[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20184
ชื่อ: มาสเตอร์  ไกร    ศรีธงไชย
ฉายา: นิว
อายุงาน: 1 ปี 10 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ งานระดับชั้น
2561 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2561 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานระดับชั้น
2560 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2560 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2560 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 "หลักธรรมมาภิบาล กับการทำงาน" โดยอ.เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 "แนวการทำงานเชิงคุณภาพ" โดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ , ม.สันติ ศรีเครือแก้ว , ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี2561" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 1.30
2561 “ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป–ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)” ค่ายลูกเสือ-ปฏิบัติธรรมโรงเรียนกุศลศึกษา ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 01 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 32.30
2561 “การเป็นประจักษ์พยานในฐานะคริสตชนในโรงเรียนคาทอลิก” วิทยากรโดย….ภราดา พีรพงศ์ ดาราไทย และ ภราดา ภูวรินทร์เขมรัชต์อนนต์ ห้องประชุมมงฟอร์ต วัด น.ยอแซฟ อยุธยา 06 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 7.00
2561 การอบรมเรื่อง“การสร้างสมาธิให้กับนักเรียน” โดย อาจารย์ชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Relax Hive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 การอบรม เรื่อง“การบริหารความขัดแย้ง” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย Relax Hive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 การอบรม เรื่อง “อนาคตองค์กรกับทักษะการบริหารคน” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ Relax Hive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 2.00
2561 การอบรม เรื่อง “ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา 2561 และทิศทางสู่อนาคต” โดย ม.ฐานพัฒน์ธีระเชาวพัฒน์ และ มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ Relax Hive Resort จ.เพชรบุรี 14 มี.ค. 2562 3.30
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี กรีญองเดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี กรีญองเดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดย ดร.อาทิตย์ สอนจุจิตรา อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี กรีญองเดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโบบายการพัฒนาโรงเรียนปี2560 โดย ภารดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี กรีญองเดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2560” โดย...มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงศ์, มิสจารุรัศม์ ฉ่ำจิตร มิสศศิธร ศิริสัมปทา มิสอารญา พุทธสาร มิสณภัชชา กลิ่นทอง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 20 พ.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2560 3.00
2560 คุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 07 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 9.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานระดับชั้น,   งานบริหารฝ่ายปกครอง
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายปกครอง
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (33)
   ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิณผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นวางแผน
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิณผล
   ขั้นวางแผน
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิณผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิณผล
   ขั้นวางแผน
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ/โครงการ)
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิณผล
   1.1 เสนอขออนุมัติงานคุณธรรมจริยธรรม
   ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิณผล
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิณผล
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิณผล
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิณผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ/โครงการ)
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิณผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (4)
 นักเรียนจิตอาสา (ลูกเสือกองร้อยพิเศษ) บำเพ็ญประโยชน์ 22 มิ.ย. 2561
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต 11 ก.ค. 2561
 งานบริหารฝ่ายปกครอง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 5 ต.ค. 2561
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต 11 ก.พ. 2562
• โพสต์ข่าว : (1)
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายปกครองได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม 30 มิ.ย. 2561
• โพสต์ภาพ : (33)
ปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสมัครเรียนวิชารักษาดินแดน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 256221 มี.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256119 มี.ค. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 256126 ก.พ. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต11 ก.พ. 2562
กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25614 ก.พ. 2562
กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25614 ก.พ. 2562
กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256126 ม.ค. 2562
กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256123 ม.ค. 2562
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนธันวาคม 256115 ม.ค. 2562
กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 256115 ม.ค. 2562
กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256114 ม.ค. 2562
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 25617 ธ.ค. 2561
การจัดสอบภาคทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 25614 ธ.ค. 2561
กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า28 พ.ย. 2561
กิจกรรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ จัดอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษในหัวข้อ"ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำด้านระเบียบวินัย"26 พ.ย. 2561
กิจกรรมพิธีวันสำคัญทางลูกเสือ พิธีวางพวงมาลา ประจำปีการศึกษา 256126 พ.ย. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-415 พ.ย. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-62 พ.ย. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-32 พ.ย. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-62 พ.ย. 2561
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนกันยายน 25619 ต.ค. 2561
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนสิงหาคม 256110 ก.ย. 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : จิตอาสานักศึกษาวิชาทหาร8 ก.ย. 2561
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนกรกฎาคม 256110 ส.ค. 2561
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต11 ก.ค. 2561
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 25612 ก.ค. 2561
นักเรียนจิตอาสา (ลูกเสือกองร้อยพิเศษ) บำเพ็ญประโยชน์22 มิ.ย. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน : การติดตั้งตู้เก็บโทรศัพท์ในห้องเรียน 4 มิ.ย. 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักศึกษาวิชาทหาร 4 มิ.ย. 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมตัดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 256124 พ.ค. 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 256124 พ.ค. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5-624 พ.ค. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-624 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(46)
งานบริหารฝ่ายปกครอง สัมมนาบุคลากรฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 256118 มี.ค. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจำปีการศึกษา 256118 มี.ค. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 256118 มี.ค. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 256126 ก.พ. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต11 ก.พ. 2562
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันฟุตบอล 8 คน Student Council (SC) Super cup ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะกรรมการสภานักเรียน19 ม.ค. 2562
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนธันวาคม 256115 ม.ค. 2562
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะภราดา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนวัดกำแพง18 ธ.ค. 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ชมรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)15 ธ.ค. 2561
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 25617 ธ.ค. 2561
กิจกรรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ จัดอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษในหัวข้อ"ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำด้านระเบียบวินัย"26 พ.ย. 2561
กิจกรรมพิธีวันสำคัญทางลูกเสือ พิธีวางพวงมาลา ประจำปีการศึกษา 256126 พ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพนักเรียน กิจกรรมให้ความรู้โรคเอดส์เพศศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 15 พ.ย. 2561
ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน14 พ.ย. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-62 พ.ย. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-32 พ.ย. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-62 พ.ย. 2561
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนกันยายน 25619 ต.ค. 2561
งานบริหารฝ่ายปกครอง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)5 ต.ค. 2561
กิจกรรมอ่านสารสันติภาพสากล ปี 256121 ก.ย. 2561
มอบเกียรติบัตรปลูกป่า " ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา "19 ก.ย. 2561
ส่งมอบกล่องรับบริจาคเงินโครงการ"The Heart of Giving" ประจำปีการศึกษา 256114 ก.ย. 2561
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนสิงหาคม 256110 ก.ย. 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโร้ดโชว์ โซเชี่ยล มีดี กับฟู๊ดดี้ดี3 ก.ย. 2561
งานสภานนักเรียน เครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครแลปริมณฑลร่วมกับศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม จัดโครงการ Movie and Discussion3 ก.ย. 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้าห้อง/รองหัวหน้าห้อง ระดับชั้น ป.5-ม.6 เข้ารับการอบรมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จากท่านผู้อำนวยการ24 ส.ค. 2561
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนกรกฎาคม 256110 ส.ค. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยทีมงานการ์ตูนคลับ9 ส.ค. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจราจร ให้แก่นักเรียนจิตอาสา9 ส.ค. 2561
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 ก.ค. 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มนักเรียนจิตอาสาเข้ารับการอบรมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จากท่านผู้อำนวยการ14 ก.ค. 2561
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต11 ก.ค. 2561
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 25612 ก.ค. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย "อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ ไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง" 2 ก.ค. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด โรคเอดส์เพศศึกษา ระดับชั้น ม.1-6 ประจำปีการศึกษา 256130 มิ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด โรคเอดส์เพศศึกษา ระดับชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 256130 มิ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย การจัดบอร์ด กิจกรรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด และการรณรงค์ดูฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ ไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง30 มิ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมการอบรมฝึกปฏิบัติการการปฐมพยาบาล/อัคคีภัย ฝึกปฏิบัติการหนีไฟจากอาคารสูง ประจำปีการศึกษา 256127 มิ.ย. 2561
ประชุมชมรมนักเรียนจิตอาสา 22 มิ.ย. 2561
นักเรียนจิตอาสา (ลูกเสือกองร้อยพิเศษ) บำเพ็ญประโยชน์22 มิ.ย. 2561
งานสภานักเรียน การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 25619 มิ.ย. 2561
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (World Tobacco Day) ประจำปีการศึกษา 256131 พ.ค. 2561
งานสภานักเรียน การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครประธานสภานักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256131 พ.ค. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ฝ่ายปกครอง25 พ.ค. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5-624 พ.ค. 2561
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-624 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)