[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20145
ชื่อ: มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์
ฉายา: ตุ๊กติ๊ก
อายุงาน: 6 ปี 6 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2560  ปริญญาตรี  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  รร.พณิชยการราชดำเนิน - ธนบุรี 2539  ปวช  ใบ ร.บ.

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2562 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2562 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2562 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2562 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2562 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2562 กรรมการ งานศิลป์
2562 กรรมการ งานหอพัก
2562 กรรมการ งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
2562 กรรมการ งานอาคารจอดรถ
2562 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2562 กรรมการ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2561 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2561 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2561 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2561 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2561 กรรมการ งานหอพัก
2561 กรรมการ งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
2561 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2560 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2560 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2560 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2560 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2560 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2560 กรรมการ งานหอพัก
2560 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2559 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2559 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2559 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2559 กรรมการ งานหอพัก
2559 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2558 กรรมการ งานหอพัก
2558 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2557 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2557 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2557 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2557 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2557 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2557 กรรมการ งานศิลป์
2557 กรรมการ งานหอพัก
2557 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 เจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายอาคารสถานที่/งานศิลป์ 20145
2561 เจ้าหน้าที่ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ และงานศิลป์ 20145
2560 เจ้าหน้าที่ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ 20145 โครงสร้างฝ่ายอาคารสถานที่
2560 เจ้าหน้าที่ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ 20145
2559 เจ้าหน้าที่ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ 20145 โครงสร้างฝ่ายอาคารสถานที่
2558 เจ้าหน้าที่ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ 20145 โครงสร้างฝ่ายอาคารสถานที่
2557 เจ้าหน้าที่ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ 20145 โครงสร้างฝ่ายอาคารสถานที่
2556 เจ้าหน้าที่งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ 20145 โครงสร้างฝ่ายอาคารสถานที่
2555 พนักงาน งานพยาบาล 0 โครงสร้างฝ่ายอาคารสถานที่
2551 เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ 0 ส่งออกพืชเกษตร เช่น กล้วยไม้, ข้าวโพดอ่อน, กระเจี๊ยบเขียว
2547 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 0 ป้ายโฆษณา 108 Shop
2545 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 0 เครื่องครัวอุตสาหกรรม (KFC)
2543 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก - 0 งานป้ายธนาคารกรุงไทย
2539 พนักงานคีย์ข้อมูล - 0 หนังสือ Oxford Duden

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562 โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 27 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 1
2562 “เปลี่ยนการสอนในยุค Disruption สร้างนักเรียนยุคใหม่กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 04 พ.ย. 2562 - 04 พ.ย. 2562 3
2562 “การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 05 พ.ย. 2562 - 05 พ.ย. 2562 3
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2560 - 29 ส.ค. 2560 4.00 16025.jpg
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 20 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561 1.00
2560 อบรมสัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพง จังหวัดนครปฐม และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 07 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 12.00
2559 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 24 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559 6.00
2559 พัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานฝ่ายอาคารสถานที่ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 22 ต.ค. 2559 - 22 ต.ค. 2559 4.00
2559 สัมมนาศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการต่อยอด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 16 มี.ค. 2560 - 16 มี.ค. 2560 4.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5ส ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1, ห้องเรียน EP1 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม บริษัท พัฒนาสากล พัฒนา จำกัด 27 ก.ย. 2558 - 27 ก.ย. 2558 6.00
2558 วางแผนพัฒนาพลังงานภายในโรงเรียน ห้องประชุมท่านผู้อำนวยการ 28 พ.ย. 2558 - 28 พ.ย. 2558 4.00
2558 การเป็นวิทยากร จากศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่่งแวดล้อม มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 17 มี.ค. 2559 - 17 มี.ค. 2559 3.00 12729.jpg
2558 การเป็นวิทยากร จากศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่่งแวดล้อม มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 17 มี.ค. 2559 - 17 มี.ค. 2559 3.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเซนต์คาเบรียล 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 อบรมระบบประกันคุณภาพภายในให้กับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์แมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมเรื่อง “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2556 คุณธรรมของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 13 ต.ค. 2561 - 13 ต.ค. 2561 6
2561 โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ ด้านการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า และนำความรู้ที่ได้กลับมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพชรบุรี 16 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562 3
2559 เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ค่ายพระราม 6 17 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560 4
2558 การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์และการดูแลเลี้ยงดูพันธุ์กล้วยไม้ บริษัท ศิลาสากล พัฒนา จำกัด จังหวัดนครราชสีมา 26 ก.ย. 2558 - 26 ก.ย. 2558 6
2558 ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย อุทยานนานาชาติศิรินทร 17 มี.ค. 2559 - 17 มี.ค. 2559 3 1106.jpg
2558 การบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อุทยานนานาชาติพระราม 6 จังหวัดเพชรบุรี 17 มี.ค. 2559 - 18 มี.ค. 2559 3
2557 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานฝ่ายอาคารสถานที่ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 11 ต.ค. 2557 - 11 ต.ค. 2557 8
2556 โครงการในพระราชดำริ "โครงการชั่งหัวมัน" จังหวัดเพชรบุรี 23 พ.ย. 2556 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  19 พ.ย. 2557  เกียรติบัตร งานประกันคุณภาพภายใน สำนักผู้อำนวยการ  
2  27 ก.ย. 2558  เกียรติบัตรภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม  9256
3  30 พ.ย. 2558  เกียรติบัตรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  9516
4  24 มิ.ย. 2559  วุฒิบัตร โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 4   อัลบั้มที่ 10186
5  22 ก.ย. 2559  วุฒิบัตร การประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
6  29 ส.ค. 2560  วุฒิบัตร เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน "การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม"  
7  27 ต.ค. 2560  เกียรติบัตรจัดนิทรรศการการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ,   งานหอพัก,   งานศิลป์,   งานจราจร และ รปภ.,   งานสาธารณูปโภค,   งานซ่อมบำรุง,   งานสิ่งแวดล้อม,   งานอาคารสถานที่,   งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่,   งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่,   งานอาคารสถานที่,   งานสิ่งแวดล้อม,   งานซ่อมบำรุง,   งานสาธารณูปโภค,   งานจราจร และ รปภ.,   งานหอพัก,   งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ,   งานอาคารจอดรถ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (18)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหอพัก
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศิลป์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจราจร และ รปภ.
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสาธารณูปโภค
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานซ่อมบำรุง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสิ่งแวดล้อม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสิ่งแวดล้อม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานซ่อมบำรุง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสาธารณูปโภค
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจราจร และ รปภ.
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหอพัก
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอาคารจอดรถ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 การแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 5 มิ.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (3)
Building : ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ ณ จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 256110 มิ.ย. 2562
ประมวลภาพทัศนศึกษาพนักงานต่างประเทศ 5 มิ.ย. 2562
การแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 65 มิ.ย. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(5)
Building : นักเรียนโรงเรียน Tanjong Katong Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดลัอมและการลดภาวะโลกร้อนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี14 พ.ย. 2562
การอบรม "เปลี่ยนการสอนในยุค Disruption สร้างนักเรียนยุคใหม่กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"8 พ.ย. 2562
Building : เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม5 พ.ย. 2562
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา มิสสมพิศ พัฒน์ทวีและนางพวงเพ็ญ ฟ้อนฟุ้ง 4 พ.ย. 2562
การแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 65 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)