[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20166
ชื่อ: มาสเตอร์  ธีรภัทร    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)
ฉายา: ที
อายุงาน: 4 ปี 6 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (2)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2557  นิเทศศาสตรบัณฑิต  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2551  ม.6  
3  ประถมศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2547  ป.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรม เรื่อง “การเป็นประจักษ์พยานในฐานะ คริสตชนในโรงเรียน” ซึ่งจัดโดยงานอภิบาลโรงเรียน สำนักผู้อำนวยการ ห้องประชุมมงฟอร์ต วัด น.ยอแซฟ อยุธยา 06 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 7.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ค่ายส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่อสร้างสรรค์คิดมันส์ ทันสื่อ โรงแรมคุ้มพญาซอรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 16 มิ.ย. 2560 - 18 มิ.ย. 2560 18.00
2560 การอบรม เรื่อง ค่าย KWN 2017 ซึ่งจัดโดยบริษัท พานาโซนิค แมแนจเม้นท์ ประเทศไทย โรงแรมจัสมิน แกรนต์ เรซิเดนท์ พระราม4 20 ส.ค. 2560 - 22 ส.ค. 2560 27.30
2560 การอบรม เรื่อง ค่ายสนุกคิดพิชิต ซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 9 ซึ่งจัดโดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต 06 ก.ย. 2561 - 08 ต.ค. 2560 18.30
2559 การเสริมสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มทักษะการถ่ายภาพของนักเรียน ร้าน Sit In ชั้น 2 โรงหนังลิโด้ สยามสเเควร์ซอย 2 24 มิ.ย. 2559 2.30
2559 อบรมเรื่อง "กิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย ผู้ใหญ่บ้านคลองโคน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม 18 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 5.00
2559 การอบรมเรื่อง “การสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1/2559 และการเตรียมความพร้อม สำหรับการทำงานภาคเรียนที่ 2/2559 ” โดย...มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 2.00
2559 อบรมเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย มิสวิไลพร ศิลางาม ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 3.00
2559 อบรมจริยะธรรม "จิตเมตตาในการทำงาน" โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 เสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งการให้อภัยและเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความเสียสละ โดย...คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก วัดนักบุญยอห์น บอสโก วัดคริสตหฤหัย และ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 01 ต.ค. 2559 - 01 ต.ค. 2559 6.00
2559 การประเมินความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ 3 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 6.00
2559 การประเมินแผนงาน/โครงการ ของฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ 3 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 6.00
2559 การอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข" โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "ความสุข....ที่เลือกได้" โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “การถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ” ซึ่งจัดโดยบริษัทแคนนอน มาเก็ตติ้งไทยแลนด์ จำกัด “การถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ” ซึ่งจัดโดยบริษัทแคนนอน มาเก็ตติ้งไทยแลนด์ จำกัด 04 ก.ย. 2559 - 08 ก.ย. 2559 10.00
2558 การอบรมการใช้ระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ PC ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 23 พ.ค. 2558 5.00
2558 การเป็นครูและบุคลากรที่ดีในองค์กร โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 0.30
2558 จิตตารมย์นักบุญหลุยส์ และการเป็นโรงเรียนคาทอลิก โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 0.30
2558 วัฒนธรรมการทำงานของคนรุ่นใหม่ โดย ม.สันติ ศรีเครือแก้ว ผช.ผอ.ฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 1.00
2558 ครูที่ดีใน พ.ศ. นี้ โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 1.00
2558 อบรมโครงการ KWN 2015 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 09 มิ.ย. 2558 4.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) วิทยากร บาทหลวง ดร. ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 ก.ค. 2558 - 16 ก.ค. 2558 3.00
2558 กบจูเนียร์สัญจร ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 04 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558 8.00
2558 สัมมนาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "รวมพลังสร้างสรรค์ 4 G (Grow Go Goal together)" ณ บ้านชมเดือน จังหวัดสมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” อาคารรัตนบรรณาคาร 1 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 เข้าค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบกบจูเนียร์สัญจร ปี 7 "ก้าวอย่างไทย ไปกับโลก" มหาวิทยาทลัยกรุงเทพ 02 ต.ค. 2558 - 04 ต.ค. 2558 24.00
2558 การอบรมสัมมนาเรื่อง“การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การจัดทำแผนงานเครื่องมือประเมินแผนงาน และคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 6.30

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ โซลาร์โก อ.บางเลน จ.นครปฐม 02 ก.ค. 2558 - 02 ก.ค. 2558 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 256223 ก.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)