[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20140
ชื่อ: มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์
ฉายา: นพ
อายุงาน: 5 ปี 10 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2551  บริหารธุรกิจบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2558 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2557 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2556 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- สัมมนาเปิดภาคเรียน อาคารรัตนบรรณาการ 13 เม.ย. 2553 - 15 เม.ย. 2556 15.00
- อบรมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ตึก EP 15 มิ.ย. 2556 - 15 มิ.ย. 2556 4.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (23)
 กิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องตะเข็บชายแดน ณ นิวไลฟ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 12 พ.ค. 2561
 ทำสัญญาประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำปี 2561 12 พ.ค. 2561
 อบรมพนักงานขับรถ โดย ร้อยตำรวจโทสุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สน.หลักสอง 5 มิ.ย. 2561
 ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือนกรกฎาคม 2561 2 ก.ค. 2561
 ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 โดยร้อยตำรวจเอกสุพล อินทโกสุม ตำแหน่งรองสารวัตรจราจร สน. หลักสอง 3 ก.ค. 2561
 ตรวจเช็คความพร้อมสภาพยางและแอร์รถตู้รับส่งนักเรียน 12 ก.ค. 2561
 ประชุมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 2 ส.ค. 2561
 สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน 14 ส.ค. 2561
 ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือน กันยายน 2561 5 ก.ย. 2561
 เปิดรับสมัครขึ้นรถรับ - ส่งนักเรียน ช่วงเรียน October Course 2018 7 ก.ย. 2561
 ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบ ประกันภัย พรบ. และสภาพยางรถตู้รับส่งนักเรียน 22 ก.ย. 2561
 สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน 22 ก.ย. 2561
 อบรมพนักงานขับรถ โดย ร้อยตำรวจโทสุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สน.หลักสอง 1 พ.ย. 2561
 สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ 28 พ.ย. 2561
 ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือน ธันวาคม 2561 6 ธ.ค. 2561
 ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 6 ธ.ค. 2561
 สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ 12 ธ.ค. 2561
 สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ 5 ม.ค. 2562
 ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือนมกราคม 2562 8 ม.ค. 2562
 ประชุมกรรมการหน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน 14 ม.ค. 2562
 ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือน มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. 4 ก.พ. 2562
 แบบสำรวจการใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 4 ก.พ. 2562
 ตรวจสภาพรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 18 ก.พ. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (11)
 กิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องตะเข็บชายแดน ณ นิวไลท์ ต.เขาหินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 22 พ.ค. 2561
 อบรมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน โดย ร้อยตำรวจโทสุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สน.หลักสอง 6 มิ.ย. 2561
 ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 /2561 4 ก.ค. 2561
 ตรวจเช็คสภาพยางและแอร์รถตู้รับส่งนักเรียน 14 ก.ค. 2561
 โครงการปรับปรุงรถ 6 ล้อ ทะเบียน 5864 16 ส.ค. 2561
 สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน 25 ก.ย. 2561
 ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบ ประกันภัย พรบ.และสภาพยางรถตู้รับ - ส่งนักเรียน 25 ก.ย. 2561
  อบรมพนักงานขับรถ โดย ร้อยตำรวจโทสุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สน.หลักสอง 2 พ.ย. 2561
 สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์ลพนักงานขับรถ 5 พ.ย. 2561
 ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือน ธันวาคม 2561 7 ธ.ค. 2561
 ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 8 ธ.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(11)
ประชุมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำเดือน มกราคม 256211 ม.ค. 2562
พีธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการบาสเกตบอลกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินประจำปี 256112 ธ.ค. 2561
ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 25618 ธ.ค. 2561
ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือน ธันวาคม 2561 7 ธ.ค. 2561
ชนะเลิศบาสเกตบอลกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินประจำปี 2561 16 พ.ย. 2561
ผลการแข่งการบาสเกตบอลรายการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินประจำปี 2561 15 พ.ย. 2561
ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ SINGHA 3x3 Thailand Championship 20185 พ.ย. 2561
ผลการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ ทหารอากาศ รุ่นอายุ 16 ปี 17 ส.ค. 2561
ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 2561 รุ่นอายุ 18 ปี13 ก.ค. 2561
ชนะเลิศบาสเกตบอลรายการ สปอนเซอร์ภาคนครหลวง รุ่นอายุ 18 ปี7 มิ.ย. 2561
ผลการแข่งขัน การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ สปอนเซอร์ภาคนครหลวง รุ่นอายุ 18 ปี30 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)