[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20153
ชื่อ: มิส  ทรรศนีย์    กลิ่นสุคนธ์
ฉายา: กุ้ง
อายุงาน: 5 ปี 0 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 2542  ครุศาสตรบัณฑิต  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี 2538    ใบ รบ
3  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรีนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี 2536    ใบ รบ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2558 กรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2557 กรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2556 กรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 0
2560 เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 0
2559 เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 0
2558 เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 0
2557 เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 20153 คำสั่งเลขที่001/2557
2553 เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี/ผู้ช่วยเลขากรรมการบริหารวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 0
2546 เจ้าหน้าที่ธุรการ/นายทะเบียน โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 0
2545 ผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ 7-11 0
2544 ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพิมพ์ระพี 0
2542 เจ้าหน้าที่อาสาการกีฬา ประจำตำบลบ้านทาน - ตำบลไร่โคก 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 หัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 เรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนป5/4 อาคารอัสสัม 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.30
2561 “การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English” ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 08 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561 8.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรมRecuva ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์9ชั้น9อาคารอิลเดอฟองโซ 18 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560 1.00
2560 การสร้างนิสัยแห่งความสุข วิทยากรให้ความรู้โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ทหาดเจ้าเพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 ศึกษาดูงานดครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิทยากรตัวแทนจากโครงการ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ทหาดเจ้าเพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 การสร้างนิสัยแห่งความสุข/ข้อคิดในการทำงาน วิทยากรมาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ทหาดเจ้าเพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 ก้าวทันเทคโนโลยีกับการปฏิบัติงานวิทยากร มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ทหาดเจ้าเพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.00
2560 การสรุปแผนงานปีการศึกษา2560 และการวางแผนงานปีการศึกษา2561 วิทยากรมาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ทหาดเจ้าเพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.30
2559 เรื่อง “Practice of Active Management in the Classroom and the Cultural Differences between Thai, Asian and European Societies” โดย Ms. Pudthachad Sucharitakul ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 6.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดยศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ภาคเรียนที่ 1/2559 โดย Mr.simon Wintersgill ,Ms.Elri kriel ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 18.00
2559 การสัมมนา เรื่อง"การบริหารงานเชิงกลยุทธ์.โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ โบ๊ทเฮ้าส์ พาราไดซ์รีสอร์ท 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 8.30
2558 Academic Seminar 2015 Learning Organization ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 7.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก โดย อ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมเรื่อง"ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน" โดยภราดาสุนันท์ โย 0.00
2558 การอบรมเรื่อง"ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน"โดยภราดาสุนันท์ โยธารักษ์,Ms TIFFANY SHARAR ห้องรัตนบรรณาคาร 1 ห้องเรียน EP2 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 อบรมและฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หอประชุมมงฟอร์ต 27 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558 3.30
2558 “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และบันทึกลงแผ่น CD ” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอินเดอฟองโซ 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 การจัดอบรมหลักสูตร “Creative Vector with Adobe Illustrator (การออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator)” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 25 พ.ย. 2558 - 09 ธ.ค. 2558 7.50
2558 Intensive English by ACT – Bell ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 มิ.ย. 2558 - 17 ก.พ. 2559 28.00
2557 Launching Successful Learning St.Peter Building,Preechawut Room,Fl.3 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 7.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2555 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 การใช้ระบบ Swis และ ระบบ E Office โรงเรียนอัสัมชัญธนบุรี 31 พ.ค. 2557 - 31 พ.ค. 2557 8.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 " การใช้ Software Notebook 11 ร่วมกับ Smart Board ในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1" โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 28 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 2.00
2557 การเขียนจดหมายราชการ โดยมิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 “Intensive English by ACT – Bell Semester1” โดย... Ms. Emma Dolan ห้องเรียน BELL อาคารเซนต์โยเซฟ 03 มิ.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 12.00
2557 อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Muse CC เบื้่องต้น โดย..มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน อิลดิฟองโซ ชั้น 2 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 "เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น พ่อแม่จะรับมืออย่างไร" โดยศ.พญ.นงพญา ลิ้มสุวรรณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 26 ก.ค. 2557 - 26 ก.ค. 2557 3.00
2557 “ การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 อบรม “ธรรมะในโรงเรียน” โดยพระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรม “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม: Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การประกันคุณภาพโดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 06 ต.ค. 2557 - 06 ต.ค. 2557 2.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมอาคารยอห์นเเมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรม การดาน์โหลดและแปลงไฟล์จาก YouTube และการตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ CP (EP) 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 Internsive English by ACT-Bell Semester 2 โดย Mr.Christopher ห้องเรียน BELL อาคารเซนต์โยเซฟ 28 ต.ค. 2557 - 17 ก.พ. 2558 15.00
2556 คอมพิวเตอร์กราฟฟิคและตัดต่อ คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 26 ก.พ. 2542 - 26 ก.พ. 2542 40.00
2556 หลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 06 พ.ค. 2546 - 08 พ.ค. 2546 24.00
2556 ความก้าวไกลของภาครัฐโรงเรียนเอกชน โรงแรมมิลลาเคลเเกรนด์ 17 ก.ค. 2548 - 17 ก.ค. 2548 8.00
2556 หลักสูตรพลร่มสัมพันธ์ รุ่น 1064 โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ 16 ก.พ. 2549 - 16 ก.พ. 2549 8.00
2556 การวฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นรุ่นที่ 1/2549 ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน มศว.ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 05 เม.ย. 2549 - 05 เม.ย. 2549 8.00
2556 การเตรียมความพร้อมแห่งงานบริการ โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 13 พ.ค. 2549 - 13 พ.ค. 2549 8.00
2556 โปรแกรมเงินอุดหนุน โรงเรยนไทยพาณิชย์บางเขน 29 พ.ค. 2549 - 29 พ.ค. 2549 8.00
2556 อบรมการใช้วิทยุสื่อสาร โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 05 ส.ค. 2549 - 05 ส.ค. 2549 8.00
2556 อบรมคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2 (ทบทวน) โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 18 ก.ค. 2550 - 18 ก.ค. 2550 8.00
2556 จิตสำนึกของความเป็นครู โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 12 ม.ค. 2551 - 12 ม.ค. 2551 8.00
2556 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บัญคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 24 เม.ย. 2551 - 25 เม.ย. 2551 16.00
2556 อบรม/สัมมนาความเป็นครู โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 08 พ.ค. 2551 - 08 พ.ค. 2551 8.00
2556 ครุูดีที่โลกไม่ลืม โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 14 พ.ค. 2551 - 14 พ.ค. 2551 8.00
2556 โปรแกรมอุดหนุน SPSS โรงเรียนศรีวัฒนา บางนา 03 เม.ย. 2552 - 03 เม.ย. 2552 8.00
2556 โปรแกรมอุดหนุนและเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนผไทศึกษา 20 พ.ค. 2552 - 20 พ.ค. 2552 8.00
2556 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 08 ส.ค. 2553 - 08 ส.ค. 2553 8.00
2556 การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 27 ส.ค. 2555 - 29 ส.ค. 2555 24.00
2556 The Tenth International Conference on e Learning for Knowledge -Based Society Siam Technology College วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 12 ธ.ค. 2556 - 13 ธ.ค. 2556 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 ศึกษาดูงานการเรียนการสอน โรงเรียนเกษมวิทยา 23 เม.ย. 2552 - 23 เม.ย. 2552 8.00
2556 บริษัท ราชาเซรามิค หนองอ้อ จังหวัดราชบุรี 04 มี.ค. 2557 - 04 มี.ค. 2557 5.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  29 พ.ค. 2548  ครู/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ดีเด่นโรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี  โล่รางวัล
2  30 ธ.ค. 2554  สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี  วุฒิบัตร
3  30 ธ.ค. 2555  สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท  วุฒิบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (3)
 กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell (นอกตารางสอบ) 27 มิ.ย. 2561
 กำหนดการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell (นอกตารางสอบ) 5 ก.ย. 2561
 กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell (นอกตารางสอบ) 26 พ.ย. 2561
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
QAD Visit from Bell UK15 ม.ค. 2562
ภาพบรรยากาศการจัดการแข่งขัน Creative Writing ในงานวันวิชาการ 29 พ.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)