[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20149
ชื่อ: มิส  ณภัชชา    กลิ่นทอง
ฉายา: Maew
อายุงาน: 5 ปี 6 เดือน 24 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2549  บริหารธุรกิจบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานบุคคล
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานบุคคล
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานบุคคล
2558 กรรมการ งานบุคคล
2557 กรรมการ งานบุคคล
2556 กรรมการ งานบุคคล
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน”นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 0.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “การสร้างนิสัยแห่งความสุข” ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 2. ศึกษาดูงาน “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย...ตัวแทนจากโครงการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 “การสร้างนิสัยแห่งความสุข/ข้อคิดในการทำงาน” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 “ก้าวทันเทคโนโลยีกับการปฏิบัติงาน” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.00
2560 “การสรุปแผนงาน ปีการศึกษา 2560 และการวางแผนงาน ปีการศึกษา 2561” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.30
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 1.30
2559 “การบริหารงานเชิงกลยุทธ์” โบ๊ทเฮ้าส์ พาราไดซ์ รีสอร์ท 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 8.30
2559 "จิตเมตตาในการทำงาน"โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 2.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ "โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และ อ.ยินดี ปั้นแวว 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส " โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "องค์การแห่งการเรียน Learning Organization โดยบาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การใช้งานระบบการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบ Online ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Web Application” กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน 21 ก.ค. 2558 - 21 ก.ค. 2558 2.30
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง“จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาการ 29 ก.ย. 2558 - 29 พ.ย. 2558 3.00
2558 การส่งข้อมูลประกันสังคมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบ e-Service สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 6 26 ก.ย. 2558 - 26 ก.ย. 2557 3.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ห้องเรียน EP 3 19 ต.ค. 2558 - 20 ต.ค. 2558 12.00
2558 “การสรุปแผนงาน/โครงการ และการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2564” เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา 09 มี.ค. 2559 - 10 มี.ค. 2559 9.00
2558 การสรุปแผนงาน/โครงการ และการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2564” เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา 09 มี.ค. 2559 - 10 มี.ค. 2559 9.00
2558 ารอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดยศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ห้องเรียนภาษาอังกฤษBell 28 ต.ค. 2557 - 17 ก.พ. 2559 12.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “ การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2556 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 “ การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2556 3.00
2557 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มรต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุนรี 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม Total Quality Management โดยอาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกกับการทำงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 การเขียนจดหมายราชการ โดยมิสวัชรี ศรีวิชัยรัตน์ 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบุคคล,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบุคคล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (10)
 แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 21 พ.ค. 2561
 แนะนำบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม 2561 9 ส.ค. 2561
 แนะนำนักศึกษาฝึกสอนประจำเดือนตุลาคม 2561 29 ต.ค. 2561
 แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 6 พ.ย. 2561
 แนะนำนักศึกษาฝึกสอนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 16 พ.ย. 2561
 แนะนำนักศึกษาฝึกสอนจีน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 22 พ.ย. 2561
 ประกาศรับสมัครบุคลากร 7 ธ.ค. 2561
 แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนธันวาคม 2561 12 ธ.ค. 2561
 แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ประจำเดือนธันวาคม 2561 12 ธ.ค. 2561
 แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกสอนประจำเดือนมกราคม 2562 8 ม.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(3)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา มาสเตอร์เอกราช แก้วเขียว 22 ก.ย. 2561
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดามิสวรรณา จิรพลานุรักษ์ 9 ส.ค. 2561
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 256112 มิ.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)