[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 60026
ชื่อ: นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์
ฉายา: -
อายุงาน: 25 ปี 4 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2561 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2560 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2558 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2557 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2556 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2555 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2555 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสาธารณูปโภค,   งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสาธารณูปโภค
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (152)
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นวางแผน
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นวางแผน
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นวางแผน
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นวางแผน
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นวางแผน
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นวางแผน
   ขั้นวางแผน
   ขั้นวางแผน
   ขั้นวางแผน
   ขั้นวางแผน
   ขั้นวางแผน
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นวางแผน
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   สิ้นสุด ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   สิ้นสุด ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   สิ้นสุด ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   สิ้นสุด ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   สิ้นสุด ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   สิ้นสุด ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   สิ้นสุด ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   สิ้นสุด ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)