.ย. 2555 - 17 พ.ย. 2555 2.00
- วิทยากร อบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop CS5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 02 ก.พ. 2556 - 02 ก.พ. 2556 3.00
- อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย iBook Author ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 อาคารรัตนบรรณาคาร 05 ม.ค. 2556 - 05 ม.ค. 2556 3.00
- วิทยากรอบรมหลักสูตรทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน ลงระบบ Swis ห้องคอมพวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 2.00
- อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นชีวิต CPR ให้กับบุคลากรของโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 04 ก.ค. 2555 - 04 ก.ค. 2555 6.00
- อบรม "ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 6.00
- ผู้ช่วยวิทยากรอบรมหลักสูตร “การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น” ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 25 ก.ค. 2555 - 25 ก.ค. 2555 4.00
- สัมมนา เรื่อง การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พันโทนายแพทย์ณัฐฎ์พีรยช มรกตพรรณ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- สัมมนา เรื่อง HP Thin & Zero Smart Client : The Magic Carpet Ride To The “Cloud” โดย บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด โรงแรมโซฟีเทล สุขุมวิท 26 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 4.00
- อบรมทักษะการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ" โดยบุคลากรจากฝ่าย English Program โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ย. 2555 - 07 ก.พ. 2556 80.00
- อบรม เรื่อง พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย น.พ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- อบรม เรื่อง "เทคโนโลยีการใช้งานอุปกรณ์ Digital Signage เพื่อการประชาสัมพันธ์" โดย วิทยากรจากบริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 18 ก.ย. 2555 - 18 ก.ย. 2555 1.30
- อบรม เรื่อง การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- รับฟังการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา สำหรับโรงเรียนเอกชน ภายใต้ MS Enrollment for Education Solution (EES) จากบริษัท Microsoft ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 1.00
- อบรม เรื่อง "ครูในยุคปัจจุบัน โดย หลวงพ่อยอด เสนารักษ์" ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 3.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยภราดา อรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
- อบรมหลักสูตร “อบรมการใช้เครื่อง Macintosh หัวข้อ The incredible new iLife” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MAC 13 ก.ค. 2556 - 13 ก.ค. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ดูงานใน การจัดงาน "Commart Comtech Thailand 2014" ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 08 พ.ย. 2557 - 08 พ.ย. 2557 6
2555 ศึกษาดูงานด้านการบริหารบุคลากรและการบริหารระบบสารสนเทศ บริษัท True Corporation True Tower ชั้น1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 05 ต.ค. 2555 - 05 ต.ค. 2555 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 อบรม การใช้งานระบบ SWIS เบื้องต้นสำหรับบุคลากรใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 31 พ.ค. 2557 - 31 พ.ค. 2557 4
2557 อบรม การใช้ Software Notebook 11 ร่วมกับ Smart Board ในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 28 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 1
2557 อบรม การใช้โปรแกรม Adobe Muse CC เบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 6
2557 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 6
2557 “การสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนบนระบบ Quipper School ด้วยตนเอง ” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 3
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  27 มี.ค. 2554  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2553  เกียรติบัตร จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
2  31 มี.ค. 2555  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตร จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)