[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 31011
ชื่อ: ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ
ฉายา: -
อายุงาน: 5 ปี 11 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    Indiana State University USA 2532  การศึกษามหาบัณฑิต  
2    วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร 2514  การศึกษาบัณฑิต  
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2506  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
4    โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 2502  ประถมศึกษษตอนต้น  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2562 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2562 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2562 กรรมการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2562 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2562 กรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2562 กรรมการ งานประกันคุณภาพ
2562 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2562 กรรมการ งานวิเทศสัมพันธ์
2561 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2561 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2561 ที่ปรึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 ที่ปรึกษา งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2561 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2561 ที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2561 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2561 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2561 ที่ปรึกษา งานวิเทศสัมพันธ์
2561 ที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2561 ที่ปรึกษา สำนักผู้อำนวยการ
2560 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 ที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2560 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2560 ที่ปรึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 ที่ปรึกษา งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2560 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2560 ที่ปรึกษา งานบุคคล
2560 ที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2560 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2560 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2560 ที่ปรึกษา งานวิเทศสัมพันธ์
2560 ที่ปรึกษา สำนักผู้อำนวยการ
2559 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2559 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2559 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2559 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2559 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายปกครอง
2559 ที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2559 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2559 ที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2559 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2559 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์ฟิตเนส
2559 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2559 ที่ปรึกษา งานทะเบียนนักเรียน
2559 ที่ปรึกษา งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2559 ที่ปรึกษา งานรับ-จ่ายเงิน
2559 ที่ปรึกษา งานบัญชีและงบประมาณ
2559 ที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2559 ที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2559 ที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2559 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 ที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2559 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2559 ที่ปรึกษา งานร้านค้า
2559 ที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2559 ที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2559 ที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2559 ที่ปรึกษา งาน Stationery
2559 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2559 ที่ปรึกษา งานสิ่งแวดล้อม
2559 ที่ปรึกษา งานซ่อมบำรุง
2559 ที่ปรึกษา งานสาธารณูปโภค
2559 ที่ปรึกษา งานจราจร และ รปภ.
2559 ที่ปรึกษา งานศิลป์
2559 ที่ปรึกษา งานหอพัก
2559 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2559 ที่ปรึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 ที่ปรึกษา งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2559 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2559 ที่ปรึกษา งานบุคคล
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2559 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2559 ที่ปรึกษา งานวิเทศสัมพันธ์
2559 ที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2559 ที่ปรึกษา ฝ่ายปกครอง
2559 ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจกรรม
2559 ที่ปรึกษา ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 ที่ปรึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่
2559 ที่ปรึกษา สำนักผู้อำนวยการ
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2558 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 ที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2558 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2558 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 ที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2558 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 ที่ปรึกษา งานทะเบียนนักเรียน
2558 ที่ปรึกษา งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2558 ที่ปรึกษา งานรับ-จ่ายเงิน
2558 ที่ปรึกษา งานบัญชีและงบประมาณ
2558 ที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2558 ที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2558 ที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 ที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2558 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2558 ที่ปรึกษา งานร้านค้า
2558 ที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2558 ที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2558 ที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2558 ที่ปรึกษา งาน Stationery
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2558 ที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
2558 ที่ปรึกษา งานสิ่งแวดล้อม
2558 ที่ปรึกษา งานซ่อมบำรุง
2558 ที่ปรึกษา งานสาธารณูปโภค
2558 ที่ปรึกษา งานจราจร และ รปภ.
2558 ที่ปรึกษา งานศิลป์
2558 ที่ปรึกษา งานหอพัก
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 ที่ปรึกษา งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2558 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2558 ที่ปรึกษา งานบุคคล
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2558 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2558 ที่ปรึกษา งานวิเทศสัมพันธ์
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่าย English Program
2558 ที่ปรึกษา งานวิชาการ English Program
2558 ที่ปรึกษา งานปกครองนักเรียน English Program
2558 กรรมการ งานธุรการและสารสนเทศ English Program
2558 ที่ปรึกษา งานนิเทศและประเมินผล English Program
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์ English Program
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์ฟิตเนส
2558 ที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2558 ที่ปรึกษา ฝ่ายปกครอง
2558 ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจกรรม
2558 ที่ปรึกษา ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 ที่ปรึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่
2558 ที่ปรึกษา สำนักผู้อำนวยการ
2558 ที่ปรึกษา ฝ่าย English Program
2557 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2557 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2557 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2557 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2557 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 ที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2557 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2557 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2557 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2557 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2557 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2557 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2557 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2557 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2557 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2557 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2557 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2557 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2557 ที่ปรึกษา งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2557 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 ที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2557 ที่ปรึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน
2557 ที่ปรึกษา งานลูกเสือและเนตรนารี
2557 ที่ปรึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร
2557 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2557 ที่ปรึกษา งานกิจการพิเศษ
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2557 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 ที่ปรึกษา งานทะเบียนนักเรียน
2557 ที่ปรึกษา งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2557 ที่ปรึกษา งานรับ-จ่ายเงิน
2557 ที่ปรึกษา งานบัญชีและงบประมาณ
2557 ที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2557 ที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2557 ที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2557 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 ที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2557 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2557 ที่ปรึกษา งานร้านค้า
2557 ที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2557 ที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2557 ที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2557 ที่ปรึกษา งาน Stationery
2557 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2557 ที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
2557 ที่ปรึกษา งานสิ่งแวดล้อม
2557 ที่ปรึกษา งานซ่อมบำรุง
2557 ที่ปรึกษา งานสาธารณูปโภค
2557 ที่ปรึกษา งานจราจร และ รปภ.
2557 ที่ปรึกษา งานศิลป์
2557 ที่ปรึกษา งานหอพัก
2557 ที่ปรึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 ที่ปรึกษา งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2557 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2557 ที่ปรึกษา งานบุคคล
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2557 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2557 ที่ปรึกษา งานวิเทศสัมพันธ์
2557 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่าย English Program
2557 ที่ปรึกษา งานวิชาการ English Program
2557 ที่ปรึกษา งานกิจการนักเรียน English Program
2557 ที่ปรึกษา งานธุรการและสารสนเทศ English Program
2557 ที่ปรึกษา งานนิเทศและประเมินผล English Program
2557 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์ English Program
2557 ที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2557 ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการพิเศษ
2557 ที่ปรึกษา ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 ที่ปรึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่
2557 ที่ปรึกษา สำนักผู้อำนวยการ
2557 ที่ปรึกษา ฝ่าย English Program
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2556 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2556 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2556 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2556 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2556 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 ที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2556 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2556 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2556 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2556 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2556 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2556 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2556 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2556 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2556 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2556 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2556 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2556 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 ที่ปรึกษา งานกิจการพิเศษ
2556 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2556 ที่ปรึกษา งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2556 ที่ปรึกษา งานทะเบียนนักเรียน
2556 ที่ปรึกษา งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2556 ที่ปรึกษา งานรับ-จ่ายเงิน
2556 ที่ปรึกษา งานบัญชีและงบประมาณ
2556 ที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2556 ที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2556 ที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 ที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2556 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2556 ที่ปรึกษา งานร้านค้า
2556 ที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2556 ที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2556 ที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2556 ที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
2556 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2556 ที่ปรึกษา งานซ่อมบำรุง
2556 ที่ปรึกษา งานสาธารณูปโภค
2556 ที่ปรึกษา งานจราจร และ รปภ.
2556 ที่ปรึกษา งานศิลป์
2556 ที่ปรึกษา งานหอพัก
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2556 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2556 ที่ปรึกษา งานบุคคล
2556 ที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2556 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2556 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่าย English Program
2556 ที่ปรึกษา งานวิชาการ English Program
2556 ที่ปรึกษา งานกิจการนักเรียน English Program
2556 ที่ปรึกษา งานธุรการและสารสนเทศ English Program
2556 ที่ปรึกษา งานนิเทศและประเมินผล English Program
2556 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์ English Program
2556 ที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2556 ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 ที่ปรึกษา ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 ที่ปรึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่
2556 ที่ปรึกษา สำนักผู้อำนวยการ
2556 ที่ปรึกษา ฝ่าย English Program
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 0
2556 อธิการและดูแลระดับประถม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 0
2555 รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 0
2544 ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 0
2540 อธิการและผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 0
2532 อธิการและผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 0
2525 อธิการและผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 0
2519 อธิการและผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 0
2514 อธิการและผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 0
2510 Inspector โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่,   งานวิเทศสัมพันธ์,   งานประกันคุณภาพ,   งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์,   งานนโยบายและแผน,   งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานอภิบาลโรงเรียน,   งานศูนย์คอมพิวเตอร์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (17)
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 15 พ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 30 พ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 11 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 24 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 5/2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561> 10 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 21 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 6 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 23 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2561 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 4 ก.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 10/2561 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 28 ต.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 11/2561 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 9 พ.ย. 2561
  ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 12/2561 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 27 พ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 13/2561 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 11 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 14/2561 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 30 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 15/2561 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 24 ม.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 16/2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 4 ก.พ. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 17/2561 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 16 ก.พ. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (4)
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5-6 24 พ.ค. 2561
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 2 พ.ย. 2561
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 15 พ.ย. 2561
 ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ พบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และมอบของให้เด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 9 ม.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)