[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 31001
ชื่อ: ภราดา  ดร.ชำนาญ    เหล่ารักผล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)
ฉายา: jon
อายุงาน: 12 ปี 2 เดือน 26 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2556 กรรมการ งานแนะแนว
2555 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2555 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2555 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2555 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2555 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2555 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2555 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2555 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2555 ประธานที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2555 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2555 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2555 ประธานที่ปรึกษา งานแนะแนว
2555 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2555 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2555 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2555 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2555 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2555 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2555 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2555 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2555 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2555 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2555 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2555 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2555 ประธานที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2555 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานกิจการพิเศษ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2555 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2555 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ประธานที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียนนักเรียน
2555 ประธานที่ปรึกษา งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานรับ-จ่ายเงิน
2555 ประธานที่ปรึกษา งานบัญชีและงบประมาณ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 ประธานที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2555 ประธานที่ปรึกษา งานร้านค้า
2555 ประธานที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2555 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2555 ประธานที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
2555 ประธานที่ปรึกษา งานสิ่งแวดล้อม
2555 ประธานที่ปรึกษา งานซ่อมบำรุง
2555 ประธานที่ปรึกษา งานสาธารณูปโภค
2555 ประธานที่ปรึกษา งานจราจร และ รปภ.
2555 ประธานที่ปรึกษา งานศิลป์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานหอพัก
2555 ประธานกรรมการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานบุคคล
2555 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานวิชาการ English Program
2555 ประธานที่ปรึกษา งานกิจการนักเรียน English Program
2555 ประธานที่ปรึกษา งานธุรการและสารสนเทศ English Program
2555 ประธานที่ปรึกษา งานนิเทศและประเมินผล English Program
2555 ประธานที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์ English Program
2555 ประธานที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2555 ประธานที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2555 ประธานที่ปรึกษา สำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่
2555 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 ประธานที่ปรึกษา ฝ่าย English Program
2555 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่
2555 ประธานที่ปรึกษา สำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานที่ปรึกษา ฝ่าย English Program
2554 ประธานที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2554 ที่ปรึกษา งาน English Programme
2554 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2554 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell
2554 ประธานที่ปรึกษา งานบุคคล
2554 ประธานที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2554 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2554 ประธานที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2554 ประธานที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2554 ประธานที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2554 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2554 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2554 ประธานที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2554 ประธานที่ปรึกษา งานลูกเสือและเนตรนารี
2554 ประธานที่ปรึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร
2554 ประธานที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2554 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารสถานที่
2554 ประธานที่ปรึกษา งานซ่อมบำรุง
2554 ประธานที่ปรึกษา งานยานพาหนะ
2554 ประธานที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2554 ประธานที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2554 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2554 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2554 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2554 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2554 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2554 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2554 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2554 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2554 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2554 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
2554 ประธานที่ปรึกษา งานเทคนิค
2554 ประธานที่ปรึกษา งานรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร
2554 ประธานที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2554 ประธานที่ปรึกษา งานศิลป์
2554 ประธานที่ปรึกษา งานสิ่งแวดล้อม
2554 ประธานที่ปรึกษา งานหอพัก
2554 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 ประธานที่ปรึกษา งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2554 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)