[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20130
ชื่อ: มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร
ฉายา: -
อายุงาน: 7 ปี 1 เดือน 25 วัน
Social Network: a.choktaviphathr@gmail.com
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (28)


10 รูป

15 รูป

12 รูป

11 รูป

13 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2530  การศึกษาบัณฑิต  ปริญญาบัคร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2562 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2558 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2557 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2556 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2531 ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำเขมะสิริสโมสร 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ เรือนน้ำเย็นรีสอร์ท จ.สมุทรสาคร 14 มี.ค. 2556 - 14 มี.ค. 2556 0.00
- อบรมหลักสูตร “ทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในระบบ SWIS” ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 2.00
- 2009 ASEAN FINA Swimming Coaches Clinic สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 19 ก.พ. 2552 - 25 ก.พ. 2552 15.00
- SWIMMING ( COACH CLIINIC ) การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 14 ม.ค. 2543 - 18 ม.ค. 2543 20.00
- อบรมหลักสูตร “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และ การแปลงไฟล์ด้วย โปรแกรม Format Factory” ห้องคอมพิวเตอร์ 5 21 ก.พ. 2556 - 21 ก.พ. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 2
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  3 พ.ค. 2546  ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำทีมหญิงยอดเยี่ยมรายการ MARTIN CUP ม.อัสสัมชัญ  โล่ห์รางวัล

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสระว่ายน้ำ,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานสระว่ายน้ำ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสระว่ายน้ำ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสระว่ายน้ำ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (4)
 สระว่ายน้ำหยุดให้บริการ ในวันที่ 18 - 20 พ.ค. 2562 17 พ.ค. 2562
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำศิลปากร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 21 พ.ค. 2562
 แจ้งสระว่ายน้ำปิดให้บริการ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 22 พ.ค. 2562
 ผลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษาประจำปี 2562 17 มิ.ย. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (1)
 ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ชญาภา ป้านสุวรรณ์ชั้นม.1/1 13 พ.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (1)  
   1. ว่ายน้ำ62