[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20172
ชื่อ: มิส  ชุดากร    บุญตา
ฉายา: -
อายุงาน: 3 ปี 8 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาลัยธนบุรี 2557    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู”วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “ทำอย่างไร เมื่อคอมฯช้า” โดย...วิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ รายชื่อวิทยากร 1. ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย 2. มิสอารญา พุทธสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น 2 อาคารราฟาแอล 26 ส.ค. 2558 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล และผู้ช่วยวิทยากร บุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 20 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561 1.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบSWIS บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2559” โดย วิทยากรจากหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP 2 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 28 พ.ค. 2559 - 28 พ.ค. 2559 3.30
2559 การอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+)” โดย...มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงศ์ ,มิสอารญา พุทธสารและคณะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2558 - 17 ส.ค. 2559 1.00
2559 การอบรมสัมมนา เรื่อง “หลักสูตรและการลงคะแนนในไฟล์ปพ. 5 ฉบับภาษาอังกฤษ” โดยวิทยากร Mr.Luke Alphonse Ruedisueli เดิมบางวิลล่ารีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี 01 ต.ค. 2559 - 02 ต.ค. 2559 4.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง"จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 อบรมเรื่อง"ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน" โดย ภราดาสุนันท์ โยธารักษ์ และ MS.TIFFANY SHARAR ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 และห้องเรียน EP2 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 อบรม"การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" รัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)