[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20129
ชื่อ: มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
ฉายา: ป่าน
อายุงาน: 7 ปี 4 เดือน 22 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (10)


2 รูป

0 รูป

3 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยสยาม 2555  บัญชีบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2562 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2558 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานศูนย์ดนตรี
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2557 เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดนตรี 0
2556 เจ้าหน้าที่ศูนย์ดนตรี ฝ่ายกิจการพิเศษ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 “การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 24 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562 1.30
2562 การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 การนำแผนสู่การปฏิบัติ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การใช้วิทยุสื่อสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและความมั่นใจอย่างสูงสุด ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจกรรม อาคาร Golden Jubilee 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 2.00
2560 สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 2.00
2559 เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ศูนย์ฟิตเนส 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.00
2558 อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เบื้องต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 02 ก.พ. 2556 - 02 ก.พ. 2556 3.00
2558 การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และบันทึกลงแผ่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 03 ธ.ค. 2558 - 03 ม.ค. 2559 1.00
2558 การใช้งานโปรแกรมจัดการภาพสำหรับขึ้นระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 เรื่อง "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1/ห้องเรียน EP 1 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การจัดทำสรุปงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงาน บ้านผาน้ำ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 08 มี.ค. 2559 - 08 มี.ค. 2559 2.30
2558 กระบวนการสร้างเป้าหมายการทำงานให้มีประสิทธิภาพ บ้านผาน้ำ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 09 มี.ค. 2559 - 09 มี.ค. 2559 3.30
2557 การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 3.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 3.30
2556 แถลงการนโยบายภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 คุณธรรมของครู โดยพระราชธรรมนิเทศ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 การใช้โปรแกรม Adobe Illustratoy CS5 เบื้องต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 9.00
- การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นชีวิต CPR ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารีฯ 04 ก.ค. 2555 - 04 ก.ค. 2555 7.00
- การอบรมปีนหน้าผาจำลอง ห้องยิมเนเซียม อาคารโกลเด้น จูบิลี่ 08 ส.ค. 2555 - 10 ส.ค. 2555 15.00
- ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 7.30
- การจดรายงานการประชุม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมหลักสูตร ทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ลงระบบ SWIS 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 1.30

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม TQM บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ จำกัด 13 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 3
2557 ระบบการบริหารงาน TQM ในโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าพระราม 5 23 ก.ย. 2557 - 23 ก.ย. 2557 3
2556 สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 ก.ย. 2556 0
2555 เยี่ยมชมการเรียนการสอนสถาบันบางกอกแดนซ์ สยามพารากอน 17 ส.ค. 2555 - 17 ส.ค. 2555 4
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์ดนตรี,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานศูนย์ดนตรี
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ดนตรี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ดนตรี

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (5)
 ประกาศผลสอบวัดระดับ ACT Music Exam 2019 23 พ.ค. 2562
 Music:งดการเรียนการสอนดนตรีคอร์สนอกเวลา 22 - 29 กรกฎาคม 2562 22 ก.ค. 2562
 สิทธิพิเศษ !! สำหรับนักเรียนที่เรียนดนตรีคอร์สนอกเวลา เทอม 1 /2562 18 ก.ย. 2562
  Music : ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด ACT MUSIC AWARDS 2019 (ภายใน) 23 ก.ย. 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดความสามารถทางดนตรี ACT Music Festival 2019 2 ต.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (5)
Music : ภาพโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สนับสนุนทุนการศึกษาดนตรีปี 2562 24 ก.ย. 2562
Music : ผลการประกวดโครงการเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ระดับมัธยม) 13 ส.ค. 2562
Music : ผลการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ระดับประถม)13 ส.ค. 2562
Music:นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าสังเกตการสอนดนตรี8 ส.ค. 2562
Music : พิธีรับเกียรติบัตร ACT Music & Sport Exam 201926 มิ.ย. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)