[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20163
ชื่อ: มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ฉายา: เบลล์
อายุงาน: 4 ปี 6 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (37)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธนบุรี 2557  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2560 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2560 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2560 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2559 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2558 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2558 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2558 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2557 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 เจ้าหน้าที่งานจัดการระบบไฟฟ้า 20163

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ด 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ด 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯสู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ด 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560 หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ด 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 ค่ายห้องเรียนสีเขียวกลุ่มธนบุรี ครั้งที่ 12 โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 11 ม.ค. 2560 - 13 ม.ค. 2560 19.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การเป็นครูและบุคลากรที่ดีในองค์กร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558 0.30
2558 จิตตารมย์นักบุญหลุยส์ และการเป็นโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558 0.30
2558 วัฒนธรรมการทำงานของคนรุ่นใหม่ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558 1.00
2558 ครูที่ดีใน พ.ศ. นี้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การสัมนาเรื่องค่ายครูอนุรักษ์พลังงาน โดยการไฟฟ้านครหลวง ตามโครงการ Energy Mind Award 2015 ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี 08 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 32.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายสามัญอาคาร โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ 29 มิ.ย. 2558 - 04 ก.ค. 2558 37.30
2558 ค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน รุ่นที่ 2 โรงแรม เดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท 10 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 24.00
2558 การพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอาคารที่ประสมความสำเร็จ โรงแรมริชม่อน นนทบุรี 10 พ.ย. 2558 - 12 พ.ย. 2558 19.30
2558 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ห้องเรียน EP1 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ห้องทิพวรรณ 1 โรงแรมริชม่อน จังหวัดนนทบุรี 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 3.30
2558 สัมนาโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ห้อง Pinnacle 4-6 ชั้น 3 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 14 ก.ย. 2558 - 14 ก.ย. 2558 3.30
2558 ก้าวต่อไป...โรงเรียน Energy Mind Award 5 ดาว ห้องประชุม 217 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 18 ธ.ค. 2558 - 18 ธ.ค. 2558 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์และการดูแลเลี้ยงดูพันธุ์กล้วยไม้ บริษัท ศิลาสากล พัฒนา จำกัด จังหวัดนครราชสีมา 26 ก.ย. 2558 - 26 ก.ย. 2558 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  11 พ.ค. 2558  การฝึกอบรมค่ายครูอนุรักษ์พลังงาน  เกียรติบัตร
2  12 ก.ค. 2558  โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน  เกียรติบัตร
3  27 ก.ย. 2558  ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)