[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 31007
ชื่อ: ภราดา  สอาด    สัญญลักษณ์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)
ฉายา: -
อายุงาน: 9 ปี 3 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2555 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2555 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2555 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2555 ที่ปรึกษา งานบุคคล
2555 ที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2555 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2555 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2555 ที่ปรึกษา งานวิเทศสัมพันธ์
2555 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2554 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2554 ประธานกรรมการ งานระดับชั้น
2554 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2554 ที่ปรึกษา งานลูกเสือและเนตรนารี
2554 ที่ปรึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร
2554 ที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2554 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2554 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2554 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2554 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2554 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2554 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2554 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2554 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2554 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2554 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2554 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2554 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2554 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)