[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20153
ชื่อ: มิส  ทรรศนีย์    กลิ่นสุคนธ์
ฉายา: กุ้ง
อายุงาน: 5 ปี 7 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 2542  ครุศาสตรบัณฑิต  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี 2538    ใบ รบ
3  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรีนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี 2536    ใบ รบ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2562 กรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2558 กรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2557 กรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2556 กรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 20153
2561 เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 0
2560 เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 0
2559 เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 0
2558 เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 0
2557 เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 20153 คำสั่งเลขที่001/2557
2553 เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี/ผู้ช่วยเลขากรรมการบริหารวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 0
2546 เจ้าหน้าที่ธุรการ/นายทะเบียน โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 0
2545 ผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ 7-11 0
2544 ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพิมพ์ระพี 0
2542 เจ้าหน้าที่อาสาการกีฬา ประจำตำบลบ้านทาน - ตำบลไร่โคก 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 โดยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.00
2562 การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น/ผู้พิพากษาสมทบ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน โดย ผศ ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีปี2562 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 แนวทางการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูสำหรับครูชาวต่างประเทศที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โรงเเรมตรัง กรุงเทพฯ 06 ส.ค. 2562 - 06 ส.ค. 2562 6
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 หัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 เรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนป5/4 อาคารอัสสัม 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.30
2561 “การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English” ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 08 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561 8.00
2561 การอบรม เรื่อง “จิตวิทยาการทำงาน” โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ปลากาญจน์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 8.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรมRecuva ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์9ชั้น9อาคารอิลเดอฟองโซ 18 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560 1.00
2560 การสร้างนิสัยแห่งความสุข วิทยากรให้ความรู้โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ทหาดเจ้าเพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 ศึกษาดูงานดครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิทยากรตัวแทนจากโครงการ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ทหาดเจ้าเพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 การสร้างนิสัยแห่งความสุข/ข้อคิดในการทำงาน วิทยากรมาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ทหาดเจ้าเพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 ก้าวทันเทคโนโลยีกับการปฏิบัติงานวิทยากร มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ทหาดเจ้าเพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.00
2560 การสรุปแผนงานปีการศึกษา2560 และการวางแผนงานปีการศึกษา2561 วิทยากรมาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ทหาดเจ้าเพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.30
2559 เรื่อง “Practice of Active Management in the Classroom and the Cultural Differences between Thai, Asian and European Societies” โดย Ms. Pudthachad Sucharitakul ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 6.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดยศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ภาคเรียนที่ 1/2559 โดย Mr.simon Wintersgill ,Ms.Elri kriel ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 18.00
2559 การสัมมนา เรื่อง"การบริหารงานเชิงกลยุทธ์.โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ โบ๊ทเฮ้าส์ พาราไดซ์รีสอร์ท 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 8.30
2558 Academic Seminar 2015 Learning Organization ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 7.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก โดย อ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมเรื่อง"ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน" โดยภราดาสุนันท์ โย 0.00
2558 การอบรมเรื่อง"ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน"โดยภราดาสุนันท์ โยธารักษ์,Ms TIFFANY SHARAR ห้องรัตนบรรณาคาร 1 ห้องเรียน EP2 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 อบรมและฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หอประชุมมงฟอร์ต 27 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558 3.30
2558 “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และบันทึกลงแผ่น CD ” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอินเดอฟองโซ 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 การจัดอบรมหลักสูตร “Creative Vector with Adobe Illustrator (การออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator)” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 25 พ.ย. 2558 - 09 ธ.ค. 2558 7.50
2558 Intensive English by ACT – Bell ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 มิ.ย. 2558 - 17 ก.พ. 2559 28.00
2557 Launching Successful Learning St.Peter Building,Preechawut Room,Fl.3 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 7.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2555 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 การใช้ระบบ Swis และ ระบบ E Office โรงเรียนอัสัมชัญธนบุรี 31 พ.ค. 2557 - 31 พ.ค. 2557 8.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 " การใช้ Software Notebook 11 ร่วมกับ Smart Board ในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1" โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 28 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 2.00
2557 การเขียนจดหมายราชการ โดยมิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 “Intensive English by ACT – Bell Semester1” โดย... Ms. Emma Dolan ห้องเรียน BELL อาคารเซนต์โยเซฟ 03 มิ.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 12.00
2557 อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Muse CC เบื้่องต้น โดย..มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน อิลดิฟองโซ ชั้น 2 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 "เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น พ่อแม่จะรับมืออย่างไร" โดยศ.พญ.นงพญา ลิ้มสุวรรณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 26 ก.ค. 2557 - 26 ก.ค. 2557 3.00
2557 “ การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 อบรม “ธรรมะในโรงเรียน” โดยพระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรม “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม: Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การประกันคุณภาพโดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 06 ต.ค. 2557 - 06 ต.ค. 2557 2.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมอาคารยอห์นเเมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรม การดาน์โหลดและแปลงไฟล์จาก YouTube และการตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ CP (EP) 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 Internsive English by ACT-Bell Semester 2 โดย Mr.Christopher ห้องเรียน BELL อาคารเซนต์โยเซฟ 28 ต.ค. 2557 - 17 ก.พ. 2558 15.00
2556 คอมพิวเตอร์กราฟฟิคและตัดต่อ คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 26 ก.พ. 2542 - 26 ก.พ. 2542 40.00
2556 หลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 06 พ.ค. 2546 - 08 พ.ค. 2546 24.00
2556 ความก้าวไกลของภาครัฐโรงเรียนเอกชน โรงแรมมิลลาเคลเเกรนด์ 17 ก.ค. 2548 - 17 ก.ค. 2548 8.00
2556 หลักสูตรพลร่มสัมพันธ์ รุ่น 1064 โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ 16 ก.พ. 2549 - 16 ก.พ. 2549 8.00
2556 การวฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นรุ่นที่ 1/2549 ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน มศว.ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 05 เม.ย. 2549 - 05 เม.ย. 2549 8.00
2556 การเตรียมความพร้อมแห่งงานบริการ โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 13 พ.ค. 2549 - 13 พ.ค. 2549 8.00
2556 โปรแกรมเงินอุดหนุน โรงเรยนไทยพาณิชย์บางเขน 29 พ.ค. 2549 - 29 พ.ค. 2549 8.00
2556 อบรมการใช้วิทยุสื่อสาร โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 05 ส.ค. 2549 - 05 ส.ค. 2549 8.00
2556 อบรมคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2 (ทบทวน) โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 18 ก.ค. 2550 - 18 ก.ค. 2550 8.00
2556 จิตสำนึกของความเป็นครู โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 12 ม.ค. 2551 - 12 ม.ค. 2551 8.00
2556 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บัญคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 24 เม.ย. 2551 - 25 เม.ย. 2551 16.00
2556 อบรม/สัมมนาความเป็นครู โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 08 พ.ค. 2551 - 08 พ.ค. 2551 8.00
2556 ครุูดีที่โลกไม่ลืม โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 14 พ.ค. 2551 - 14 พ.ค. 2551 8.00
2556 โปรแกรมอุดหนุน SPSS โรงเรียนศรีวัฒนา บางนา 03 เม.ย. 2552 - 03 เม.ย. 2552 8.00
2556 โปรแกรมอุดหนุนและเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนผไทศึกษา 20 พ.ค. 2552 - 20 พ.ค. 2552 8.00
2556 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 08 ส.ค. 2553 - 08 ส.ค. 2553 8.00
2556 การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 27 ส.ค. 2555 - 29 ส.ค. 2555 24.00
2556 The Tenth International Conference on e Learning for Knowledge -Based Society Siam Technology College วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 12 ธ.ค. 2556 - 13 ธ.ค. 2556 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 ศึกษาดูงานการเรียนการสอน โรงเรียนเกษมวิทยา 23 เม.ย. 2552 - 23 เม.ย. 2552 8
2556 บริษัท ราชาเซรามิค หนองอ้อ จังหวัดราชบุรี 04 มี.ค. 2557 - 04 มี.ค. 2557 5
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  29 พ.ค. 2548  ครู/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ดีเด่นโรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี  โล่รางวัล
2  30 ธ.ค. 2554  สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี  วุฒิบัตร
3  30 ธ.ค. 2555  สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท  วุฒิบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (1)
 กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell (นอกตารางสอบ) 25 มิ.ย. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)