[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20176
ชื่อ: มิส  อารญา    พุทธสาร
ฉายา: กิ๊ก
อายุงาน: 4 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (45)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2558  วทบ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนปัญญาวรคุณ 2554  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
3  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนปัญญาวรคุณ 2551  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  
4  ประถมศึกษา  โรงเรียนมณีวัฒนา 2549  ประถมศึกษา (ป.6)  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2562 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2558 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ และงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ 0
2561 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ และงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ 0
2560 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ และงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ 0
2559 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ และงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ 0
2558 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักผู้อำนวยการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.00
2562 การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมสัมมนา เรื่อง “ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ” วิทยากรโดย อาจารย์ชาญ ตระการศิลป์ สถาบัน Wintory Training Center 12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561 7.30
2561 HP Reimvent Learning 2018 ห้องบอลรูม ชั้น L โรงแรมเซ็นทาราแกรนด็ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 04 ก.ค. 3104 - 04 ก.ค. 3104 4.30
2561 Sharp Touch Viewer และ Sharp Pen Software” โดยวิทยากรจาก Pentinum Computer And Accessory Co.,Ltd ห้องประชุมผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 01 ส.ค. 2561 - 01 ส.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ชัยยุทธ เหมริดและ อาจารย์ปรางนรินทร์ เหมริด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 Introduction Swift Playground and Xcode Workshop โดยวิทยากรจาก บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 (Mac) ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 21 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561 4.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดยวิทยากรจาก Ms. Elri Kriel อาคารเซนต์ยอแซฟ 01 ต.ค. 2561 - 05 ต.ค. 2561 10.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดย คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 17.00
2561 การอบรม เรื่อง “จิตวิทยาการทำงาน” โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ปลากาญจน์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 8.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม โดย…คุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter) โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 Computer Art & Graphic Design for Beginners (Beginning Session for Free Trial) โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign) สาขาสยามพารากอน 21 ก.พ. 2561 - 21 ก.พ. 2561 3.00
2560 การสร้างนิสัยแห่งความสุข ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 การสร้างนิสัยแห่งความสุข/ข้อคิดในการทำงาน ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 ก้าวทันเทคโนโลยีกับการปฏิบัติงาน ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.00
2560 การสรุปแผนงาน ปีการศึกษา 2560 และการวางแผนงาน ปีการศึกษา 2561 ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.30
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่บุคลากรระดับชั้น ป.3 ห้องเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่3/1 ชั้น 4 อาคารราฟาแอล 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 2.00
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 Adobe Illustrator CS6: Creative Vector Design คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 22 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559 12.00
2559 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 20 ม.ค. 2560 - 20 ม.ค. 2560 6.00
2559 การบริหารงานเชิงกลยุทธิ์ โบ๊ทเฮ้าส์ พาราไดซ์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 8.30
2559 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในระบบ iOS (iOS Development) บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด @Central World ชั้น 44 15 มี.ค. 2560 - 15 มี.ค. 2560 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ห้องเรียน EP 2 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 การป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์มารีฯ 27 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558 3.30
2558 การอบรม เรื่อง “การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น” First Aid โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบ SWIS+ โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 16 ม.ค. 2559 - 16 ม.ค. 2559 6.00
2558 การเขียนโปรแกรมผ่านเครือข่ายด้วยภาษา PHP มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 30 ม.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2559 12.00
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสรุปแผนงาน/โครงการ และการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2564” โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ หัวหน้างานนโยบายและแผน เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา 09 มี.ค. 2559 - 10 มี.ค. 2559 9.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2562 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 14 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562 2
2562 การดาวน์โหลดวิดีโอจาก Youtube และเว็บไซต์ต่างๆ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 03 ส.ค. 2562 - 03 ส.ค. 2562 1
2562 การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 27 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 1
2561 การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่ บุคลากรระดับชั้น ป.5 ถึง ม.2 ห้องเรียนประถมศึกษาที่ 5/7 และประถมศึกษาปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1
2561 การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 (EPประถม) ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 19 พ.ค. 2561 - 19 พ.ค. 2561 3
2561 Sharp Touch Viewer และ Sharp Pen Software โดยวิทยากรจาก Pentinum Computer And Accessory Co.,Ltd และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องประชุมผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 01 ส.ค. 2561 - 01 ส.ค. 2561 3
2561 การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 (EPประถม) ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 12 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561 1
2561 ทบทวนการใช้งาน และการใช้ Touch Viewer & Pen Software สำหรับจอ LED Touch Screen Sharp ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 2
2560 การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่ บุคลากรระดับชั้น ป.4 และ ป.5-ป.6 EP ห้องเรียนประถมศึกษาที่ 4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 20 พ.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2560 2
2560 การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 20 พ.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2560 3
2560 การรีไซต์รูปภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560 1
2560 ทำอย่างไร เมื่อคอมฯช้า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 3
2560 การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recuva ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 18 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560 1
2560 การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 20 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561 1
2559 อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MAC ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2559 - 17 ส.ค. 2559 1
2558 การตัดและปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MAC ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 ธ.ค. 2558 - 16 ธ.ค. 2558 2
2558 การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MAC ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 2
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานศูนย์คอมพิวเตอร์,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์คอมพิวเตอร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (4)
   - เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ
   - เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ
   สิ้นสุด - เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ
   สิ้นสุด - เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (8)
 CC62-เดินระบบเครือข่ายห้องสำนักงานอาคารจอดรถ 10 มิ.ย. 2562
 CC62-อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน SWIS สำหรับบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2562
 CC62-เดินระบบเครือข่ายระหว่างอาคารจอดรถและอาคาร ACT. Sprot Arena 24 มิ.ย. 2562
 CC62-ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ห้องเรียน STEM KIDS ชั้น 1 อาคารราฟาแอล 13 ก.ค. 2562
 CC62-ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) งานโภชนาการ ชั้น 1 อาคารโกลเด้น จูบิลี่ 13 ก.ค. 2562
 CC62-อบรมการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอจากเว็บไซต์ต่างๆ 3 ส.ค. 2562
 CC62-อบรมการเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive 27 ส.ค. 2562
 CC62-อบรมการจัดการรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoscape 21 ก.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (8)
CC62-อบรมการจัดการรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoscape21 ก.ย. 2562
CC62-อบรมการเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive27 ส.ค. 2562
CC62-อบรมการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอจากเว็บไซต์ต่างๆ3 ส.ค. 2562
CC62-ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) งานโภชนาการ ชั้น 1 อาคารโกลเด้น จูบิลี่ 13 ก.ค. 2562
CC62-ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ห้องเรียน STEM KIDS ชั้น 1 อาคารราฟาแอล13 ก.ค. 2562
CC62-เดินระบบเครือข่ายระหว่างอาคารจอดรถและอาคาร ACT. Sprot Arena24 มิ.ย. 2562
CC62-อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน SWIS สำหรับบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 256215 มิ.ย. 2562
CC62-เดินระบบเครือข่ายห้องสำนักงานอาคารจอดรถ10 มิ.ย. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
CC62-อบรมการเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive27 ส.ค. 2562
CC62-อบรมการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอจากเว็บไซต์ต่างๆ3 ส.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (3)  
   1. การปฏิบัติงานต่างๆ
   2. การอบรมภายใน
   3. การอบรมภายนอก