[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20177
ชื่อ: มาสเตอร์  ณัฐวุฒิ    ดอกกฐิน
ฉายา: ตั้ม
อายุงาน: 3 ปี 7 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (113)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหิดล 2558  วิทยาศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2562 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานศูนย์ฟิตเนส
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจกรรม 0
2558 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจกรรม 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน”โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก”โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง“การใช้งานระบบSWIS บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2559” โดย วิทยากรจากหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP 2 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 28 พ.ค. 2559 - 28 พ.ค. 2559 3.30
2559 การอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+)” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2559 - 17 ส.ค. 2559 1.00
2559 การจัดการภาวการณ์บาดเจ็บเท้าและข้อเท้าทางกีฬา โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กทม. 16 ก.พ. 2560 - 17 ก.พ. 2560 16.00
2558 “การแก้ไขไวรัสFlash Drive ซ่อน File และวิธีการป้องกัน” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 1.00
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 การสัมมนาฝ่ายกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่อง“การจัดทำสรุปงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงาน” บ้านผาน้ำ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 08 มี.ค. 2559 - 08 มี.ค. 2559 2.30
2558 การสัมมนาฝ่ายกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่อง “กระบวนการสร้างเป้าหมายการทำงานให้มีประสิทธิภาพ” บ้านผาน้ำ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 09 มี.ค. 2559 - 09 มี.ค. 2559 3.30

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 “งานฟิตเนสโรงพยาบาลศิริราช” วิทยากรโดยคณะวิทยากรจากงานฟิตเนสโรงพยาบาลศิริราช งานฟิตเนส โรงพยาบาลศิริราช 26 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ความรู้พื้นฐานและระเบียบการแข่งขันกรีฑาสีประจำปี 2561 สนามว่องประชานุกูล 03 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561 3 332.docx
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานกิจกรรมนักเรียน,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานกิจกรรมนักเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมนักเรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)