[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20197
ชื่อ: มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส
ฉายา: นิว
อายุงาน: 0 ปี 8 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (7)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 หลักธรรมาภิบาล โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หน.ฝ่ายปกครอง, ม.สันติ ศรีเครือแก้ว หน.ฝ่ายกิจกรรม, ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ มิสอารญา พุทธสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 (EPประถม) ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 19 พ.ค. 2561 - 19 พ.ค. 2561 3.30 18295.docx
2561 การอบรมหัวข้อ “ประวัติคณะเซนต์คาเบรียลและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯ” โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 - 26 พ.ค. 2561 0.30
2561 การอบรมหัวข้อ “คนคุณภาพ สร้างองค์กรคุณภาพ" โดย ม.สันติ ศรีเครือแก้ว หน.ฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 - 26 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “ความคามหวังของสังคมกับบทบาทครูในยุคปัจจุบัน” วิทยากรโดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หน.ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 - 26 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การดูแลช่วยนักเรียน” วิทยากรโดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หน.ฝ่ายป ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 - 26 พ.ค. 2561 1.00
2561 “การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive” โดยวิทยากรจาก งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 12 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561 1.00
2561 การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” โดยวิทยากรจาก ทีมฝ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2.30
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลคนจมน้ำ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ” โดยวิทยากรจาก ทีมงานหน่วยกู้ชีพ จากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชันแนล หนองแขม นายยันต์ มากสุข ทีมงานผู้ช่วย นายอนุชิต สิทธิคุณ , นายสุวิทย์ ศิริโฉม, นายทรงทรัพย์ ฉลองโชคภิญโญ ห้องประชุมมงฟอร์ต ชั้น 1 อาคารหลุยส์มารีฯ 16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561 3.30

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561” โดยมาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ และมิสอารญา พุทธสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 (EPประถม) ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 19 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ประวัติคณะเซนต์คาเบรียลและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯ” วิทยากรโดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 0 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “คนคุณภาพ สร้างองค์กรคุณภาพ” วิทยากรโดย ม.สันติ ศรีเครือแก้ว หน.ฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การดูแลช่วยนักเรียน” วิทยากรโดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หน.ฝ่ายปกครอง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ความคามหวังของสังคมกับบทบาทครูในยุคปัจจุบัน” วิทยากรโดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หน.ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสระว่ายน้ำ,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสระว่ายน้ำ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (19)
 การอบรมการปฐมพยาบาลคนจมน้ำและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ 9 มิ.ย. 2561
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 12 มิ.ย. 2561
 สระว่ายน้ำงดให้บริการ รอบเช้า วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย.61 เวลา 9.00-12.00 น. 12 มิ.ย. 2561
 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561” โดยมาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ และมิสอารญา พุทธสาร 19 พ.ค. 2561
 สระว่ายน้ำงดให้บริการ วันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2561 21 ก.ค. 2561
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 26 ก.ค. 2561
 สระว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้ทำการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจ 6 ส.ค. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ ร.ร. เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 17 7 ส.ค. 2561
 แจ้งสระว่ายน้ำปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 9 ส.ค. 2561
 สระว่ายน้ำปิดบริการ 12 - 13 ตุลาคม 2561 25 ก.ย. 2561
 สระว่ายน้ำเปิดบริการ 1 - 11 ตุลาคม 2561 25 ก.ย. 2561
 ประกาศปิดให้บริการสระว่ายน้ำ 28 ก.ย. 2561
 ขอเชิญชมการแข่งขันว่ายน้ำ "ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ" ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 วันที่ 13-14 ต.ค.61 9 ต.ค. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ The Mall Championship 2018 ครั้งที่ 24 5 พ.ย. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค กรุงเทพฯ 12 พ.ย. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ Bangkok swimming contest 2018 3 ธ.ค. 2561
 สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 งดให้บริการช่วงเดือน ธันวาคม 2561 4 ธ.ค. 2561
 แจ้งวันหยุดงานสระว่ายน้ำในเดือนมกราคม2562 7 ม.ค. 2562
 สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์36 เปิดสอนระบำใต้น้ำขั้นพื้นฐาน 7 ม.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2561 30 มิ.ย. 2561
 โรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าศึกษาดูงานสระว่ายน้ำ 21 พ.ย. 2561
• โพสต์ข่าว : (10)
 สระว่ายน้ำงดให้บริการ วันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2561 21 ก.ค. 2561
 สระว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้ทำการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจ 6 ส.ค. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ ร.ร. เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 17 7 ส.ค. 2561
 แจ้งสระว่ายน้ำปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 9 ส.ค. 2561
 สระว่ายน้ำปิดบริการ 12 - 13 ตุลาคม 2561 25 ก.ย. 2561
 สระว่ายน้ำเปิดบริการ 1 - 11 ตุลาคม 2561 25 ก.ย. 2561
 ประกาศปิดให้บริการสระว่ายน้ำ 28 ก.ย. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ The Mall Championship 2018 ครั้งที่ 24 5 พ.ย. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค กรุงเทพฯ 12 พ.ย. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ Bangkok swimming contest 2018 3 ธ.ค. 2561
• โพสต์ภาพ : (1)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าศึกษาดูงานสระว่ายน้ำ21 พ.ย. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (1)  
   1. แข่งขันกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนส่วนกลางกรมพลศึกษา