[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 31010
ชื่อ: ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)
ฉายา: -
อายุงาน: 6 ปี 3 เดือน 20 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2555   Philosophy of Education Leadership (ผู้นำทางการศึกษา)  
2  ปริญญาโท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา  
3  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542   นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์  
4  ปวส.  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 2530  อนุปริญญา  
5    โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 2525  มัธยมศึกษาปีที่ 3  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2561 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 ประธานที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2561 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2561 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 ประธานที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2561 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2561 ประธานที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2561 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2561 ประธานที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2561 ประธานที่ปรึกษา งานแนะแนว
2561 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 ประธานที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2561 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2561 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2561 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2561 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2561 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2561 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2561 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2561 ประธานที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2561 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
2561 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2561 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2561 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์ฟิตเนส
2561 ประธานที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2561 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2561 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2561 กรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2561 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2561 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2561 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 ประธานที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2561 ประธานที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2561 ประธานที่ปรึกษา งานร้านค้า
2561 ประธานที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2561 ประธานที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2561 ประธานที่ปรึกษา งาน Stationery
2561 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2561 ประธานที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
2561 ประธานที่ปรึกษา งานสิ่งแวดล้อม
2561 ประธานที่ปรึกษา งานซ่อมบำรุง
2561 ประธานที่ปรึกษา งานสาธารณูปโภค
2561 ประธานที่ปรึกษา งานจราจร และ รปภ.
2561 ประธานที่ปรึกษา งานศิลป์
2561 ประธานที่ปรึกษา งานหอพัก
2561 ประธานที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2561 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 ประธานที่ปรึกษา งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2561 ประธานที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2561 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2561 ประธานที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2561 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2561 ประธานที่ปรึกษา งานวิเทศสัมพันธ์
2561 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
2561 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2561 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายปกครอง
2561 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกิจกรรม
2561 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่
2561 ประธานที่ปรึกษา สำนักผู้อำนวยการ
2560 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2560 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2560 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2560 ประธานที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2560 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2560 ประธานที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2560 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2560 ประธานที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2560 ประธานที่ปรึกษา งานแนะแนว
2560 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายปกครอง
2560 ประธานที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2560 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2560 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2560 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2560 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2560 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2560 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2560 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2560 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2560 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2560 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2560 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2560 ประธานที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2560 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2560 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
2560 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2560 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2560 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์ฟิตเนส
2560 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 ประธานที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2560 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียนนักเรียน
2560 ประธานที่ปรึกษา งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2560 ประธานที่ปรึกษา งานรับ-จ่ายเงิน
2560 ประธานที่ปรึกษา งานบัญชีและงบประมาณ
2560 ประธานที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2560 ประธานที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2560 ประธานที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2560 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 ประธานที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2560 ประธานที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2560 ประธานที่ปรึกษา งานร้านค้า
2560 ประธานที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2560 ประธานที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2560 ประธานที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2560 ประธานที่ปรึกษา งาน Stationery
2560 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2560 ประธานที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
2560 ประธานที่ปรึกษา งานสิ่งแวดล้อม
2560 ประธานที่ปรึกษา งานซ่อมบำรุง
2560 ประธานที่ปรึกษา งานสาธารณูปโภค
2560 ประธานที่ปรึกษา งานจราจร และ รปภ.
2560 ประธานที่ปรึกษา งานศิลป์
2560 ประธานที่ปรึกษา งานหอพัก
2560 ประธานที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2560 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 ประธานที่ปรึกษา งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2560 ประธานที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2560 ประธานที่ปรึกษา งานบุคคล
2560 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2560 ประธานที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2560 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2560 ประธานที่ปรึกษา งานวิเทศสัมพันธ์
2560 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายปกครอง
2560 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกิจกรรม
2560 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่
2560 ประธานที่ปรึกษา สำนักผู้อำนวยการ
2559 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2559 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 ประธานที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2559 ประธานที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2559 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2559 ประธานที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2559 ประธานที่ปรึกษา งานแนะแนว
2559 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายปกครอง
2559 ประธานที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2559 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2559 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2559 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2559 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2559 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2559 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2559 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2559 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2559 ประธานที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2559 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2559 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
2559 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2559 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2559 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์ฟิตเนส
2559 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2559 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียนนักเรียน
2559 ประธานที่ปรึกษา งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2559 ประธานที่ปรึกษา งานรับ-จ่ายเงิน
2559 ประธานที่ปรึกษา งานบัญชีและงบประมาณ
2559 ประธานที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2559 ประธานที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2559 ประธานที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2559 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 ประธานที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2559 ประธานที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2559 ประธานที่ปรึกษา งานร้านค้า
2559 ประธานที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2559 ประธานที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2559 ประธานที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2559 ประธานที่ปรึกษา งาน Stationery
2559 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2559 ประธานที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
2559 ประธานที่ปรึกษา งานสิ่งแวดล้อม
2559 ประธานที่ปรึกษา งานซ่อมบำรุง
2559 ประธานที่ปรึกษา งานสาธารณูปโภค
2559 ประธานที่ปรึกษา งานจราจร และ รปภ.
2559 ประธานที่ปรึกษา งานศิลป์
2559 ประธานที่ปรึกษา งานหอพัก
2559 ประธานที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2559 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 ประธานที่ปรึกษา งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2559 ประธานที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2559 ประธานที่ปรึกษา งานบุคคล
2559 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2559 ประธานที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2559 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2559 ประธานที่ปรึกษา งานวิเทศสัมพันธ์
2559 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายปกครอง
2559 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกิจกรรม
2559 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่
2559 ประธานที่ปรึกษา สำนักผู้อำนวยการ
2558 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 ประธานที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2558 ประธานที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2558 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 ประธานที่ปรึกษา งานแนะแนว
2558 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 ประธานที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2558 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2558 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2558 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2558 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2558 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2558 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2558 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2558 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2558 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2558 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2558 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2558 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 ประธานที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 ประธานที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2558 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2558 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
2558 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2558 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2558 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 ประธานที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียนนักเรียน
2558 ประธานที่ปรึกษา งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2558 ประธานที่ปรึกษา งานรับ-จ่ายเงิน
2558 ประธานที่ปรึกษา งานบัญชีและงบประมาณ
2558 ประธานที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2558 ประธานที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2558 ประธานที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2558 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 ประธานที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2558 ประธานที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2558 ประธานที่ปรึกษา งานร้านค้า
2558 ประธานที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2558 ประธานที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2558 ประธานที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2558 ประธานที่ปรึกษา งาน Stationery
2558 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2558 ประธานที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
2558 ประธานที่ปรึกษา งานสิ่งแวดล้อม
2558 ประธานที่ปรึกษา งานซ่อมบำรุง
2558 ประธานที่ปรึกษา งานสาธารณูปโภค
2558 ประธานที่ปรึกษา งานจราจร และ รปภ.
2558 ประธานที่ปรึกษา งานศิลป์
2558 ประธานที่ปรึกษา งานหอพัก
2558 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 ประธานที่ปรึกษา งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2558 ประธานที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2558 ประธานที่ปรึกษา งานบุคคล
2558 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2558 ประธานที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2558 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2558 ประธานที่ปรึกษา งานวิเทศสัมพันธ์
2558 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่าย English Program
2558 ประธานที่ปรึกษา งานวิชาการ English Program
2558 ประธานที่ปรึกษา งานปกครองนักเรียน English Program
2558 ประธานที่ปรึกษา งานธุรการและสารสนเทศ English Program
2558 ประธานที่ปรึกษา งานนิเทศและประเมินผล English Program
2558 ประธานที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์ English Program
2558 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์ฟิตเนส
2558 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2558 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายปกครอง
2558 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกิจกรรม
2558 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่
2558 ประธานที่ปรึกษา สำนักผู้อำนวยการ
2558 ประธานที่ปรึกษา ฝ่าย English Program
2557 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2557 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2557 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 ประธานที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2557 ประธานที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2557 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2557 ประธานที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2557 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 ประธานที่ปรึกษา งานแนะแนว
2557 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 ประธานที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2557 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2557 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2557 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2557 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2557 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2557 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2557 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2557 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2557 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2557 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2557 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2557 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2557 ประธานที่ปรึกษา งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2557 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 ประธานที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 ประธานที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2557 ประธานที่ปรึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน
2557 ประธานที่ปรึกษา งานลูกเสือและเนตรนารี
2557 ประธานที่ปรึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร
2557 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2557 ประธานที่ปรึกษา งานกิจการพิเศษ
2557 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2557 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2557 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 ประธานที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียนนักเรียน
2557 ประธานที่ปรึกษา งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2557 ประธานที่ปรึกษา งานรับ-จ่ายเงิน
2557 ประธานที่ปรึกษา งานบัญชีและงบประมาณ
2557 ประธานที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2557 ประธานที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2557 ประธานที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2557 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 ประธานที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2557 ประธานที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2557 ประธานที่ปรึกษา งานร้านค้า
2557 ประธานที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2557 ประธานที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2557 ประธานที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2557 ประธานที่ปรึกษา งาน Stationery
2557 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2557 ประธานที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
2557 ประธานที่ปรึกษา งานสิ่งแวดล้อม
2557 ประธานที่ปรึกษา งานซ่อมบำรุง
2557 ประธานที่ปรึกษา งานสาธารณูปโภค
2557 ประธานที่ปรึกษา งานจราจร และ รปภ.
2557 ประธานที่ปรึกษา งานศิลป์
2557 ประธานที่ปรึกษา งานหอพัก
2557 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 ประธานที่ปรึกษา งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2557 ประธานที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2557 ประธานที่ปรึกษา งานบุคคล
2557 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2557 ประธานที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2557 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2557 ประธานที่ปรึกษา งานวิเทศสัมพันธ์
2557 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่าย English Program
2557 ประธานที่ปรึกษา งานวิชาการ English Program
2557 ประธานที่ปรึกษา งานกิจการนักเรียน English Program
2557 ประธานที่ปรึกษา งานธุรการและสารสนเทศ English Program
2557 ประธานที่ปรึกษา งานนิเทศและประเมินผล English Program
2557 ประธานที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์ English Program
2557 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการพิเศษ
2557 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่
2557 ประธานที่ปรึกษา สำนักผู้อำนวยการ
2557 ประธานที่ปรึกษา ฝ่าย English Program
2556 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 ประธานที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2556 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2556 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2556 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 ประธานที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2556 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2556 ประธานที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2556 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2556 ประธานที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2556 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2556 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 ประธานที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2556 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2556 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2556 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2556 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2556 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2556 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2556 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2556 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2556 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2556 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2556 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2556 ประธานที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 ประธานที่ปรึกษา งานระเบียบวินัยนักเรียน
2556 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2556 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 ประธานที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2556 ประธานที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2556 ประธานที่ปรึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน
2556 ประธานที่ปรึกษา งานลูกเสือและเนตรนารี
2556 ประธานที่ปรึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร
2556 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 ประธานที่ปรึกษา งานกิจการพิเศษ
2556 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2556 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2556 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 ประธานที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2556 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียนนักเรียน
2556 ประธานที่ปรึกษา งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2556 ประธานที่ปรึกษา งานรับ-จ่ายเงิน
2556 ประธานที่ปรึกษา งานบัญชีและงบประมาณ
2556 ประธานที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2556 ประธานที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2556 ประธานที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2556 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 ประธานที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2556 ประธานที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2556 ประธานที่ปรึกษา งานร้านค้า
2556 ประธานที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2556 ประธานที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2556 ประธานที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2556 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2556 ประธานที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
2556 ประธานที่ปรึกษา งานสิ่งแวดล้อม
2556 ประธานที่ปรึกษา งานซ่อมบำรุง
2556 ประธานที่ปรึกษา งานสาธารณูปโภค
2556 ประธานที่ปรึกษา งานจราจร และ รปภ.
2556 ประธานที่ปรึกษา งานศิลป์
2556 ประธานที่ปรึกษา งานหอพัก
2556 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 ประธานกรรมการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2556 ประธานที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2556 ประธานที่ปรึกษา งานบุคคล
2556 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2556 ประธานที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2556 ประธานที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2556 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่าย English Program
2556 ประธานที่ปรึกษา งานวิชาการ English Program
2556 ประธานที่ปรึกษา งานกิจการนักเรียน English Program
2556 ประธานที่ปรึกษา งานธุรการและสารสนเทศ English Program
2556 ประธานที่ปรึกษา งานนิเทศและประเมินผล English Program
2556 ประธานที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์ English Program
2556 ประธานที่ปรึกษา งาน Stationery
2556 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2556 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่
2556 ประธานที่ปรึกษา สำนักผู้อำนวยการ
2556 ประธานที่ปรึกษา ฝ่าย English Program
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 0
2561 เหรัญญิกมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 0
2561 กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 0
2561 กรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 0
2561 กรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 0
2561 กรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0
2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 0
2560 เหรัญญิกมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 0
2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 0
2560 กรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0
2560 กรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 0
2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 0
2559 เหรัญญิกมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 0
2559 กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 0
2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 0
2558 เหรัญญิกมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 0
2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 0
2557 เหรัญญิกมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 0
2556 ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 0
2556 เหรัญญิกมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 0
2555 ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา / หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2553 ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา / หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2552 ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 0
2551 ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 0
2550 ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 0
2549 รองผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 0
2548 รองผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 0
2547 รองผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 0
2546 รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 0
2545 รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 0
2544 รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 0
2543 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นครราชสีมา 0
2542 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นครราชสีมา 0
2541 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นครราชสีมา 0
2540 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นครราชสีมา 0
2539 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นครราชสีมา 0
2538 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นครราชสีมา 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ธรรมภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 07 พ.ค. 2561 - 09 พ.ค. 2561 0.00
2561 ธรรมภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 14 พ.ค. 2561 - 16 พ.ค. 2561 0.00
2561 Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education จัดโดย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 0.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 Private Higher Education Institutions Law for Exercutives มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 28 มิ.ย. 2559 - 28 มิ.ย. 2559 0.00
2560 ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย โดยสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย โรงแรมเอเชีย พัทยา 20 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560 30.00
2560 International Bursars Meet Montfort Centre, Singapore 16 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 0.00
2560 สัมมนาคณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เรื่อง "การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0" โดย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 0.00
2559 การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ โรงแรมเอเชีย พัทยา 21 ส.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2559 30.00
2559 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 0.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญะนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญะนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวหน้างาน บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 28 มี.ค. 2558 - 29 มี.ค. 2558 0.00
2558 สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม 30 ก.ย. 2558 - 02 ต.ค. 2558 0.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดย ศจ. ดร.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางค์ทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญะนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 มิ.ย. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยุ่กับงาน โดย อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญะนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 0.00
2556 เทคนิคการบริหารคน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 8.00
2556 การพัฒนาโรงเรีนสู่มาตรฐานสากล โดย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 0.00
- ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 ต.ค. 2545 - 12 ต.ค. 2545 0.00
- 336 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย และ 50 ปี สำนักงานการศึกษาคาทอลิกสากล 27 ส.ค. 2545 - 30 ส.ค. 2545 0.00
- Intensive English Empowerment มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 06 มิ.ย. 2548 - 01 ก.ค. 2548 0.00
- การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 04 ต.ค. 2553 - 06 ต.ค. 2553 0.00
- การเตรียมความพร้อมการศึกษาคณะเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2015 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมคามิมูระ โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน โรงเรียนมัธยมคามิมูระ ประเทศญี่ปุ่น 07 เม.ย. 2561 - 11 เม.ย. 2561 0
2561 ศึกษาดูงานโรงเรียนประถมซินดูอีจงสือเยี่ยม และ โรงเรียนประถมถางหู เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 11 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561 0
2561 ศึกษาดูงานด้านการกีฬาและพบผู้บริหารสโมสรฟุตบอล ประเทศอังกฤษ ประเทศอังกฤษ 20 ก.ย. 2561 - 01 ต.ค. 2561 0
2561 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี กับบริษัทซัมซุงประเทศไทย ประเทศเยอรมัน 04 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 0
2560 ลงนามความร่วมมือ (MoU) โครงการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมไทย-จีน ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กับ โรงเรียนประถมถางหู เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 พ.ค. 2560 - 17 พ.ค. 2560 0
2560 ทัศนศึกษากลุ่มประเทศเบเนลักษณ์จัดโดยสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักษ์แซมเบิร์ด 06 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560 0
2560 ศึกษาดูงานด้านการกีฬาสโมสรฟุตบอล Shimizu S-pulse ประเทศญี่ปุ่น 22 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 0
2560 ลงนามความร่วมมือ (MoU) โครงการด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ กับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 12 ก.ย. 2560 - 12 ก.ย. 2560 0
2560 ดูงานด้านการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประเทศฮ่องกง 19 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560 0
2559 การทำบันทึกข้อตกลง (MoU) ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กับ โรงเรียนมัธยมทงจิ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ 16 ส.ค. 2559 - 19 ส.ค. 2559 0
2559 ศึกษาดูงานประเทศรัสเซีย จัดดโดยสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประเทศรัสเซีย 07 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 0
2558 ศึกษาดูงานประเทศตุรกี จัดโดยสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประเทศตุรกี 10 มี.ค. 2558 - 18 มี.ค. 2558 0
2558 ศึกษาดูงานด้านการกีฬาและพบผู้บริหารสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตัน ประเทศอังกฤษ ประเทศอังกฤษ 11 ก.ย. 2558 - 18 ก.ย. 2558 0
2557 การจัดการศึกษาภาษาจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 21 เม.ย. 2557 - 26 เม.ย. 2557 0
2557 ศึกษาดุงานการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา 06 ต.ค. 2556 - 17 ต.ค. 2556 0
2557 ศึกษาดุงานการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยกว่างซี เมืองหนานหนิง ประเทศสาะารณรัฐประชาชนจีน 24 มิ.ย. 2557 - 30 มิ.ย. 2557 0
2556 Pilgrimage ประเทศอิสราเอล 10 เม.ย. 2556 - 24 เม.ย. 2556 0
2556 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น 10 ต.ค. 2552 - 15 ต.ค. 2552 0
2556 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในประเทศเยอร์มัน สาธารณรัฐเยอรมัน 16 มี.ค. 2556 - 24 มี.ค. 2556 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 Orientation / Summary Presentation of BSG finance โรงแรมบุษย์น้ำทอง จ.ลำปาง 28 เม.ย. 2561 - 28 เม.ย. 2561 0
2559 การบริหารการเงิน อาคารมูลนิธิฯ 01 ก.ย. 2559 - 01 ก.ย. 2559 3
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2550  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2550 จาก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  
2  0 2552  ผู้นำทางวิชการที่มีความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง ปีการศึกษา 2552  
3  16 ม.ค. 2553  ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2552 (สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนนครราชสีมา)  
4  0 2555  OPEC TEACHER AWARD ประจำปี 2555  
5  16 ม.ค. 2556  ครูดีศรีโคราช ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2555  
6  26 ก.ย. 2557  ผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (TRC.VB Harm Prevention) ปีการศึกษา 2556  ใบประกาศเกียรติคุณ
7  9 ต.ค. 2558  ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557  โล่เกียรติยศ
8  17 ม.ค. 2559  รางวัลเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2558  ใบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2552  ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 126 1721 73 5 ธ.ค. 2552 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
28 ก.ค. 2560  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 134 48 0 28 ก.ค. 2560

• หน่วยงานที่สังกัด :    กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   กลุ่มภาษาไทย,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching),   งานวัดผลและวิจัย,   งานศูนย์วิทยบริการ,   งานสอนเสริม,   งานแนะแนว,   งานบริหารฝ่ายปกครอง,   งานระดับชั้น,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานกิจกรรมนักเรียน,   งานศูนย์ดนตรี,   งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ,   งานศูนย์ฟิตเนส,   งานสระว่ายน้ำ,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ,   งานทะเบียนนักเรียน,   งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ,   งานรับ-จ่ายเงิน,   งานบัญชีและงบประมาณ,   งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์,   กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่,   งานสารบรรณ,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน,   งานโภชนาการ,   งานร้านค้า,   งานนักกีฬาโครงการพิเศษ,   งานอนามัยโรงเรียน,   งาน Stationery,   งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่,   งานอาคารสถานที่,   งานสิ่งแวดล้อม,   งานซ่อมบำรุง,   งานสาธารณูปโภค,   งานจราจร และ รปภ.,   งานศิลป์,   งานหอพัก,   งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ,   งานอภิบาลโรงเรียน,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ,   งานนโยบายและแผน,   งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์,   งานประกันคุณภาพ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (72)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผลและวิจัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์วิทยบริการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ดนตรี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ฟิตเนส
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสระว่ายน้ำ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานทะเบียนนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานรับ-จ่ายเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบัญชีและงบประมาณ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสารบรรณ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานโภชนาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานร้านค้า
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอนามัยโรงเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งาน Stationery
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสิ่งแวดล้อม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานซ่อมบำรุง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสาธารณูปโภค
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจราจร และ รปภ.
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศิลป์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหอพัก
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาลโรงเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนโยบายและแผน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประกันคุณภาพ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)