[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 60007
ชื่อ: นาง  วรวรรณ    กันภัย
ฉายา: -
อายุงาน: 30 ปี 4 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2561 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2560 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2558 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2557 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2556 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2555 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2555 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2554 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสิ่งแวดล้อม,   งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสิ่งแวดล้อม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)