[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20188
ชื่อ: มิส  นิติยา    แสนหนู
ฉายา: -
อายุงาน: 1 ปี 9 เดือน 21 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 เรื่อง การบันทึกประวัติการอบรมและชั่วโมงการอบรม ห้องประชุมมงฟอร์ต ชั้น 1 อาคารหลุยส์มารีฯ 16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561 3.30

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานอนามัยโรงเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอนามัยโรงเรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (13)
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " โรคมือ เท้า ปาก" 17 พ.ค. 2561
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " โรคไข้หวัดใหญ่ " 9 มิ.ย. 2561
 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 ปี 2561 20 มิ.ย. 2561
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 28 มิ.ย. 2561
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ป้องกันตนเองและชุมชนอย่างไร ให้ปลอดภัยจากยุงลาย" 2 ส.ค. 2561
 งานอนามัยโรงเรียน จัดงานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ วงเวียนทะเลสาบ 24 ส.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 30 ส.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.1-ป.2 ปีการศึกษา 2561 4 ก.ย. 2561
 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" 12 ต.ค. 2561
 งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์ นักเรียน ป.1 , ป.5 และ ป.6 21 พ.ย. 2561
  งานอนามัยโรงเรียน จัดงานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ ชุมชนศิริเกษมพัฒนา 30 พ.ย. 2561
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดูแลตัวเอง จาก "ฝุ่นพิษ" PM 2.5 18 ม.ค. 2562
 งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 11 ก.พ. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 งานตรวจสุขภาพพนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ปีการศึกษา 2561 21 มิ.ย. 2561
 งานอนามัยโรงเรียน ดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 17 ก.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (4)
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " โรคมือ เท้า ปาก" 17 พ.ค. 2561
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " โรคไข้หวัดใหญ่ " 9 มิ.ย. 2561
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ป้องกันตนเองและชุมชนอย่างไร ให้ปลอดภัยจากยุงลาย" 2 ส.ค. 2561
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดูแลตัวเอง จาก "ฝุ่นพิษ" PM 2.5 18 ม.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (1)
งานอนามัยโรงเรียน ดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 517 ก.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
งานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ ชุมชนศิริเกษมพัฒนา1 ธ.ค. 2561
งานอนามัยโรงเรียน ดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 517 ก.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)