[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20197
ชื่อ: มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส
ฉายา: นิว
อายุงาน: 0 ปี 10 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (7)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 หลักธรรมาภิบาล โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หน.ฝ่ายปกครอง, ม.สันติ ศรีเครือแก้ว หน.ฝ่ายกิจกรรม, ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ มิสอารญา พุทธสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 (EPประถม) ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 19 พ.ค. 2561 - 19 พ.ค. 2561 3.30 18295.docx
2561 การอบรมหัวข้อ “ประวัติคณะเซนต์คาเบรียลและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯ” โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 - 26 พ.ค. 2561 0.30
2561 การอบรมหัวข้อ “คนคุณภาพ สร้างองค์กรคุณภาพ" โดย ม.สันติ ศรีเครือแก้ว หน.ฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 - 26 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “ความคามหวังของสังคมกับบทบาทครูในยุคปัจจุบัน” วิทยากรโดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หน.ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 - 26 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การดูแลช่วยนักเรียน” วิทยากรโดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หน.ฝ่ายป ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 - 26 พ.ค. 2561 1.00
2561 “การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive” โดยวิทยากรจาก งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 12 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561 1.00
2561 การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” โดยวิทยากรจาก ทีมฝ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2.30
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลคนจมน้ำ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ” โดยวิทยากรจาก ทีมงานหน่วยกู้ชีพ จากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชันแนล หนองแขม นายยันต์ มากสุข ทีมงานผู้ช่วย นายอนุชิต สิทธิคุณ , นายสุวิทย์ ศิริโฉม, นายทรงทรัพย์ ฉลองโชคภิญโญ ห้องประชุมมงฟอร์ต ชั้น 1 อาคารหลุยส์มารีฯ 16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561 3.30

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561” โดยมาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ และมิสอารญา พุทธสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 (EPประถม) ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 19 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ประวัติคณะเซนต์คาเบรียลและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯ” วิทยากรโดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 0 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “คนคุณภาพ สร้างองค์กรคุณภาพ” วิทยากรโดย ม.สันติ ศรีเครือแก้ว หน.ฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การดูแลช่วยนักเรียน” วิทยากรโดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หน.ฝ่ายปกครอง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ความคามหวังของสังคมกับบทบาทครูในยุคปัจจุบัน” วิทยากรโดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หน.ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสระว่ายน้ำ,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสระว่ายน้ำ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (34)
 การอบรมการปฐมพยาบาลคนจมน้ำและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ 9 มิ.ย. 2561
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 12 มิ.ย. 2561
 สระว่ายน้ำงดให้บริการ รอบเช้า วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย.61 เวลา 9.00-12.00 น. 12 มิ.ย. 2561
 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561” โดยมาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ และมิสอารญา พุทธสาร 19 พ.ค. 2561
 สระว่ายน้ำงดให้บริการ วันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2561 21 ก.ค. 2561
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 26 ก.ค. 2561
 สระว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้ทำการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจ 6 ส.ค. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ ร.ร. เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 17 7 ส.ค. 2561
 แจ้งสระว่ายน้ำปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 9 ส.ค. 2561
 สระว่ายน้ำปิดบริการ 12 - 13 ตุลาคม 2561 25 ก.ย. 2561
 สระว่ายน้ำเปิดบริการ 1 - 11 ตุลาคม 2561 25 ก.ย. 2561
 ประกาศปิดให้บริการสระว่ายน้ำ 28 ก.ย. 2561
 ขอเชิญชมการแข่งขันว่ายน้ำ "ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ" ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 วันที่ 13-14 ต.ค.61 9 ต.ค. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ The Mall Championship 2018 ครั้งที่ 24 5 พ.ย. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค กรุงเทพฯ 12 พ.ย. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ Bangkok swimming contest 2018 3 ธ.ค. 2561
 สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 งดให้บริการช่วงเดือน ธันวาคม 2561 4 ธ.ค. 2561
 แจ้งวันหยุดงานสระว่ายน้ำในเดือนมกราคม2562 7 ม.ค. 2562
 สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์36 เปิดสอนระบำใต้น้ำขั้นพื้นฐาน 7 ม.ค. 2562
 สระว่ายน้ำปิดให้บริการ ในวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 30 ม.ค. 2562
 วันหยุดงานสระว่ายน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 4 ก.พ. 2562
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ เยาวชนพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1/2562 18 ก.พ. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 ก.พ. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 ก.พ. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 ก.พ. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 ก.พ. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 ก.พ. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 ก.พ. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 ก.พ. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 ก.พ. 2562
 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Martin cup Swimming Championship ครั้งที่ 17 20 ก.พ. 2562
 แจ้งเรื่องสระว่ายน้ำงดให้บริการ 2 มี.ค. 2562
 ผลการแข่งขัน อัลปาก้าแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 8 18 มี.ค. 2562
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ Korat swim champion cup 2019 19 มี.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2561 30 มิ.ย. 2561
 โรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าศึกษาดูงานสระว่ายน้ำ 21 พ.ย. 2561
• โพสต์ข่าว : (17)
 สระว่ายน้ำงดให้บริการ วันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2561 21 ก.ค. 2561
 สระว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้ทำการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจ 6 ส.ค. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ ร.ร. เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 17 7 ส.ค. 2561
 แจ้งสระว่ายน้ำปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 9 ส.ค. 2561
 สระว่ายน้ำปิดบริการ 12 - 13 ตุลาคม 2561 25 ก.ย. 2561
 สระว่ายน้ำเปิดบริการ 1 - 11 ตุลาคม 2561 25 ก.ย. 2561
 ประกาศปิดให้บริการสระว่ายน้ำ 28 ก.ย. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ The Mall Championship 2018 ครั้งที่ 24 5 พ.ย. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค กรุงเทพฯ 12 พ.ย. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ Bangkok swimming contest 2018 3 ธ.ค. 2561
 สระว่ายน้ำปิดให้บริการ ในวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 30 ม.ค. 2562
 วันหยุดงานสระว่ายน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 4 ก.พ. 2562
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ เยาวชนพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1/2562 18 ก.พ. 2562
 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Martin cup Swimming Championship ครั้งที่ 17 20 ก.พ. 2562
 แจ้งเรื่องสระว่ายน้ำงดให้บริการ 2 มี.ค. 2562
 ผลการแข่งขัน อัลปาก้าแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 8 18 มี.ค. 2562
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ Korat swim champion cup 2019 19 มี.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (1)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าศึกษาดูงานสระว่ายน้ำ21 พ.ย. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (1)  
   1. แข่งขันกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนส่วนกลางกรมพลศึกษา