[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20188
ชื่อ: มิส  นิติยา    แสนหนู
ฉายา: -
อายุงาน: 2 ปี 4 เดือน 22 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 กรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2561 กรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดยอาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดยผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562 2.30
2562 “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดยมาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดยภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 เรื่อง การบันทึกประวัติการอบรมและชั่วโมงการอบรม ห้องประชุมมงฟอร์ต ชั้น 1 อาคารหลุยส์มารีฯ 16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561 3.30
2561 เรื่อง “การดูแลสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง ด้วยโภชนาการอาหาร” ณัฐพล รีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 07 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2562 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานอนามัยโรงเรียน,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานอนามัยโรงเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอนามัยโรงเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอนามัยโรงเรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (5)
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โรคไข้หวัดใหญ่" 13 พ.ค. 2562
 แจ้งการตรวจสุขภาพพนักงานและผู้ประกอบการร้านค้า 13 มิ.ย. 2562
 งานฉีดวัคซีนซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2562 18 มิ.ย. 2562
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562 28 มิ.ย. 2562
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การป้องกันโรค และภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย" 21 ต.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (7)
 งานตรวจสุขภาพพนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ปี 2562 25 มิ.ย. 2562
 งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2562 26 มิ.ย. 2562
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562 13 ก.ค. 2562
 การตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ 1 ส.ค. 2562
 งานตรวจสุขภาพบุคลากร (ครูและเจ้าหน้าที่) ประจำปี 2562 27 ส.ค. 2562
 ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.1 และ ป.2 10 ก.ย. 2562
 ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.6 10 ก.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (2)
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โรคไข้หวัดใหญ่" 13 พ.ค. 2562
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การป้องกันโรค และภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย" 21 ต.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (1)
การตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่1 ส.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
งานตรวจสุขภาพบุคลากร (ครูและเจ้าหน้าที่) ประจำปี 2562 27 ส.ค. 2562
การตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่1 ส.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)