[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20125
ชื่อ: มิส  เนรัญนิษฐา    เกียรติศิลปิน
ฉายา: เอ๋
อายุงาน: 7 ปี 0 เดือน 19 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (67)


0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2544  ปริญญาตรี  
2    โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน-ธนบุรี 2542  ปวส.  
3    โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน-ธนบุรี 2539  ปวช.  
4    โรงเรียนสวนอนันต์ 2536    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ 0
2560 เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ 0
2559 เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ 0
2558 เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ 0
2557 เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ 0
2556 เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ 0
2555 เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ 0
2552 เจ้าหน้าที่งานบัญชี 0
2544 Supervisor Call Center 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การนำแผนสู่การปฏิบัติ (มิสวรนุช) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การรีไซต์รูปภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560 1.00
2560 ทำอย่างไร เมื่อคอมฯช้า” โดย...วิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น 2 อาคารราฟาแอล 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก”คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 สรุปแผนงานโครงการปีการศึกษา 2560 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อ.อัสสัมชัญ 06 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 24.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+)” โดย...มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงศ์ ,มิสอารญา พุทธสารและคณะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2559 - 17 ส.ค. 2559 1.00
2559 หัวขออบรม “จิตเมตตาในการทํางาน ” โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน รัตนบรรณาคาร 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 “การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน” ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 17 พ.ย. 2559 3.00
2559 “การสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1/2559 และการเตรียมความพร้อม สำหรับการทำงานภาคเรียนที่ 2/2559 ” โดย...มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 2.00
2559 “กิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย...ผู้ใหญ่บ้านคลองโคน “ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน” จ.สมุทรสงคราม 18 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 5.00
2559 การประเมินความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2559 โดย มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ 3 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 7.00
2559 การประเมินและทบทวนแผนงาน/โครงการฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ 3 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 7.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “การเขียนแผนปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน 3.00
2558 การอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนงาน เครื่องมือประเมินและแผนงาน และคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2559 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 6.30
2558 การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น” First Aid โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารีฯ 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช (Learning with Mac) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม PHOTOSHOP ห้อมคอมพิวเตอร์ รัตนบรรณาคาร ชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 การประเมินและสรุปแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2558 ห้อมคอมพิวเตอร์ อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00
2558 เรื่อง แนวทางการสรุปงานตามแผนงาน และการประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จของบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00
2557 การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลดิฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 จัดอบรมการใช้โปรแกรม Adobe Muse CC เบื้องต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ คุณธรรมของครูโดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
- อบรมแฟ้มสะสมผลงาน หลักสูตร Swis ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 2.00
- ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรณาคาร 2 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 8.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณครู ห้องประชุมรัตนบรณาคาร 2 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมการถ่ายภาพ หอประชุมหลุยส์ 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 8.00
- การจดรายงานการประชุม ห้องประชุมรัตนบรณาคาร 2 29 ต.ค. 2555 - 29 ต.ค. 2555 8.00
- การดาวโหลด Youtube ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 23 ก.พ. 2556 - 23 ก.พ. 2556 2.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน/ ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมอาคารรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (คุณพ่อยอด เสนารักษ์) ห้องประชุมอาคารรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 3.30
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 อาคารรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 / ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสวรรค์ และมิสนฤมล น้อยอิ่ม อาคารรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 6.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน อาคารรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
- ฝ่ายการเงินโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มาศึกษาดูงานการเงินและจัดซื้อ อาคารรัตนบรรณาคาร ห้องการเงิน/ห้องจัดซื้อ 25 พ.ค. 2556 - 25 พ.ค. 2556 3.00
- อบรมบุคลากร หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Windows 8 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 29 มิ.ย. 2556 - 29 มิ.ย. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  ลดน้ำหนักได้ตามเป้าหมาย   ได้รับบัตรออกกำลังกายฟรี 1 ปี

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)