[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 50002
ชื่อ: มาสเตอร์  กฤษณะ    มณีสอดแสง
ฉายา: -
อายุงาน: 2 ปี 1 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557  ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา)  
2  ปริญญาโท  Tohoku University, Japan 2556  Certificate  
3  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2546  ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับ 2  
4  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนศรัทธาสมุทร 2541  ประกาศนียบัตร  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูคู่ชั้น ม.6/7 0
2561 ครูคู่ชั้น ม.6/7 0
2560 ครูคู่ชั้น ม.4/7 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หลักธรรมาภิบาลกับการทำงาน หอประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2560 การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 พ.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2560 3.00
2560 Intensive Training Program for JTAT Teachers Japan Foundation, Kansai Center, Osaka 01 เม.ย. 2560 - 22 เม.ย. 2560 51.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ให้มากกว่าความรู้ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 19 พ.ค. 2561 - 19 พ.ค. 2561 3 277.pdf
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)