[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 31005
ชื่อ: ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย
ฉายา: -
อายุงาน: 8 ปี 9 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยบูรพา 2543  ปริญญาโท  ใบวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2562 กรรมการ งานระดับชั้น
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2562 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2562 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2562 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2562 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2562 กรรมการ งานระดับชั้น
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2562 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2562 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2562 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2562 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2562 ที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2562 ที่ปรึกษา ฝ่ายปกครอง
2562 ที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2562 ที่ปรึกษา ฝ่ายปกครอง
2561 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 ที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2561 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2561 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2561 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2561 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2561 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2561 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2561 ที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2561 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 ที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2561 ที่ปรึกษา ฝ่ายปกครอง
2560 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายปกครอง
2560 ที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2560 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2560 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2560 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2560 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2560 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2560 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2560 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2560 ที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2560 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2560 ที่ปรึกษา ฝ่ายปกครอง
2559 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายปกครอง
2559 ที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2559 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2559 ที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2559 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2559 ที่ปรึกษา ฝ่ายปกครอง
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 ที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2558 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2558 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 ที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2558 ที่ปรึกษา ฝ่ายปกครอง
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง 0
2557 ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 0
2556 0
2550 0
2547 0
2545 0
2543 0
2538 0
2533 0
2531 0
2525 0

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1,   งานระดับชั้น,   งานบริหารฝ่ายปกครอง
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (18)
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 15 พ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 30 พ.ค. 2561
 การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 6 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 11 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 24 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 5/2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561> 10 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 21 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 6 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 23 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2561 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 4 ก.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 10/2561 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 28 ต.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 11/2561 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 9 พ.ย. 2561
  ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 12/2561 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 27 พ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 13/2561 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 11 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 14/2561 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 30 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 15/2561 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 24 ม.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 16/2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 4 ก.พ. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 17/2561 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 16 ก.พ. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (5)
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 24 พ.ค. 2561
 อบรมการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น 30 มิ.ย. 2561
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 2 พ.ย. 2561
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 2 พ.ย. 2561
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 รอบชิงชนะเลิศ : DIAMOND OF THE YEAR 2018 8 ก.พ. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)