[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20166
ชื่อ: มาสเตอร์  ธีรภัทร    ศรีวิชัยรัตน์
ฉายา: ที
อายุงาน: 3 ปี 10 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (2)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2557  นิเทศศาสตรบัณฑิต  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2551  ม.6  
3  ประถมศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2547  ป.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรม เรื่อง “การเป็นประจักษ์พยานในฐานะ คริสตชนในโรงเรียน” ซึ่งจัดโดยงานอภิบาลโรงเรียน สำนักผู้อำนวยการ ห้องประชุมมงฟอร์ต วัด น.ยอแซฟ อยุธยา 06 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 7.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ค่ายส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่อสร้างสรรค์คิดมันส์ ทันสื่อ โรงแรมคุ้มพญาซอรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 16 มิ.ย. 2560 - 18 มิ.ย. 2560 18.00
2560 การอบรม เรื่อง ค่าย KWN 2017 ซึ่งจัดโดยบริษัท พานาโซนิค แมแนจเม้นท์ ประเทศไทย โรงแรมจัสมิน แกรนต์ เรซิเดนท์ พระราม4 20 ส.ค. 2560 - 22 ส.ค. 2560 27.30
2560 การอบรม เรื่อง ค่ายสนุกคิดพิชิต ซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 9 ซึ่งจัดโดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต 06 ก.ย. 2561 - 08 ต.ค. 2560 18.30
2559 การเสริมสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มทักษะการถ่ายภาพของนักเรียน ร้าน Sit In ชั้น 2 โรงหนังลิโด้ สยามสเเควร์ซอย 2 24 มิ.ย. 2559 2.30
2559 อบรมเรื่อง "กิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย ผู้ใหญ่บ้านคลองโคน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม 18 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 5.00
2559 การอบรมเรื่อง “การสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1/2559 และการเตรียมความพร้อม สำหรับการทำงานภาคเรียนที่ 2/2559 ” โดย...มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 2.00
2559 อบรมเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย มิสวิไลพร ศิลางาม ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 3.00
2559 อบรมจริยะธรรม "จิตเมตตาในการทำงาน" โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 เสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งการให้อภัยและเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความเสียสละ โดย...คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก วัดนักบุญยอห์น บอสโก วัดคริสตหฤหัย และ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 01 ต.ค. 2559 - 01 ต.ค. 2559 6.00
2559 การประเมินความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ 3 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 6.00
2559 การประเมินแผนงาน/โครงการ ของฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ 3 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 6.00
2559 การอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข" โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "ความสุข....ที่เลือกได้" โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “การถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ” ซึ่งจัดโดยบริษัทแคนนอน มาเก็ตติ้งไทยแลนด์ จำกัด “การถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ” ซึ่งจัดโดยบริษัทแคนนอน มาเก็ตติ้งไทยแลนด์ จำกัด 04 ก.ย. 2559 - 08 ก.ย. 2559 10.00
2558 การอบรมการใช้ระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ PC ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 23 พ.ค. 2558 5.00
2558 การเป็นครูและบุคลากรที่ดีในองค์กร โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 0.30
2558 จิตตารมย์นักบุญหลุยส์ และการเป็นโรงเรียนคาทอลิก โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 0.30
2558 วัฒนธรรมการทำงานของคนรุ่นใหม่ โดย ม.สันติ ศรีเครือแก้ว ผช.ผอ.ฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 1.00
2558 ครูที่ดีใน พ.ศ. นี้ โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 1.00
2558 อบรมโครงการ KWN 2015 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 09 มิ.ย. 2558 4.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) วิทยากร บาทหลวง ดร. ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 ก.ค. 2558 - 16 ก.ค. 2558 3.00
2558 กบจูเนียร์สัญจร ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 04 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558 8.00
2558 สัมมนาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "รวมพลังสร้างสรรค์ 4 G (Grow Go Goal together)" ณ บ้านชมเดือน จังหวัดสมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” อาคารรัตนบรรณาคาร 1 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 เข้าค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบกบจูเนียร์สัญจร ปี 7 "ก้าวอย่างไทย ไปกับโลก" มหาวิทยาทลัยกรุงเทพ 02 ต.ค. 2558 - 04 ต.ค. 2558 24.00
2558 การอบรมสัมมนาเรื่อง“การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การจัดทำแผนงานเครื่องมือประเมินแผนงาน และคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 6.30

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ โซลาร์โก อ.บางเลน จ.นครปฐม 02 ก.ค. 2558 - 02 ก.ค. 2558 8.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 นักเรียนชมรมACT Media ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัล Best Documentary Award ในประกวดสารคดีโครงการ Panasonic KWN GLOBAL SUMMIT 2018 7 ส.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(56)
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256112 มี.ค. 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 256212 มี.ค. 2562
งานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 25617 มี.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 256123 ก.พ. 2562
งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนไทย-จีน15 ก.พ. 2562
IEP CLASH of TALENTS 2019 15 ก.พ. 2562
ต้อนรับนักเรียนโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน12 ก.พ. 2562
กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ACT Charity Mini Marathon 2019 ครั้งที่ 211 ก.พ. 2562
แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 26 (ACT Family Rally 2019)29 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.429 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.329 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.628 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.528 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.428 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.325 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.224 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.123 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.522 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.221 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.121 ม.ค. 2562
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.621 ม.ค. 2562
งานวันครู ปีการศึกษา 256115 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 256111 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 25616 ธ.ค. 2561
งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2018 3 ธ.ค. 2561
วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ 3 ธ.ค. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1626 พ.ย. 2561
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว23 พ.ย. 2561
ต้อนรับภราดาโยเซฟ ยอห์น และภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย เยี่ยมชมโรงเรียน19 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 256116 พ.ย. 2561
พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 256112 พ.ย. 2561
สัมมนาคณะภราดา และครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ ประจำปีการศึกษา 25615 ต.ค. 2561
งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 5 ต.ค. 2561
ACT Bowling 2018 รอบระดับชั้นประถมศึกษา2 ต.ค. 2561
ACT Bowling 2018 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษา2 ต.ค. 2561
กรีฑาสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25614 ก.ย. 2561
กรีฑาสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25614 ก.ย. 2561
วจนพิธีกรรม สมโภชน์พระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ฯ15 ส.ค. 2561
กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ปีการศึกษา 2561 รอบบ่าย10 ส.ค. 2561
กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ปีการศึกษา 2561 รอบเช้า10 ส.ค. 2561
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙10 ส.ค. 2561
คณะครูจากจังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี8 ส.ค. 2561
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษา6 ส.ค. 2561
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560 รอบระดับชั้นประถมศึกษา6 ส.ค. 2561
ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง One belt One road27 ก.ค. 2561
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 ก.ค. 2561
วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 19 ก.ค. 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ : การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและพิธีมอบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์17 ก.ค. 2561
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 4 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 25613 ก.ค. 2561
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น7 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย7 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 รอบระดับชั้นประถมศึกษา7 มิ.ย. 2561
พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 256121 พ.ค. 2561
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 256118 พ.ค. 2561
งานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 256018 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)