[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20175
ชื่อ: มิส  นิศามณี    เสาชัย
ฉายา: บี
อายุงาน: 3 ปี 9 เดือน 26 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (73)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การนำแผนสู่การปฏิบัติ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 สิทธฺมนุษยชน พื้นฐานกับจรรยาบรรของครู ห้องประชุมอาคารรัตนบรรณาคาร1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 จิตรวิทยาการดูแลนักเรียนโดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดยผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแพทย์ยุทธศาสตร์มูลนิธิ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ทำอย่างไร เมื่อคอมฯช้า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6ชั้น 2 อาคารราฟาแอล 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต(Montfortian Education) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศ฿กษากับสิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การดาวน์โหลดไฟล์จากYouyube ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3 ชั้น1 อาคารอัสสัมชัญ 20 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561 1.00
2560 สรุปงานแผนงานและโครงการปีการศึกษา2560 ห้องคอมฯ5 อาคารอัสสัมชัญ 06 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 24.00
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ด 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ด 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ด 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ด 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การใช้งานระบบSWISบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2559 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP2 ชั้น2 อาคารอิลโดฟองโซ 28 มิ.ย. 2559 - 28 มิ.ย. 2559 3.30
2559 การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 3.00
2559 การสรุปงานประจำภาคเรียนที่1/2559 และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานภาคเรียนที่2/2559 ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 2.00
2559 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 18 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 5.00
2559 จิตเมตตาในการทำงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 การใช้งานโปรแกรม PDF Shaper ห้องคอมฯ9อาคารรัตนบรรณาคาร 16 พ.ย. 2559 - 16 พ.ย. 2559 1.00
2559 การประเมินความเสี่ยงประจำปีการศึกษา2559โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์3 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 7.00
2559 การเมินและทบทวนแผนงาน/โครงการฝ่ายะุรการ-การเงินประจำปีการศึกษา2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์3 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 7.00
2558 จิตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 รวมพลังสร้างสรรค์ 4G(Grow Go Goal together) ณ.บ้านชมเดือน จังหวัดสมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 อบรมภาษาต่างประเทศ ห้องเรียน EP2 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การจัดทำแผนงาน เครื่องมือประเมินแผนงาน และคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558 ห้องคอมพิวเตอร์4 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 6.30
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารี 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 ระบบปฎิบัติการแมคอินทอช(Learning with Mac) ห้องคอมพิวเตอร์ฯรัตรบรรณาคาร ชั้น2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม PHOTOSHOP ห้องคอมพิวเตอร์ฯรัตรบรรณาคาร ชั้น2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 การประเมินและสรุปแผนงาน/โครงการฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2558 ห้องคอมพิวเตอร์4อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00
2558 แนวทางการสรุปงานจามแผนงานและการประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จของบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์4อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (2)  
   1. กิจกรรมภายใน
   2. กิจกรรมภายนอก