[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20159
ชื่อ: มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ
ฉายา: ปั๋ง
อายุงาน: 5 ปี 5 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (48)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยมหิดล 2555  ศศบ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2562 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2558 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ งานกิจการพิเศษ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 ผู้ประสานงานศูนย์กีฬาและนันทนาการ 0
2557 Fitness Coach 20159
2557 ผู้ประสานงานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee 20159

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 24 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562 1.30
2561 การนำแผนสู่การปฏิบัติ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 3.00 19172.docx
2561 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 3.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 มิ.ย. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การจัดการการบาดเจ็บสำหรับเวทเทรนนิ่ง อาคารราชครู เมดิคัล เซ็นเตอร์ พหลโยธิน ซอย 5 28 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560 6.30 15696.doc
2560 “ทำอย่างไร เมื่อคอมฯช้า” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30 16029.docx
2560 “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” ACT Fitness Center 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00 16769.docx
2559 การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2559 - 17 ส.ค. 2559 1.00
2558 การบริหารจัดการกีฬาในประชาคมอาเซียน ห้องประชุมเทาทอง ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา 27 พ.ย. 2558 - 28 พ.ย. 2558 14.00
2558 ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 20 ก.พ. 2558 - 20 ก.พ. 2558 4.00
2558 การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม TQM บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ จำกัด 13 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 3.00 12777.docx
2558 การจัดทำสรุปงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงาน บ้านผาน้ำ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 08 มี.ค. 2559 - 08 มี.ค. 2559 2.30 12778.docx
2558 กระบวนการสร้างเป้าหมายการทำงานให้มีประสิทธิภาพ บ้านผาน้ำ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 09 มี.ค. 2559 - 09 มี.ค. 2559 3.30 12779.docx
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 0.00
2557 “จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู” โดย...บาทหลวงยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2557 - 14 พ.ค. 2557 3.00
2557 รรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอห์นแมรี 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 ความสำคัญของการจัดการกีฬาต่อการพัฒนากีฬาของประเทศ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 0.30
2557 การพัฒนาสายอาชีพของนักจัดการการกีฬาในหน่วยงานภาครัฐ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 2.45
2557 มุมมองและโอกาสของสายงานการจัดการกีฬา ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 1.30
2557 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ บางแค 20 ก.พ. 2558 - 20 ก.พ. 2558 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2 1410.docx
2560 งานฟิตเนส โรงพยาบาลศิริราช งานฟิตเนส โรงพยาบาลศิริราช 26 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560 3 1277.docx
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 แนะนำสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาชั้นปี 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 21 ก.ย. 2558 - 21 ก.ย. 2558 3
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสระว่ายน้ำ,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสระว่ายน้ำ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (10)
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำศิลปากร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 21 พ.ค. 2562
 แจ้งสระว่ายน้ำปิดให้บริการ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 22 พ.ค. 2562
 ผลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษาประจำปี 2562 17 มิ.ย. 2562
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำกัลยานิมิตร แชมป์เปียนชิพ ครั้งที่ 3 ปี 2019 6 ก.ค. 2562
 แจ้งสระว่ายน้ำปิดให้บริการ วันที่ 27- 29 กรกฎาคม 2562 22 ก.ค. 2562
 แจ้งวันหยุดให้บริการสระว่ายน้ำเพิ่มเติม วันที่ 27 ก.ค. 62 24 ก.ค. 2562
 แจ้งวันหยุดสระว่ายน้ำ เดือนสิงหาคม 2562 30 ก.ค. 2562
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ เตรียมทหารแชมป์เปียนชิพ 2019 ครั้งที่ 18 19 ส.ค. 2562
 สระว่ายน้ำปิดให้บริการ ในเดือนตุลาคม 2562 8 ต.ค. 2562
 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Assumption Thonburi Swimming Championship BY TYR 2019 21 ต.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 การแข่งขันว่ายน้ำ Sea Age Group ครั้งที่ 43 ณ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 5 ก.ค. 2562
 แข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปียนชิพ 2019 ครั้งที่ 18 27 ส.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
Music : พิธีรับเกียรติบัตร ACT Music & Sport Exam 201926 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)